Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 77/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Chí
Ngày ban hành: 20/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 3 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 19-CTR/TU NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA TỈNH ỦY BẮC KẠN THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 56-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020.

1.2. Đẩy mạnh việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã trong các ngành, lĩnh lực trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đưa kinh tế tập thể của tỉnh thoát khỏi tình trạng yếu kém, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở.

1.3. Mục tiêu phấn đấu:

- Phấn đấu trung bình mỗi năm thành lập mới từ 16 hợp tác xã trở lên, nâng tỷ lệ hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả đạt từ 50% trở lên. Giảm tỷ lệ hợp tác xã hoạt động yếu kém xuống dưới 10%, giải thể các hợp tác xã không đủ điều kiện theo Luật Hợp tác xã 2012. Chuyển đổi 100% số hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, xây dựng và triển khai Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2020.

- Mỗi huyện, thị xã xây dựng ít nhất 01 mô hình hợp tác xã điển hình, vững mạnh toàn diện; toàn tỉnh xây dựng và phát triển các mô hình hợp tác xã liên kết gắn với doanh nghiệp.

- 100% cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hợp tác xã và pháp luật liên quan.

2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

2.1. Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản chất vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã.

2.2. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên về chủ trương tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

2.3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

2.4. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

2.5. Phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị- xã hội, các Hội quần chúng của tỉnh trong đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu qukinh tế tập thể.

3. GIẢI PHÁP, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

3.1. Đối với các Sở, ban, ngành của tỉnh.

3.1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Nghiên cứu, rà soát và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Cụ thể hóa các cơ chế chính sách đã có của Chính phủ để triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành trong năm 2015.

3.1.2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

- Cân đối, bố trí kinh phí cho việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, chính sách về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh btrí kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, ra soát cơ chế chính sách hỗ trợ tài chính, thuế, tiền thuê đất... tạo điều kiện cho hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh hiệu quả.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về nguồn vốn thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh) để đáp ứng nhu cầu vn vay của các hợp tác xã trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được thuận lợi, thời gian hoàn thành trong năm 2015.

3.1.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Hướng dẫn các Hợp tác xã nông nghiệp chuyển hướng hoạt động theo mô hình dịch vụ tổng hợp; triển khai thực hiện Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách về chương trình khuyến nông, khuyến ngư.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (hoặc lồng ghép các Quyết định về cơ chế hỗ trợ đã có của tỉnh).

- Hướng dẫn các hợp tác xã sản xuất, chế biến nông sản thực hiện các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

3.1.4. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các Sở, ngành liên quan:

- Xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm; các sản phẩm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp; các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu;

- Nghiên cứu triển khai các biện pháp hỗ trợ, xây dựng chương trình xúc tiến thương mại hàng năm cho các hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm cho các hợp tác xã, tổ hợp tác (có thể lồng ghép vào các cơ chế của tỉnh đã có); hỗ trợ các hợp tác xã tham gia hội chợ hàng năm để giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm với thị trường trong và ngoài nước.

- Chủ trì phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các hợp tác xã quản lý, kinh doanh trưng bày triển lãm các sản phẩm tại các hội chợ hàng năm.

3.1.5. Sở Giao thông Vận ti:

- Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phát triển hợp tác xã, hướng dẫn các Hợp tác xã vận tải tham gia hoạt động trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn theo đúng quy định.

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiến hành khảo sát đánh giá, củng cố, chấn chỉnh tổ chức hoạt động các hợp tác xã vận tải hiện có.

3.1.6. Sở Xây dựng:

Nghiên cứu đề xuất và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, giải pháp khuyến khích phát triển mô hình hợp tác xã nhà ở, hợp tác xã xây dựng trên địa bàn tỉnh.

3.1.7. Sở Nội vụ:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và tinh thần Nghị quyết TW 5 (khóa IX). Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị, Chương trình số 19-CTr/TU của Tỉnh ủy, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả, tập trung thống nhất từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn.

- Chủ trì phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ về cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, trọng tâm là cán bộ quản lý hợp tác xã, cán bộ làm công tác tư vấn hỗ trợ hợp tác xã. Nghiên cứu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách ưu đãi, thu hút cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học, kiến thức quản lý về làm việc tại hợp tác xã.

3.1.8. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành liên quan

Hướng dẫn các hợp tác xã chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch và dự án được tỉnh phê duyệt; trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Quỹ tín dụng nhân dân, Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất vào các mục đích xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

3.1.9. Sở lao động, Thương và Xã hội:

Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai Chương trình vệ sinh, an toàn lao động trong khu vực kinh tế tập thể; đào tạo nghề cho xã viên và người lao động các hợp tác xã hàng năm.

3.1.10. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Sở, ngành liên quan, nghiên cứu đề xuất thực hiện cổng thông tin điện tử chuyên đề về kinh tế tập thể nhằm giúp các hợp tác xã giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước và giới thiệu các mô hình hợp tác xã kiểu mới, các điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh...

3.1.11. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Sở, ngành liên quan đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, chương trình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất của các hợp tác xã, nhất là công nghệ chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm. Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học ứng dụng cho việc đổi mới, phát triển kinh tế tập thể của tỉnh. Giới thiệu, hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận và áp dụng vào sản xuất các loại ging mới cho năng sut, chất lượng cao; bảo tn, nhân rộng các nguồn giống cây, con quý trên địa bàn tỉnh.

3.1.12. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã:

Chỉ đạo, hướng dẫn thành lập Quỹ Tín dụng nhân dân trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, an toàn đúng pháp luật và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Quỹ Tín dụng nhân dân, các hợp tác xã có hoạt động tín dụng nội bộ.

3.1.13. Cục Thuế tỉnh: Tham mưu ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi về thuế đối với các hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân theo quy định.

3.1.14. Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, các Trường chuyên nghiệp của tỉnh, các Trung tâm dạy nghề:

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh nghiên cu, bổ sung vào chương trình giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể và pháp luật về hợp tác xã, thời gian hoàn thành trong năm 2015.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

3.2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh).

3.2.1. Phối hợp với các cơ quan báo, Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh, các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng và duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về kinh tế tập thể, biu dương, nhân rộng các đin hình tiên tiến, các mô hình hợp tác xã kiu mới hoạt động có hiệu quả. Nâng cao chất lượng Bản tin kinh tế tập thể, kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa IX), Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về kinh tế tập thể, Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị, Luật Hợp tác xã 2012, Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị và các chính sách phát triển kinh tế tập thể đến các tổ chức, đơn vị, các hợp tác xã và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

3.2.2. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện Luật Hợp tác xã 2012, điều lệ hợp tác xã và việc tổ chức đại hội thường niên, đại hội nhiệm kỳ theo quy định.

- Rà soát, thống kê số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có; hàng năm tổ chức khảo sát, điều tra, đánh giá, phân loại hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch đẩy mạnh củng cố các hợp tác xã yếu kém, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã mới phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng địa phương, từng lĩnh vực.

- Nghiên cứu, tổng kết và xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã điển hình tiên tiến, mô hình mới, hp tác xã dịch vụ nhà ở, hợp tác xã quản lý kinh doanh chợ, hợp tác xã vệ sinh môi trường, hợp tác xã Y- dược, hợp tác xã trường học...

- Tư vấn hỗ trợ, kiểm toán đối với hợp tác xã, thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước, dịch vụ công về kinh tế tập thể, hợp tác .

- Xây dựng, tổ chức điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa, nông sản của khu vực kinh tế tập thể tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cụ thể đối với các hợp tác xã; tổ chức hướng dẫn thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thđặc thù, đặc biệt là chính sách tập hun, bi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, đất đai, tài chính tín dụng, khoa học công nghệ và thị trường cho kinh tế tập thể.

- Tập hợp, biên soạn các văn bản về kinh tế tập th; xây dựng tài liệu hướng dẫn các hợp tác xã tổ chức đại hội thành viên, hoạt động của Hội đng quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng tiêu chuẩn các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng hợp tác xã theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012... làm tài liệu tuyên truyền, phbiến và phát hành đến các xã, phường, thị trấn và các hợp tác xã. Kinh phí biên soạn tài liệu do ngân sách của tỉnh cấp từ nguồn kinh phí tuyên truyền pháp luật.

- Hàng năm tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của hợp tác xã. Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo Giám đốc điều hành Hp tác xã theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012, bảo đảm nâng cao chất lượng và sử dụng hiu quả nguồn nhân lc trong phát triển kinh tế tập thể.

- Triển khai thực hiện kế hoạch củng c, phát triển hợp tác xã ở các xã xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12 tháng 5 năm 2011 Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị s13-CT/TU ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức cho các hợp tác xã đi thăm quan, học tập kinh nghiệm quản lý, phát triển kinh tế tập thể, mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến, hợp tác xã trong lĩnh vực mới (hợp tác xã Y- Dược, hợp tác xã trường học, hợp tác xã nhà ở...) tại các tỉnh bạn.

- Định kỳ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch này.

3.2.3. Tổng hợp các vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các hợp tác xã, tổ hợp tác chuyển các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã giải quyết; theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

3.2.4. Hàng năm phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh với cán bộ lãnh đạo hợp tác xã. Hai năm một lần, tổ chức Hội nghị tuyên dương các hợp tác xã tiêu biểu nhân dịp ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4 và ngày Quốc tế hợp tác xã.

3.3. UBND các huyện, thị xã:

- Kiện toàn, củng cố hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; phân công trách nhiệm cụ thể cho các Phòng, ban trực thuộc, cán bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trên địa bàn huyện, thời gian hoàn thành trong quý II năm 2015.

- Tập trung chỉ đạo các hợp tác xã thực hiện đúng quy định Luật Hợp tác xã năm 2012. Chỉ đạo các hợp tác xã trên địa bàn tiến hành xác định vn điều lệ hợp tác xã, vốn góp của thành viên; kiện toàn và nâng cao trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát các hợp tác xã; tổ chức Đại hội thành viên hợp tác xã theo đúng nhiệm kỳ và quy định Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Tổ chức cho các hợp tác xã học tập kinh nghiệm quản lý, mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến, hợp tác xã trong lĩnh vực mới. Mỗi huyện, thị xã lựa chọn từ 1 đến 2 hợp tác xã đchỉ đạo xây dựng mô hình hợp tác xã đin hình, nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả trên địa bàn.

- Chủ động phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

+ Rà soát, đánh giá, phân loại hợp tác xã hàng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển hợp tác xã và các giải pháp củng cnâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã thuộc loại trung bình, yếu kém trên địa bàn, giải thể các hợp tác xã yếu kém không còn điều kiện củng cố, quy mô nhỏ tồn tại hình thức theo đúng quy định của pháp luật.

+ Hàng quý, năm báo cáo tình hình tổ hợp tác, hợp tác xã theo hướng dẫn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm theo hướng dẫn của Sở kế hoạch và Đầu tư.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có kế hoạch tổ chức triển khai hiệu quả công tác ph biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập th, Luật Hợp tác xã năm 2012 cho các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn quản lý.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Giao Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh:

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch này; định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Tỉnh y, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã các huyện, thị xã đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả.

4.2. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã theo chức năng nhiệm vụ được giao:

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 56-KL/TW của Bộ chính trị phù hợp với quy định Luật Hợp tác xã năm 2012 và thực tế của từng ngành, địa phương, thời gian hoàn thành trong quý II, năm 2015.

- Định kỳ hàng năm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ được phân công và gửi báo cáo về Liên minh Hợp tác xã tỉnh (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh) để tng hp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh (p/hợp);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Liên minh HTX t
nh;
- UBND các huyện, thị xã;
- CVP, PVP (ô. Đức);
- Lưu: VT, CN-XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nông Văn Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 77/KH-UBND ngày 20/03/2015 về triển khai Chương trình hành động 19-CTr/TU thực hiện Kết luận 56-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


695

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215