Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2016 thực hiện biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 70/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ khoản 2, Điều 11 Luật Quản lý thuế năm 2006; Công văn số 12733/BTC-TCT ngày 13/9/2016 của Bộ Tài chính về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực hiện tốt chủ trương của Bộ Tài chính tại Công văn số 12733/BTC-TCT ngày 13/9/2016.

- Tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước; đảm bảo cơ quan thuế quản lý được 100% người nộp thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

- Nâng cao tính tự giác, ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong việc xuất hóa đơn cho người tiêu dùng khi bán hàng hóa.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; tuân thủ nghiêm minh của pháp luật về thuế. Không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu; đặc biệt, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho người nộp thuế, dễ thực hiện, kiểm tra và đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng du.

- Có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa cơ quan thuế, các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu tự giác hợp tác để thực hiện chủ trương chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng du trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Sở Công thương

Rà soát, thống kê các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hiện đang kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để cung cấp cho Cục Thuế và Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất là ngày 16/10/2016; đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật và cung cấp thông tin kịp thời cho Cục Thuế tnh và Sở Khoa học và Công nghệ đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu mới thành lập và ngưng nghỉ, để tiến hành kiểm tra thực hiện thủ tục đóng mã số thuế đối với các trường hợp ngưng nghỉ và thực hiện việc lắp đặt, niêm phong đồng hồ (công tơ) đối với các trường hợp mới thành lập.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường) và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để lắp đặt và niêm phong kẹp chì đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng du tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

b) Chọn mua loại đồng hồ (công tơ) phù hợp, đảm bảo chất lượng, dễ kiểm tra, quản lý; thiết kế mẫu tem niêm phong, đặt in tem (hoặc mua chì, dây trong trường hợp kẹp chì) và các dụng cụ cần thiết để tiến hành lắp đặt và niêm phong đồng hồ (công tơ) trên các phương tiện đo xăng dầu tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đồng thời, cử cán bộ có chuyên môn trực tiếp thực hiện việc lắp đặt đồng hồ (công tơ) và niêm phong, kẹp chì. Nguồn kinh phí thực hiện (chi phí mua đồng hồ, in tem, chì, các dụng cụ cần thiết và các chi phí khác phục vụ cho việc gắn đồng hồ): Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học - công nghệ năm 2016 đã giao cho đơn vị đầu năm.

c) Thông báo cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh biết, kể từ ngày 20/10/2016 sẽ triển khai thực hiện giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua biện pháp lắp đặt, niêm phong kẹp chì đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu để kiểm soát lượng xăng dầu tiêu thụ. Trường hợp các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu không phối hợp trong quá trình thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư có chế tài xử lý theo quy định.

Thời gian hoàn thành các nội dung a, b, c nêu trên chậm nhất là ngày 20/10/2016.

d) Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành lắp đặt và niêm phong đồng hồ (công tơ) trên các phương tin đo xăng dầu tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh; lập biên bản bàn giao cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh quản lý đồng hồ (công tơ), chốt doanh thu và hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu tại thời điểm niêm phong. Lưu ý, trong biên bản bàn giao phải đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm quản lý; khi đồng hồ (công tơ) hư hỏng phải báo ngay cho Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) để khắc phục hoặc thay thế. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/11/2016. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị.

đ) Sau khi hoàn thành công tác lắp đt và niêm phong đồng hồ (công tơ), thường xuyên phối hợp với Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường) kiểm tra định kỳ, đột xuất tình trạng hoạt động của đồng hồ (công tơ), nhằm kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tự ý tháo gỡ đồng hồ (công tơ), tem niêm phong,... hoặc vi phạm các quy định về đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tùy theo tính chất, mức độ vi phạm; đồng thời, nắm tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu. Trong trường hợp đồng hồ (công tơ) bị hư hỏng, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Công thương, Cục Thuế có trách nhiệm cử cán bộ chuyên môn khắc phục hoặc lắp đặt thay thế (doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu chịu chi phí mua công tơ thay thế). Thời gian thực hiện: Thường xuyên; nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị.

3. Cục Thuế tỉnh Cà Mau

c) Chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp niêm phong đồng hồ (công tơ) trên các phương tiện đo lường xăng dầu.

b) Phối hợp với Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ đối chiếu số lượng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để đưa vào đối tượng quản lý thu thuế bằng biện pháp niêm phong đồng hồ (công tơ) trên phương tiện đo lường xăng dầu.

Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/10/2016.

c) Sau khi Đoàn kiểm tra liên ngành hoàn thành công tác lắp đặt và niêm phong đồng hồ (công tơ) trên các phương tiện đo xăng dầu, Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc kiểm soát lượng tiêu thụ xăng dầu, đối chiếu với số hóa đơn bán hàng của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định; đồng thời, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Giao Cục Thuế theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng tháng (trước ngày 01 hàng tháng, bắt đầu kể từ tháng 12/2016) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

4. S Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, thông qua biện pháp niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu, để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn biết và phối hợp thực hiện; đồng thời góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý thuế của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

Chỉ đạo các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng, dầu tại địa phương; tuyên truyền, hỗ trợ và có biện pháp tác động đối với những trường hợp không hợp tác với Đoàn kiểm tra liên ngành.

Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/c);
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế t
nh;
- C
ác Sở: KH&ĐT, TC, CT, KH&CN, TT&TT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình;
- Chi cục Thuế các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CV khối nghiên cứu, tổng hợp (VIC);
- Phòng KT(Đ
10.01);
- Lưu: VT.M
i62.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2016 thực hiện biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


424

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17