Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 72/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 05/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12-CT/TW NGÀY 05/01/2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH KINH TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Thực hiện Chthị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Chthị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị.

2. Xác định đảm bảo an ninh kinh tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, trước hết là của người đứng đầu. Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế của các cơ quan chức năng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, doanh nhân, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn th, doanh nghiệp từ cấp tỉnh đến cơ sở trong công tác bảo đảm ANTT.

3. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và bảo đảm an ninh kinh tế trong tng bước đi, chính sách phát triển trong từng dự án.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, xác định rõ việc kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong hoạt động kinh tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hp pháp của doanh nghiệp, người lao động; tăng cường quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài và người nước ngoài ở địa bàn; phối hợp bảo vệ quyền, lợi ích hp pháp của doanh nghiệp và người lao động Thanh Hóa ở nước ngoài.

2. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế của các thế lực thù địch. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về quan hệ, tiếp xúc của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị kinh tế với các đối tác nước ngoài; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ thông tin dư luận xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, nhất là các ngành sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định bảo đảm an ninh kinh tế ở những cơ quan hoạch đnh chính sách phát triển kinh tế, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn và trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định ca pháp luật về quản lý ngân sách, đầu tư công, tài sản công, bảo đảm an toàn nợ công, an ninh tài chính quốc gia, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh kinh tế.

4. Tiếp tục triển khai các biện pháp giữ ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; bảo đảm các cân đối lớn nền kinh tế của tỉnh. Chú trọng xây dựng kế hoạch, chương trình, phương án bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng, tài chính, tiền tệ, dự trữ, ngân sách nhà nước, nợ công, lương thực, nguồn nước, năng lượng, môi trường,... Ngăn chặn việc nhập những thiết bị, công nghệ lạc hậu.

Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm tiên tiến của thế giới đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh quảng bá quốc tế về môi trường đầu tư kinh doanh, điều kiện sản xuất, nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, loại sản phẩm hàng hóa là thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa.

5. Tăng cường công tác giám sát đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật đối với các dự án, công trình trọng điểm liên quan đến quốc kế dân sinh, quốc phòng an ninh. Tổ chức giám sát các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ khâu thẩm định, cấp giấy phép đến quá trình thi công, vận hành dự án để đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ tài nguyên, môi trường, kiên quyết xử lý các dự án không thực hiện đúng cam kết, không hiệu quả, lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

6. Phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế. Thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại, phát hiện, ngăn chặn ý đồ và xử lý kịp thời vi phạm của các đi tác nước ngoài lợi dụng những sơ hở, yếu kém đtạo cớ gây sức ép, cạnh tranh, trốn thuế, chuyển giá, thâu tóm, thao túng thị trường trong nước. Đấu tranh chống các loại tội phạm kinh tế có tổ chức, xuyên quốc gia, rửa tiền, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất tiêu thụ hàng giả, gian lận thương mại, tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh mạng.

Tăng cường quản lý hoạt động trên mạng viễn thông và Internet, có biện pháp ngăn chặn các thế lực thù địch và tội phạm kinh tế xâm nhập vào các mạng nội bộ, chiếm quyền điều hành, gây thiệt hại về kinh tế, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các vụ khiếu kiện, tranh chấp lao động tập thể không đúng quy định của pháp luật, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định cấp tỉnh về bảo đảm an ninh kinh tế ở những cơ quan hoạch định chính sách phát triển kinh tế, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn và trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Phối hợp rà soát, kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, lựa chọn nhà đầu tư, địa điểm đầu tư để phòng tránh thiệt hại, rủi ro về kinh tế, gây phương hại đến an ninh quốc gia.

- Ch trì triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh kinh tế, đầu tư. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đối tác nước ngoài li dụng quá trình đàm phán ký kết, triển khai dự án để phá hoại kinh tế, xâm phạm an ninh quốc gia và li ích của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhất là hoạt động lách, trốn thuế thông qua chuyển giá của các doanh nghiệp FDI; nhập khẩu, thi công, lắp đt thiết bị không đảm bảo kỹ thuật; tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước trong đấu thầu dự án... Phối hợp thanh tra, kiểm tra đối vi các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm để xử lý kịp thời.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định yếu tquốc phòng, an ninh các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh trên các lĩnh vực nội bộ, văn hóa tư tưởng; xây dựng, bổ sung, đề xuất sửa đổi các quy định cụ thể về quản lý xuất, nhập cảnh và cấp phép lao động với người nước ngoài tại địa bàn; phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về địa phương, nhất là số trực tiếp tham gia thi công, lưu trú lâu ngày làm việc tại các nhà máy, dự án.

- Phát hiện, tham mưu, phối hợp giải quyết lập thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến các vụ khiếu kiện, tranh chấp lao động tập thể không đúng quy định của pháp luật, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

- Tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế và gian lận thương mại. Tập trung vào các loại tội phạm kinh tế có tổ chức, xuyên quốc gia, rửa tiền, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất, tiêu thụ hàng gi, gian lận thương mại, tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh mạng.

- Tăng cường các biện pháp công tác tình báo kinh tế, khoa học - kỹ thuật, công nghệ và môi trường. Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá và dự báo sớm những dấu hiệu bất ổn của tình hình kinh tế, tài chính thế giới, khu vực có tác động, ảnh hưởng trc tiếp đến nền kinh tế nước ta nói chung và ca tnh nói riêng; những dấu hiệu bất ổn ca tình hình kinh tế, các nguy cơ mất ổn định đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu các gii pháp ng phó. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động của các cơ quan đặc biệt nước ngoài cài cắm nội gián vào nội bộ các cơ quan nghiên cu, hoạch định chính sách kinh tế, các bộ phận quan trọng, thiết yếu, cơ mật về kinh tế.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phối hợp với các lực lượng chức năng thẩm định các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài vào các địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp phát triển kinh tế với quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng trong khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh theo phân công.

- Tiếp tục phi hp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, Thông tư liên tịch s07/2012/TTLT-BCA-BQP về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/NĐ-CP; Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng và các cấp, các ngành liên quan triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống hoạt động khủng bố, phá hoại, gây bạo loạn, phá rối an ninh; bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm về quốc phòng, an ninh và các khu kinh tế, khu công nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp xây dựng, huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên theo quy định.

- Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; hướng dẫn, trang bị cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân các kiến thức cơ bản về quân sự, quốc phòng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thẩm định các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài vào các địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh đảm bảo phù hợp phát triển kinh tế với quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng trong khu vực phòng thủ trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng Hải quan và các lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại các cửa khẩu biên giới. Đưa việc thông quan hàng hóa tại các đường mòn, lối mở qua biên giới vào nền nếp, quản lý theo thỏa thuận cấp Chính phủ về hiệp định cửa khẩu và quy chế cửa khẩu.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tnh về hội nhập kinh tế quốc tế, về yêu cầu kết hp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong mọi hoạt động kinh tế; tăng cường công tác quản lý hoạt động trên mạng viễn thông và internet, có biện pháp ngăn chặn các thế lực thù địch và tội phạm kinh tế xâm nhập vào các mạng nội bộ, chiếm quyền điều hành, gây thiệt hại về kinh tế, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội; kiểm soát chặt chẽ thông tin báo chí và dư luận xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, nhất là các ngành sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn; chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập kinh tế quc tế.

- Tăng cường quản lý đối với các hoạt động kinh doanh, sử dụng thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các khu vực, lĩnh vực trọng điểm có liên quan đến quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin trên mạng viễn thông, Internet, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng mạng viễn thông, Internet gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội; có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, quy định nguyên tắc đầu tư, sử dụng thiết bị đối với nhng vùng, lĩnh vực trọng điểm có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các Chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cân đối nguồn vốn cho đầu tư phát triển đảm bảo ổn định vững chắc nền kinh tế của tỉnh; phối hợp với các ngành, đơn vị tăng cường giám sát các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ khâu thẩm định cấp giấy chứng nhận đầu tư đến quá trình thi công, vận hành dự án để đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ tài nguyên môi trường; tham mưu cho UBND tỉnh kiên quyết xử lý các dự án không thực hiện đúng cam kết, không hiệu quả, lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường; tham mưu đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trong tỉnh tăng cường tchủ sản xuất, nâng cao năng lực quản lý, khả năng cạnh tranh, không ngừng sáng tạo, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường.

6. Sở Tài chính

Chủ trì và phối hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách, đầu tư công, tài sản công, bảo đảm an toàn nợ công, an ninh tài chính trên địa bàn tỉnh.

7. Cục Hải quan Thanh Hóa

Chtrì, phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu và các địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung ngoài cửa khẩu; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong địa bàn quản lý, nht là các đường mòn, li mở.

8. Cục thuế tỉnh

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện t; vận hành quản lý tốt hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS); thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” tiến ti “Một cửa liên thông điện tử”. Tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuế và vi phạm pháp luật về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ; ngăn chặn kịp thời các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chuyển giá gây thất thoát cho ngân sách nhà nước, nâng cao tính tự giác tuân thpháp luật thuế của người nộp thuế.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện kế hoạch hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Ch trì, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài và người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường thanh tra, kim tra, phát hiện và xử lý sai phạm việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Công thương

- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra phát hiện ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; bảo vệ thương hiệu, quyền, lợi ích của các doanh nghiệp sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường như phòng ngừa và kiểm soát nguồn ô nhiễm môi trường, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vng các nguồn tài nguyên, thiên nhiên, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường sinh thái của các nhà máy, doanh nghiệp, nhà thầu dự án; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

12. Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, khu chế xuất khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

13. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Thanh Hóa

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động của TCTD. Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa điểm giao dịch của TCTD. Thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng và hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, an toàn hoạt động các máy ATM, đảm bảo thông suốt của hệ thống mạng nội bộ, mạng Internet tại đơn vị. Phát hiện và khắc phục kịp thời những lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng và nhng thiếu sót trong quản lý, sử dụng mạng nội bộ, internet. Xây dựng phương án sao lưu (backup) dữ liệu máy tính, máy chủ, phương án ứng phó trong trường hợp có tin tặc (hacker) tấn công.

- Chỉ đạo các TCTD thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước về mở tài khoản nhận vốn đầu tư tnước ngoài, tài khoản nhận vốn vay, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của các doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ, nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.

- Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh thông tin và hoạt động liên tục của hệ thống thông tin, nhất là các hệ thống cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Không để lộ, lọt thông tin trên không gian mạng hoặc qua các thiết bị mạng tin, đảm bảo an toàn thông tin của khách hàng và ngân hàng.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an bảo vệ mục tiêu trong việc bảo vệ an toàn tuyệt đối kho tiền Ngân hàng Nhà nước; Chỉ đạo các TCTD kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định, quy trình về vận chuyển hàng đặc biệt trong hệ thống, xe chuyên dùng, các phương tiện vận chuyển khác và các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ vận chuyển hàng đặc biệt.

- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng trên địa bàn trong việc xử lý các sự cố mất an ninh; báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời xử lý nhng phần tử xấu tung tin thất thiệt hoặc nhng hành động có tính chất phá hoại, gây mt ổn định, an ninh trong hoạt động ngân hàng.

14. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với các ngành chức năng phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc có chiều sâu; phát hiện, phòng ngừa và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến các vụ khiếu kiện, đình công, lãn công, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự trên địa bàn.

15. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh hướng dẫn việc thành lập công đoàn cơ sở, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp nâng cao trình độ, đáp ng yêu cầu trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ban ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động; giám sát việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp, bảo vệ quyền và li ích hp pháp của người lao động; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động tập thể không đúng quy định pháp luật của công nhân các doanh nghiệp trên địa bàn.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo vệ ANTT, gắn phát triển kinh tế với củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

17. Các sở, ban ngành khác ở cấp tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh.

18. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, VCCI Chi nhánh Thanh Hóa

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho chủ doanh nghiệp về quyền, lợi ích và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh kinh tế.

- Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thành viên thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường tchủ sản xuất, nâng cao năng lc quản lý, khả năng cnh tranh, không ngừng sáng tạo, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, từng bước giảm dần sự lệ thuộc vào nước ngoài.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai nghiêm túc. Nội dung kế hoạch cần lựa chọn nội dung trọng tâm để thực hiện; có phân công chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong thực hiện; thường xuyên tổ chức kiểm tra chấn chnh, khc phục những sơ hở, thiếu sót để khắc phục, sửa chữa; phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời những vi phạm trên lĩnh vực an ninh kinh tế xảy ra trên địa bàn. Định kỳ hàng năm tập hợp báo cáo kết quả về UBND tnh (qua Công an tỉnh) để chỉ đạo và tổng hợp báo cáo Chính phủ.

2. Giao Công an tnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm tng hp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Bộ Tư lệnh BĐ Biên phòng;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh;
- L
ưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.716

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61