Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2017 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 83/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Hà Thị Minh Hạnh
Ngày ban hành: 28/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/KH-UBND

Hà Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Mục đích

- Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước.

- Nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan qun lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thực hiện thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức.

- Việc xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ đảm bảo kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

3. Thời gian tổ chức

- Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện thường xuyên từ năm 2017 đến năm 2020.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức vào ngày 15 tháng 3 hàng năm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2017-2020

1. Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

- Hàng năm, căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTG ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo các chủ đề do Bộ Công Thương phát động.

- Tổ chức các buổi mít tinh, tuần hành, diễu hành, treo băng zôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố và các trung tâm mua sắm.

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện công cộng nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Tổ chức khen thưởng tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, các cơ quan truyền thông cần xác minh về tính trung thực và chính xác của tính năng sản phẩm quảng cáo trước khi đăng tải; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc cảnh báo những vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quảng cáo không trung thực.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội nghị, tọa đàm, hội thảo... truyền thông trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh, báo, trên các trang Website của tỉnh, ngành và bản tin địa phương; xây dựng phóng sự truyền hình, tờ rơi; treo băng zôn, khẩu hiệu.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các chủ thể tham gia thị trường để các chủ thể tham gia thị trường phải nhận thức rõ nghĩa vụ của mình đối với người tiêu dùng; về những hậu quả pháp lý phải gánh chịu khi vi phạm.

3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền li người tiêu dùng

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động cử cán bộ làm công tác kiêm nhiệm tại cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các tổ chức, doanh nghiệp tham gia các lớp đào tạo, lớp tập huấn ngắn ngày do địa phương, trung ương tổ chức nhằm nâng cao chất lượng về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Đảm bảo công cụ, phương tiện, thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý để chủ động có phương án hoặc kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Tăng cường thông tin, hướng dẫn, trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng, để mỗi người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình trước các thủ đoạn lừa đảo, gian lận từ phía những nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

- Hỗ trợ tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng độc lập khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng.

5. Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

- Thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng Việt Nam thông qua các hoạt động như đưa các chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào các chính sách, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

- Xây dựng và phát hành các tài liệu hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Chương trình và các ấn phẩm, tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác theo chính sách của doanh nghiệp; triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn cho ban lãnh đạo, nhân viên và khách hàng của doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện Chương trình gồm các nguồn vốn sau: Ngân sách nhà nước; đóng góp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; tài trợ của các tổ chức, cá nhân; nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc qun lý kinh phí: Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

Là cơ quan chỉ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020 của tỉnh, cụ thể:

- Tổ chức và xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Xây dựng kế hoạch và tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15/3 hàng năm).

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng;

- Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng; Xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho các đối tượng doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Căn cứ nội dung kế hoạch được phê duyệt, xây dựng kịch bn và dự toán kinh phí chi tiết cho từng hoạt động và tổ chức triển khai. Tng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020 của tỉnh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và chỉ đạo các đơn vị thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017 - 2020.

- Phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền về các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tuyên truyền về công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng của các cơ quan chức năng; tuyên truyền về Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

3. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động về Bảo vệ quyền lợi tiêu dùng hàng năm trên địa bàn tỉnh theo quy định. Cụ thể:

+ Kinh phí thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở tỉnh do Sở Công Thương chủ trì lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh theo quy định.

+ Kinh phí thực hiện các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam các huyện, thành phố từ nguồn ngân sách cấp cho các địa phương.

4. SNội vụ

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức các sở, ban, ngành làm công tác kiêm nhiệm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình theo kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020 của tỉnh.

5. SY tế: Chủ trì, phối hợp với ngành có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề như an toàn thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và cm sóc sức khỏe.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Chtrì, phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Trong đó tập trung vào công tác đảm bảo chất lượng, ATTP đầu vào trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thực phẩm.

7. Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh Hà Giang: Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá trên Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

8. Các sở, ban, ngành

- Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị, phối hợp với SCông Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình theo kế hoạch kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020 của tỉnh.

- Tháng 01 năm hàng năm, triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Tháng 3 năm hàng năm, tổ chức thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên toàn quốc.

9. UBND các huyện thành phố

- Xây dựng nội dung, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện các nội dung thực hiện Kế hoạch phát triển các hoạt động bo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020 của tỉnh để lồng ghép với các nội dung hoạt động của địa phương nhằm thực hiện tiết kiệm, hiệu quả: Tháng 01 năm hàng năm, triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Tháng 3 năm hàng năm, tổ chức thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên toàn quốc.

- Htrợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của tnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017 - 2020.

10. Các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phối hợp với cơ quan qun lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020 của tỉnh.

(Có biu phân công nhiệm vụ chi tiết đính kèm)

Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức xã hội, các cơ quan đơn vị có liên quan chủ động, triển khai và phối hợp chặt chẽ thực hiện Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017-2020.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (báo cáo);
- TTr: TU, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử t
nh;
- Lưu: VT, CVKT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Thị Minh Hạnh

 

BIỂU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Kèm theo Kế hoạch s: 83/KH-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Nội dung

Nhiệm vụ

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

I. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyn của người tiêu dùng Việt Nam

1

Tổ chức lễ phát động, mít tinh, hội thảo... với nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Triển khai lồng ghép theo Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam; Chủ đề do Bộ Công Thương phát động hàng năm và Kế hoạch của tỉnh.

Sở Công Thương, SThông tin và truyền thông

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Tài chính, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Giang, UBND các huyện, thành phố

từ 2017-2020 (Xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm)

2

Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Triển khai lồng ghép theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 6/6/2016 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh Hà Giang, UBND các huyện, các doanh nghiệp.

từ 2017-2020 (Xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm)

II. Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền li người tiêu dùng

1

Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố chính và các địa điểm công cộng và các chợ, cơ sở sản xuất.

Tháng 01 năm hàng năm, triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Tháng 3 năm hàng năm, tổ chức thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên toàn quốc.

Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố

Các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh Hà Giang, UBND các huyện, các doanh nghiệp.

từ 2017-2020 (tháng 01 và tháng 3 hàng năm)

2

Xây dựng ấn phẩm, phóng sự truyền hình, tờ rơi và tổ chức các chương trình, sự kiện với nội dung về quyền lợi người tiêu dùng

Theo chủ đề của Bộ Công Thương và Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020 của tỉnh.

Sở Công Thương

các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh Hà Giang, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp.

từ 2017-2020 (xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm)

3

Kết nối tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

Triển khai theo kế hoạch của Bộ Công Thương về xây dựng hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh Hà Giang, UBND các huyện, các doanh nghiệp.

2017-2018

4

Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của TW và địa phương

Htrợ giải quyết khiếu nại và tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh Hà Giang, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp.

2017-2018

5

Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

Xây dựng tin, bài tuyên truyền

Báo Hà Giang, Đài PTTH

các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh Hà Giang, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp.

2017-2020

III. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1

Xây dựng, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho công chức, viên chức làm công tác kiêm nhiệm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Triển khai thực hiện lồng ghép theo kế hoạch đào tạo hàng năm tỉnh giao

Sở Nội vụ

các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh Hà Giang, UBND các huyện.

từ 2017-2020 (mỗi năm dự kiến tổ chức từ 1-2 lớp).

2

Xây dựng, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho tổ chức, doanh nghiệp

Triển khai thực hiện lồng ghép theo kế hoạch đào tạo hàng năm tỉnh giao

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

UBND các huyện, thành phố

2017-2018

IV. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

1

Theo dõi sát sao diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa tại địa bàn để kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Thực hiện lồng ghép theo Chỉ thị của tỉnh về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán hàng năm

Sở Công Thương; Sở Tài Chính

các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh Hà Giang, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp.

Hàng năm

2

Xây dựng quy chế phối hợp quản lý, kiểm tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

Xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng năm; kế hoạch kiểm tra chuyên đề; kế hoạch kiểm tra đột xuất

Sở Y tế

Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

3

Tiếp tục triển khai công tác tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Tiếp tục triển khai theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg .

Sở Công Thương

các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh Hà Giang, UBND các huyện, các doanh nghiệp.

2017-2018

4

Trang bị thiết bị công cụ, thiết bị kiểm tra đánh giá chất lượng hàng hóa

Test nhanh các mẫu thực phẩm... đảm bảo an toàn chất lượng cho người tiêu dùng

Sở Y tế

các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

V. Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

1

Phát hành tài liệu hướng dẫn, các ấn phẩm, tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tăng cường thông tin, hướng dẫn, trang bị kiến thức nhm nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng, để mỗi người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình trước các thủ đoạn lừa đảo, gian lận từ phía những nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

2

Thành lập chi hội người tiêu dùng

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thành lập các chi hội người tiêu dùng tại địa phương

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

UBND các huyện, thành phố

2017-2018

3

Tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng doanh nghiệp hiểu rõ về việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Theo kế hoạch hàng năm của Bộ Công Thương và Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020 của tỉnh.

Sở Công Thương

các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh Hà Giang, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp.

từ 2017-2020 (mỗi năm dự kiến tổ chức từ 1-2 lớp).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2017 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.125

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.223