Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4376/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 4376/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Lê Quang Tùng
Ngày ban hành: 16/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4376/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật đấu giá tài sản và Công văn số 1486/BTP-BTTP ngày 04/5/2017 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Luật đấu giá tài sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản.

2. Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về đấu giá tài sản và các cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc triển khai thi hành Luật đu giá tài sản.

3. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật:

a) Tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho các cơ quan, tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức đu giá trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: quý II/2017.

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật đấu giá tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp biên soạn, xây dựng tài liệu giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật đấu giá tài sản.

- Cơ quan phối hợp:

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dành thời lượng phù hợp để phổ biến nội dung cơ bản Luật đấu giá tài sản;

+ Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản Luật đấu giá tài sản.

- Thời gian thực hiện: quý II và III/2017.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật:

- Cơ quan thực hiện:

+ Các Sở, ban, ngành tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; trên cơ sở đó xây dựng báo cáo gửi Sở Tư pháp về kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật.

+ Sở Tư pháp tổng hợp chung kết quả rà soát của các Sở, ban, ngành; trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật.

- Thời gian hoàn thành: quý II và III/2017.

3. Rà soát đội ngũ đu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức đấu giá tài sản.

- Thời gian thực hiện: quý II và III/2017.

4. Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc bán tài sản theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện.

2. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị và các nguồn khác theo quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, P4;
- Các Sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- UBND các hu
yện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh;
- Đài PTTH, Báo QN, TT Thông tin;
- V
0, V2, NC;
- Lưu: VT, NC.

10b, KH01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4376/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


412

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97