Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 77/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 06/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 50/NQ-CP NGÀY 17/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 52-NQ/TW NGÀY 27/9/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết nêu trên trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện các nội dung của Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị;

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, phù hợp với điều kiện của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về sự cấp thiết phải chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 09/7/2020 của Tỉnh ủy Bình Định đến các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp theo từng đối tượng. Tận dụng triệt để công nghệ số để tuyên truyền.

2. Triển khai, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh tạo thuận lợi cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Rà soát, hoàn thiện, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong dự báo, phân tích chính sách, soạn thảo, ban hành, tổ chức, giám sát thực thi pháp luật, bảo đảm cơ chế phản hồi thông tin, phản ứng chính sách kịp thời, chính xác, theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các mô hình và hoạt động kinh tế mới dựa trên các nền tảng như kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, đồng thời ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực về kinh tế và xã hội. Đảm bảo cho doanh nghiệp tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm; tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các mô hình, hoạt động kinh tế mới và kinh tế truyền thống.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các quy định về đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho các hoạt động thu hút vốn, mua cổ phần, mua bán sáp nhập doanh nghiệp công nghệ; các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

c) Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện để phát triển các doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp công nghệ số.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, triển khai, duy trì và cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử phù hợp với tình hình thực tế.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất chương trình, kế hoạch, đề án, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; xây dựng, cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử của tỉnh phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trên phạm vi toàn tỉnh đến năm 2030.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 02/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng và thí điểm một số cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai phát triển đô thị thông minh, ứng dụng chuyển đổi số; trước hết thí điểm tại thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận, bảo đảm tính hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh theo lộ trình Kế hoạch đến năm 2030.

d) Sở Khoa học và Công nghệ

- Triển khai có hiệu quả các chính sách khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo.

- Tham mưu cơ chế khuyến khích thương mại hoá và chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại, đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế, ngành nghề kinh doanh mới.

đ) Sở Tài chính

Hằng năm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

e) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ, tạo việc làm mới, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động và dự báo trên nền tảng ứng dụng công nghệ số, cấu trúc lại hệ thống an sinh xã hội và hoàn thiện các chính sách xã hội phù hợp với xu thế phát triển của các mô hình kinh doanh mới trong xu thế của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bảo đảm cho mọi người dân có thu nhập tối thiểu, có khả năng phòng ngừa, khắc phục và giảm thiểu rủi ro.

g) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các mô hình mới về giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức triển khai thực hiện để thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường; phát triển dịch vụ số về tài nguyên và môi trường.

3. Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

a) Sở Thông tin và Truyền thông

- Triển khai băng thông rộng chất lượng cao trên phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt những vùng khó khăn. Phủ sóng nhanh mạng di động 5G trên phạm vi toàn tỉnh để người dân được truy cập internet băng thông rộng với chi phí thấp.

- Tập trung nguồn lực thực hiện thành công chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi ngành nghề, lĩnh vực. Đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực bưu chính; tăng cường cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng.

- Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, công nghệ thông tin, internet nhằm ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin phục vụ các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu, hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu của tỉnh kết nối đồng bộ và thống nhất với các trung tâm dữ liệu vùng và hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, tiến tới hình thành hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của tỉnh.

b) Sở Khoa học và Công nghệ

- Nghiên cứu sửa đổi, đề xuất các cơ chế thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khuyến khích thành lập các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ dựa trên nền tảng số, Internet và không gian mạng. Triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số phục vụ cho chuyển đổi số và kinh tế số.

c) Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bình Định

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025).

- Thực hiện nâng cấp hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng theo hướng tập trung, hiện đại theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh hiện đại hóa hệ thống thông tin, nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành và cung ứng dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 theo hướng dẫn của Hội sở chính tổ chức tín dụng.

d) Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải

Nghiên cứu, xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trước hết là hạ tầng năng lượng và giao thông. Khuyến khích tối đa tư nhân đầu tư phát triển và vận hành cơ sở hạ tầng công cộng.

đ) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tăng cường đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng chuyên trách, nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng. Chú trọng bảo đảm bảo mật dữ liệu được lưu trữ trong các hệ thống thông tin trong các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước…; chủ động ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh mạng.

- Nghiên cứu, đề xuất tập trung đầu tư xây dựng, hiện đại hóa mạng viễn thông dùng riêng phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật; từng bước thực hiện quản lý nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường.

- Xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường của tỉnh, đảm bảo kết nối vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường của tỉnh theo hướng tự động hóa.

4. Phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia

a) Sở Khoa học và Công nghệ

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 - 2025”; khuyến khích các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước thành lập các Trung tâm, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại tỉnh.

- Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu tiên, khuyến khích nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, an toàn thông tin.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Nghiên cứu lồng ghép các nội dung của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các nội dung định hướng phát triển, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khi xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; phối hợp đề xuất các dự án đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo các chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đẩy mạnh phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đã được quy hoạch thông qua kêu gọi vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển các dự án, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với một số cây trồng chủ lực để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

d) Sở Công Thương

Tiếp tục triển khai kịp thời và có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025”.

5. Phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

a) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án phổ cập kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho người dân.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thực hiện đổi mới hoạt động giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ; đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số.

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế khuyến khích và ưu đãi với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục và đào tạo, tạo ra sản phẩm phục vụ cho nền kinh tế số.

c) Sở Lao động - Thương binh và xã hội

- Phát triển mạnh đào tạo nghề và đào tạo kỹ năng đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có chính sách hỗ trợ cho lao động khi tham gia đào tạo lại, đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng để chuyển đổi công việc.

- Xây dựng và triển khai các chương trình cải thiện kỹ năng số, kỹ năng sáng tạo của lực lượng lao động trong tất cả các lĩnh vực với hình thức phù hợp.

d) Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và công chức, viên chức, người lao động tham gia bảo vệ an ninh mạng.

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho người dân.

đ) Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng và phát triển mạng lưới tri thức, nhân tài về các công nghệ chủ chốt của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Đề xuất các giải pháp đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ tại địa phương nhằm tiếp nhận, làm chủ công nghệ mới.

e) Sở Du lịch

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng hệ thống du lịch thông minh phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu của khách du lịch.

6. Phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên

a) Các Sở, ban, ngành theo phạm vi chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp chính sách tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông, an toàn thông tin, an ninh mạng, công nghiệp chế tạo thông minh, tài chính - ngân hàng, thương mại điện tử, nông nghiệp số, du lịch số, công nghiệp văn hóa số, y tế, giáo dục và đào tạo. Ưu tiên nguồn lực cho phát triển một số chương trình nghiên cứu ứng dụng trọng điểm về công nghệ thông tin, tuyên truyền, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học… phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Sở Khoa học và Công nghệ

- Tập trung nghiên cứu, phát triển các công nghệ ưu tiên và các công nghệ chiến lược, nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có khả năng ứng dụng vào thực tiễn để phát triển các sản phẩm cụ thể, phù hợp với lợi thế cạnh tranh của địa phương, trọng tâm là: công nghệ thông tin và truyền thông, cơ điện tử, công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, công nghệ sinh học, điện tử y sinh.

- Triển khai các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông, trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ cao trong chế biến, bảo quản, công nghệ sinh học trong nông nghiệp, y dược.

c) Sở Y tế

Tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác dự phòng các bệnh không lây nhiễm, phát hiện sớm một số bệnh ung thư phổ biến; công tác khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt trong y tế.

7. Liên kết, hợp tác, hội nhập nhằm chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

a) Sở Khoa học và Công nghệ

Tăng cường hợp tác với các trường đại học, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chủ động tìm kiếm, tham gia kết nối có hiệu quả với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong vùng, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và các Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ.

8. Thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

a) Sở Thông tin và Truyền thông

- Thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm thống nhất, kết nối liên thông và đồng bộ.

- Triển khai xây dựng, tạo lập cơ sở dữ liệu cấp tỉnh kết nối vào cơ sở dữ liệu số của Chính phủ và các cấp, tạo điều kiện để người dân có thể cập nhật thông tin cần thiết về hoạt động của bộ máy nhà nước. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu thập, quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng Internet ở các cơ quan nhà nước.

- Rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện chuyển đổi số. Hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính quyền số, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp.

- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao (mức 3, mức 4) trên Cổng thông tin điện tử.

- Nâng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, cải thiện chỉ số xếp hạng Chính phủ điện tử của tỉnh tăng từ 5 - 10 bậc so với năm trước.

b) Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuẩn hóa và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các hội đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai Kế hoạch.

2. Các Sở, ban, ngành, các hội đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể nêu trong Kế hoạch theo thẩm quyền được phân công; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Định; yêu cầu các Sở, ban, ngành, các hội đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT Nguyễn Phi Long;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan;
- UBND các huyện, TX, TP;
- CVP, PVP QT
- Lưu: VT, K16.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Phi Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


64

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97