Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình hành động 26-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 74/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Giàng A Tính
Ngày ban hành: 14/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/KH-UBND

Lai Châu, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 26-CTR/TU NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sau đây gọi là Chương trình hành động số 26-CTr/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình hành động số 26-CTr/TU nhằm giúp chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nâng cao vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước; ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng.

Hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, người đứng đầu chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Các nội dung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện phải phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, ngành, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ cấp tỉnh đến cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch hàng năm của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể để triển khai thực hiện.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác giám sát của chi bộ, đảng viên đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; coi đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của từng sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh, sửa đổi các quy định của địa phương trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.

b) Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh rà soát, sắp xếp, kiện toàn hệ thống cơ quan nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; vận động, kiểm soát các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh nâng cao đạo đức kinh doanh và hình thành văn hóa kinh doanh phục vụ tiêu dùng an toàn, văn minh, lành mạnh và phát triển bền vững.

Tổ chức, thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15 tháng 3), trong đó tập trung vào các hoạt động mít tinh, tọa đàm, treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền để từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng tiêu dùng cho toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để thực thi hiệu quả các quyền của người tiêu dùng, nhất là đối với đối tượng người tiêu dùng yếu thế như: Trẻ em, người già, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới.

b) Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng các tin, bài, phóng sự chuyên đề, mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng phát sóng về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời, phê phán công khai hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, phòng ngừa chung; tăng cường sự giám sát của các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

c) Các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm vận động cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào sinh hoạt định kỳ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp; tổ chức lồng ghép các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng

a) Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể về thanh tra, kiểm tra, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn từ 02 huyện, thành phố trở lên trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, trang thông tin điện tử của Sở và Cổng thông tin bảo vệ người tiêu dùng Quốc gia.

b) Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa; thực hiện hoạt động phân tích, kiểm định, đánh giá về chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; kiểm soát chặt chẽ các hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhất là các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu.

Công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, hàng hóa.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đối với nhóm hàng: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và chất cấm dùng trong chế biến thực phẩm, chăn nuôi; tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp để bảo vệ người tiêu dùng.

d) Sở Y tế

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, buôn bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh buôn bán hàng giả, thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

đ) Sở Tài chính

Phối hợp với Cục quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá. Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh, kịp thời phối hợp với Sở Công Thương tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh các biện pháp bình ổn thị trường khi thị trường có các biểu hiện tăng giá đột biến.

e) Cục Quản lý thị trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xây dựng kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và chuyên đề về công tác phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, không để lưu thông trên thị trường những hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

g) Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, thanh tra các sở, ngành tổ chức thanh, kiểm tra, xác định, triệt phá các đường dây, tổ chức, cá nhân buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chỉ đạo đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kịp thời xác minh điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

h) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng quản lý thị trường, hải quan tham gia đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại qua biên giới.

i) Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện, thành phố trên trang thông tin điện tử của địa phương mình.

Chỉ đạo các ban quản lý chợ, đơn vị kinh doanh khai thác chợ, trung tâm thương mại công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng tại chợ, trung tâm thương mại do mình quản lý; lắp đặt hòm thư góp ý của người tiêu dùng tại các chợ, trung tâm thương mại… để tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng; khuyến khích người tiêu dùng phản ánh, tố giác hành vi xâm phạm người tiêu dùng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại về kinh tế và đe dọa đến tính mạng của người tiêu dùng.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh của tỉnh.

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ đối với người tiêu dùng, lấy người tiêu dùng làm thước đo, coi đây là lợi thế cạnh tranh và sự phát triển của doanh nghiệp.

b) Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện để các tổ chức xã hội có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thường xuyên khảo sát thực tế, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đánh giá, phân loại để cảnh báo cho người tiêu dùng đề phòng và kịp thời có cơ chế xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Thực hiện tốt việc giám sát quá trình thực hiện pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng; phát động các phong trào nhằm khuyến khích, động viên toàn xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai đầy đủ các thỏa thuận song phương, đa phương, các điều ước quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà Việt Nam tham gia. Tăng cường tiếp cận, ứng dụng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của các nước, các tổ chức quốc tế đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Ngoại vụ

Phối hợp với Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường hợp tác với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp liên quan đến quyền của người tiêu dùng trong các hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp, người tiêu dùng tỉnh Vân Nam - Trung Quốc nhằm thúc đẩy sự tin tưởng đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, hàng năm cùng với thời gian lập dự toán, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung hoạt động và tổng hợp trong dự toán thu, chi ngân sách của cơ quan, đơn vị, gửi Sở Tài chính thẩm định; căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể để tổ chức thực hiện; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức đoàn thể ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện.

3. Giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, cơ quan liên quan. Kịp thời đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; phê bình các cơ quan, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Định kỳ hàng năm tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chủ động đề xuất điều chỉnh, bổ sung, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với yêu cầu thực tế, gửi Sở Công Thương để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (B/c);
- TT Tỉnh uỷ (B/c);
- TT HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng A Tính

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình hành động 26-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


69
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80