Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2019 về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

Số hiệu: 82/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Trung Hoàng
Ngày ban hành: 08/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/KH-UBND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG, SẢN PHẨM OCOP, SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 và Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, từng bước đưa các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của tỉnh vào thị trường các nước trong khu vực.

- Tạo lập thị trường tiêu thụ ổn định, bền vững cho các loại sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của tỉnh.

- Nhằm phát triển sản phẩm có lợi thế ở mỗi địa phương theo chui giá trị, sản phẩm có chất lượng tốt, giá trị sử dụng cao, tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

- Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ Trà Vinh đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phm, phát triển thị trường thông qua các chương trình, đề án phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2025, có ít nhất 3 đến 5 sản phẩm đặc trưng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ được chọn đề xuất và được công nhận sản phm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia;

- Có ít nhất 02 sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đăng ký ra thị trường tiềm năng ở nước ngoài;

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu ít nhất 05 sản phẩm có khả năng cạnh tranh thông qua việc áp dụng sáng chế của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Phát huy giá trị của các thương hiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ được xây dựng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đánh giá thực trạng và khả năng phát triển thị trường của các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Đánh giá tổng quan phát triển thị trường các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ; khó khăn, thuận lợi trong quá trình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

2. Xây dựng danh mục các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ

Cơ sở đánh giá khả năng phát triển thị trường của sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ phải đảm bảo:

- Sản phẩm có thị trường, giá cạnh tranh và sản lượng ổn định.

- Sản phẩm có nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, phát triển thị trường tiêu thụ.

- Ưu tiên các sản phẩm đáp ứng các điều kiện sau:

+ Sản phẩm được các tổ chức, thị trường ghi nhận giá trị thương hiệu (đăng ký sở hữu trí tuệ,...).

+ Các sản phẩm thuộc Danh mục phát triển thương hiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

3. Xây dựng, quản lý Lô gô nhận diện sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ

- Tổ chức khảo sát, thiết kế, đăng ký sở hữu trí tuệ Lô gô nhận diện sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

- Xây dựng cơ chế quản lý và sử dụng Lô gô nhận diện sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

4. Hỗ trợ đầu tư ứng dụng thiết bị công nghệ tiên tiến để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

5. Hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn hiệu, xây dựng quy trình đóng gói

Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đổi mới thiết kế mẫu mã bao bì, nhãn hiệu, xây dựng quy trình đóng gói sản phẩm thông qua các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có kinh nghiệm về thiết kế ứng dụng mỹ thuật.

6. Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, áp dụng và công bố tiêu chuẩn chất lượng

Hướng dẫn hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất: Đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến...; thực hiện công bố chất lượng sản phẩm; thủ tục cấp giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;...

7. Hỗ trợ xúc tiến thương mại

- Hỗ trợ các đơn vị trưng bày giới thiệu và tìm kiếm thị trường thông qua các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

- Tổ chức kết nối giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và nhà phân phối nhằm đưa các sản phẩm vào các kênh phân phối.

- Quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên các phương tiện thông tin truyn thông và xây dựng website sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

- Hỗ trợ xây dựng, hình thành chuỗi cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm đặc trưng, sản phm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

III. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

Tổ chức thực hiện Kế hoạch trên cơ sở lồng ghép các nguồn vốn sau:

- Hỗ trợ làng nghề và sản phẩm nghề;

- Hỗ trợ phát triển sản phẩm quà tặng, lưu niệm;

- Xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP;

- Nguồn khuyến công và xúc tiến thương mại;

- Nguồn khuyến nông, lâm, ngư;

- Chương trình phát triển khoa học công nghệ;

- Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất từ Chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Chương trình phát triển thương mại điện tử;

- Các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Đánh giá thực trạng và khả năng phát triển thị trường của các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP sản phẩm thủ công mỹ nghệ; tổng hp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Danh mục các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Trà Vinh đến năm 2025.

- Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức quản lý Lô gô nhận diện sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ phát triển mở rộng sản xuất, nâng cao cht lượng sản phm: đu tư ứng dụng thiết bị công nghệ tiên tiến, đào tạo nghề, thiết kế cải tiến mẫu mã, hội thảo tập huấn,...

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ phát triển thị trường tiêu thụ thông qua hoạt động xúc tiến thương mại; xây dựng phương án khuyến khích, hỗ trợ chuỗi cửa hàng sản phẩm Trà Vinh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đánh giá thực trạng và khả năng phát triển thị trường của các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP (lĩnh vực nông, lâm, thủy sản).

- Cụ thể hóa các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến để sơ chế sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các nội dung khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đăng ký nhãn hiệu, xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ,...

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động sản xut, kinh doanh.

- Hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chế biến các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

- Tham mưu đăng ký, bảo hộ nhãn hiệu nhận diện sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

4. Sở Tài chính

Phối hợp các Sở, Ban, ngành tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph

- Phối hp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai cụ thể kế hoạch tại địa phương; tập trung lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tích cực phối hợp, rà soát các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn để tổ chức hỗ trợ phát triển thị trường.

6. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có liên quan

Chủ động bố trí các nguồn lực để thực hiện kế hoạch phát triển thị trường các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Trên đây là Kế hoạch phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ nêu trên triển khai tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- BT, PBT Ngô Chí Cường, PBT Kim Ngọc Thái;
- TT.HĐND t
nh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQ t
nh;
- Các S
, Ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- CVP, các PCVP.UBND t
nh;
- Các Phòng: KT, CN-XD, KG-VX, TH-NV;
- BTCD-NC;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hoàng

 

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG, SẢN PHẨM OCOP, SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thi gian thực hiện

Ghi chú

I.

Đánh giá thực trạng, xây dựng danh mục các sản phm đặc trưng, sản phm OCOP, sản phm thủ công mỹ nghệ Trà Vinh đến năm 2020

1

Đánh giá thực trạng và khả năng phát triển thị trường của các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ

 

 

 

 

a

Sản phẩm nông, lâm, thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNN

Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý II/2020

 

b

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ (quà tặng, lưu niệm)

Sở Công Thương

Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

c

Sản phẩm đặc trưng

Sở Công Thương

Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

2

Đề xuất, lựa chọn Danh mục các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

 

 

 

 

-

Sản phẩm nông, lâm, thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNN

Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý III/2020

 

-

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ (quà tặng, lưu niệm)

Sở Công Thương

Sở khoa học và công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

-

Sản phẩm đặc trưng

Sở Công Thương

Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

3

Danh mục các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

Sở Công Thương

 

Quý IV/2020

 

II

Xây dựng, quản lý Lô gô nhận diện sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ

 

1

Xây dựng Lô gô nhận diện sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý II/2021

 

2

Đăng ký bảo hộ Lô gô nhận diện sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Công Thương

Quý III/2021

 

3

Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng Lô gô nhận diện sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2021

 

4

Triển khai thực hiện việc cấp, quản ý Lô gô nhận diện sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ

 

Sở Công Thương

Quý I/2022

 

III

Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ

1

Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến để chế biến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2020 - 2025

Kinh phí bố trí trong kinh phí sự nghiệp ngành và lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch ngành, địa phương

2

Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ phát triển mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm: đầu tư ứng dụng thiết bị công nghệ tiên tiến, đào tạo nghề, thiết kế cải tiến mẫu mã, hội thảo tập huấn,...

Sở Công Thương

Sở Khoa học và Công nghệ, Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2020 - 2025

3

Hỗ trợ các đơn vị đăng ký nhãn liệu, xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Công Thương, UBND các luyện, thị xã, thành phố

2020 - 2025

4

Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2020 - 2025

5

Hỗ trợ phát triển thị trường, giới thiệu sản phẩm

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2020 - 2025

6

Hỗ trợ các đơn vị trưng bày giới thiệu và tìm kiếm thị trường thông qua các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2020 - 2025

7

Tổ chức kết nối giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các nhà phân phối nhằm đưa các sản phẩm vào các kênh phân phối

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2020 - 2025

8

Quảng bá sản phẩm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên các phương tiện thông tin truyền thông và xây dựng website sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thông tin và truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2020 - 2025

9

Tập huấn về nâng cao năng lực quản lý, định hướng chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2020 - 2025

10

Hỗ trợ xây dựng, hình thành chuỗi cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên Môi trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2020 - 2025

11

Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đổi mới thiết kế bao bì, nhãn hiệu sản phẩm thông qua các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có kinh nghiệm về thiết kế ứng dụng mỹ thuật

Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2020 - 2025

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2019 về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250