Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 7681/KH-UBND năm 2016 theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 7681/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 7681/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nội dung Công văn số 5620/VPCP-V.I ngày 07/7/2016 của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia về việc thi hành pháp luật trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm xem xét, đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả việc tổ chức thực hiện, áp dụng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Thông qua công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kịp thời phát hiện và giải quyết những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật, những vấn đề gây bức xúc, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời, kiến nghị việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thông qua công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo các quy định của pháp luật được thi hành một cách nghiêm minh và có hiệu quả, tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước trong việc thực thi, áp dụng pháp luật vào quản lý xã hội.

- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện thường xuyên toàn diện; kết hợp quản lý Nhà nước theo lĩnh vực và theo địa bàn.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị khác trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5746/UBND-NC ngày 12/10/2016)

a) Tăng cường công tác thanh tra, phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Cơ quan chủ trì: Sở Công thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

b) Rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn thiếu tính khả thi, chưa đảm bảo tính thống nhất... kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Công thương;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

2. Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: các Sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

b) Tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017.

c) Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính còn thiếu tính khả thi, chưa đảm bảo tính thống nhất.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

3. Công tác kiểm tra

a) Kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

* Phạm vi, đối tượng kiểm tra

Kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Cục Thuế tỉnh, 02 Chi cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh.

* Nội dung kiểm tra

Kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và của cơ quan nhà nước cùng cấp trong công tác quản lý nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tình hình bảo đảm các điều kiện trong công tác quản lý nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tình hình thực hiện pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tình hình tuân thủ pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tình hình thực hiện pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (trong đó chú trọng kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh).

* Thời gian, địa điểm thực hiện việc kiểm tra

- Đối với Cục Thuế tỉnh và 02 Chi cục Thuế: kiểm tra trong quý III/2017 tại Cục Thuế tỉnh và 02 Chi cục Thuế;

- Đối với Cục Hải quan tỉnh: kiểm tra trong quý IV/2017 tại Cục Hải quan tỉnh.

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

* Phạm vi, đối tượng kiểm tra

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND huyện Ba Tơ, 02 xã của huyện Ba Tơ, UBND huyện Sơn Hà và 02 xã của huyện Sơn Hà.

* Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND các huyện và xã (trong đó tập trung kiểm tra các quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng Công an cấp xã) theo các quy định pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính.

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Mục I Chương III Luật Xử lý vi phạm hành chính.

* Thời gian, địa điểm thực hiện việc kiểm tra

- Đối với UBND huyện Ba Tơ và UBND 02 xã: kiểm tra trong quý II/2017 tại trụ sở UBND huyện Ba Tơ và UBND 02 xã được kiểm tra.

- Đối với UBND huyện Sơn Hà và UBND 02 xã: kiểm tra trong quý III/2017 tại trụ sở UBND huyện Sơn Hà và UBND 02 xã được kim tra.

c) Đơn vị thực hiện

Sở Tư pháp chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Có báo cáo kết luận kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả kiểm tra.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để theo dõi và chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình kiểm tra

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành ph

- Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung theo yêu cầu của kế hoạch này. Chỉ đạo bộ phận pháp chế, người làm công tác pháp chế và Phòng Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với ngành, lĩnh vực hoặc địa phương mình quản lý.

- Tổng hợp, xây dựng và gửi Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (báo cáo trước ngày 30/9/2017) và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (báo cáo 06 tháng trước ngày 10/4/2017, báo cáo năm trước ngày 10/10/2017) của cơ quan, đơn vị và địa phương mình cho Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, trường hợp có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/cáo);
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, Ncbdv463.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 7681/KH-UBND năm 2016 theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


473

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17