Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 682/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 01/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 682/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 1 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP" NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch số 5112/KH-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017 - 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp.

- Nâng cao hiểu biết của phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ.

- Thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

- Các nội dung hoạt động của Đề án triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra, phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế của đơn vị; chú trọng lồng ghép với các đề án, chương trình, dự án và các nhiệm vụ khác có liên quan đang triển khai tại các Sở, ngành, địa phương.

II. CHỈ TIÊU

- 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các sở, ngành tham gia triển khai Đề án được tập huấn, quán triệt về Đề án, nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

- Hỗ trợ 125 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển kinh doanh.

- 30% chủ doanh nghiệp là phụ nữ; 90% doanh nghiệp nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển bền vững.

- Hỗ trợ thành lập ít nhất 01 Hợp tác xã do phụ nữ quản lý; 100 tổ/nhóm liên kết phát triển kinh tế;

- Thành lập “Câu lạc bộ nữ doanh nhân” tỉnh Phú Thọ.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò, vị trí của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế.

- Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến về Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

- Tổ chức tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Hội và các sở, ngành, đoàn thể liên quan từ cấp tỉnh đến cơ sở về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

- Xây dựng tài liệu truyền thông về đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017-2025: Căn cứ vào tài liệu của Trung ương, các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan biên soạn/xây dựng/nhân bản tài liệu truyền thông phù hợp với đối tượng. Chú trọng xây dựng tài liệu cho giảng viên tuyến tỉnh, huyện (các kỹ năng giảng dạy, truyền thông, vận động, hỗ trợ); tài liệu hướng dẫn cho cán bộ, tuyên truyền viên nòng cốt tuyến cơ sở. Sách, tờ gấp, tranh lật, băng đĩa phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Xây dựng chuyên mục phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội, trang Web của các đơn vị, Cổng giao tiếp điện tử, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, trên hệ thống đài truyền thanh tại địa phương.

2. Xây dựng thí điểm mô hình “Phụ nữ khởi nghiệp”.

- Cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Phụ nữ khởi nghiệp” tại 03 huyện Đoan Hùng, Thanh Sơn, Thanh Ba; phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các huyện được chọn làm điểm. Cấp huyện và cơ sở lựa chọn ít nhất 01 đơn vị làm điểm.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng phụ nữ khởi nghiệp, có ý tưởng khởi nghiệp tại các điểm chỉ đạo; lựa chọn nội dung hoạt động và xây dựng mô hình thí điểm phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng đơn vị; hướng dẫn thành lập và ra mắt mô hình “Phụ nữ khởi nghiệp”.

- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tại các xã chỉ đạo điểm về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

- Hướng dẫn phụ nữ cách xây dựng ý tưởng/dự án kinh doanh để tham dự Ngày phụ nữ khởi nghiệp và tìm kiếm nhà đầu tư.

- Tìm kiếm, tiếp cận các nguồn vốn, áp dụng khoa học công nghệ cho mô hình “Phụ nữ khởi nghiệp”; tổ hợp tác/HTX/doanh nghiệp nữ trên địa bàn.

3. Hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo phát triển kinh doanh và khởi nghiệp.

3.1. Tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2018

- Lựa chọn các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh khả thi tham gia Ngày phụ nữ cấp tỉnh vào quý II/2018 và cấp Trung ương vào quý IV/2018; kết nối nguồn lực để hỗ trợ và hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, đổi mới của phụ nữ được lựa chọn; hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu phát triển về chất lượng và quy mô.

- Phát động cuộc vận động ủng hộ "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp", mỗi hội viên 5.000đ/năm giúp tăng nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh thực hiện cho vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại 03 huyện điểm Thanh Sơn, Thanh Ba, Đoan Hùng;

3.2. Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nữ

- Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho Ban quản lý hợp tác xã/tổ hợp tác. Tư vấn cho Ban giám đốc các hợp tác xã, ban quản lý tổ hợp tác liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp. Ra mắt hợp tác xã chè an toàn tại Sơn Hùng (Thanh Sơn)

- Phát hiện, giới thiệu các cá nhân, nhóm cá nhân là nữ có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới… để được hỗ trợ từ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” .

- Thành lập và ra mắt Câu lạc bộ doanh nhân nữ vào Quý III/2018.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi: tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Giới thiệu, tư vấn, kết nối cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp tham gia các lớp đào tạo nghề, đào tạo kiến thức khởi sự kinh doanh do các tổ chức, chương trình/dự án tổ chức.

- Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp nữ mới thành lập có nhu cầu tiếp cận tín dụng từ các Tổ chức tín dụng, các quỹ tín dụng trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của quốc gia, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (120), các quỹ cho vay kinh tế tập thể của địa phương, Quỹ phát triển khoa học công nghệ. Hỗ trợ vốn cho phụ nữ có đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể) phát triển kinh doanh thông qua vốn chủ động từ Hội và các tổ chức tín dụng.

- Đánh giá, sơ kết rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng.

4. Kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh cho phụ nữ.

- Giám sát việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi chính sách về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ theo Quy chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

- Tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện trong khuôn khổ Đề án, báo cáo kết quả thực hiện Đề án và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Là cơ quan Thường trực trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành, thị trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh về các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai; kiến nghị về những thay đổi, điều chỉnh cần thiết, phù hợp với thực tế.

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ phối hợp với các ban, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch ở địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các điểm thực hiện đề án; kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch; báo cáo định kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ theo yêu cầu.

2. Các sở, ngành, đoàn thể và đơn vị liên quan.

* Sở nông nghiệp.

Chủ trì và phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các hoạt động của đề án, lồng ghép vào các nguồn lực của ngành thực hiện các mô hình, hoạt động khởi nghiệp.

* Ngân hàng chính sách xã Hội.

Hỗ trợ các doanh nghiệp nữ mới thành lập, HTX/tổ hợp tác tiếp cận tín dụng Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (120), quỹ phát triển kinh doanh.

* Các sở, ngành, đoàn thể và đơn vị khác

- Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, chức năng nhiệm vụ của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả. Hỗ trợ nguồn lực, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong các chương trình, đề án của đơn vị mình.

3. Các cơ quan Truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

- Xây dựng chuyên mục phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dạy nghề và chính sách hỗ trợ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Tuyên truyền các điển hình doanh nghiệp, tổ liên kết/tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

- Xây dựng kế hoạch, phê duyệt kinh phí và chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án trên cơ sở Kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc lồng ghép với các chương trình, dự án, Đề án có liên quan đang được triển khai tại địa phương.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền về phụ nữ khởi nghiệp.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ tình hình kinh tế xã hội của địa phương để xác định ngành nghề cần phát triển, quan tâm, tạo điều kiện cho các ý tưởng phát triển kinh doanh và các doanh nghiệp nữ trên địa bàn.

Yêu cầu các sở, ngành có liên quan, thành viên Ban chỉ đạo, UBND các huyện, thành, thị đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả năm 2018 về cơ quan thường trực (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ) trước ngày 15/11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban điều hành Đề án Trung ương và Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TW Hội LHPN Việt Nam ;
- TT:TU, HĐND tỉnh;
- CT, PCT ( Ô. San);
- Thành viên BCĐ;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các cơ quan truyền thông tỉnh;
- CVP, PVP (Ô. Anh);
- UBND các huyện, thành, thị;
- Hội LHPN các huyện, thành, thị, ĐVTT;
- Lưu: VT, VX4 (60b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TRƯỞNG BCĐ
Hà Kế San

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 682/KH-UBND về thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" ngày 01/03/2018 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.489

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251