Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 3060/KH-UBND 2022 thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg Khánh Hòa

Số hiệu: 3060/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Hữu Hoàng
Ngày ban hành: 06/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3060/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1968/QĐ-TTG NGÀY 22/11/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KHUNG GIAI ĐOẠN 2022-2025

Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1968/QĐ-TTg) và Công văn số 8425/BCT-XTTM ngày 28/12/2021 của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện "Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030"; UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025 với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi sổ trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1968/QĐ-TTg ; làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cơ sở hình thành, phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển ngoại thương và thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển, tìm kiếm các cơ hội thương mại trong và ngoài nước, góp phần tái cơ cấu ngành Công Thương.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Đến năm 2025 xây dựng, hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và các ngành hàng thương mại và xuất khẩu trọng điểm của tỉnh vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

- Đến năm 2025 các tổ chức xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và khoảng 20% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin.

- 15% các dịch vụ kết nối thị trường được tổ chức trên môi trường số.

- 15% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số.

- 100% các tổ chức xúc tiến thương mại; trên 90 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin.

- 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 90 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

- 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, với trên 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

1.1. Tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng các tiêu chí, xây dựng kế hoạch thuê chuyên gia đánh giá hiện trạng và năng lực ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn để làm căn cứ đưa ra các giải pháp quản lý, các hoạt động hỗ trợ tham gia Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, các hoạt động ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại cho phù hợp với tình hình tỉnh Khánh Hòa.

1.2. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số

Lập danh sách tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp của tỉnh có nhu cầu tham gia Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; phối hợp Bộ Công Thương: hướng dẫn tổ chức xúc tiến, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tài khoản sau khi Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số được xây dựng xong; tích hợp các cơ sở dữ liệu, thông tin về xúc tiến thương mại của tỉnh lên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, hướng dẫn doanh nghiệp mở tài khoản, khai thác thông tin và chia sẻ dữ liệu.

1.3. Nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho Sở, ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai có hiệu quả Quyết định số 1968/QĐ-TTg

- Tuyên truyền, phổ biến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong đó đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh nhận thức về vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại.

- Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, vận động các doanh nghiệp trong tỉnh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm khi tham gia vào hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Bước đầu để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các nội dung chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, từng bước nắm rõ các nội dung về cơ sở dữ liệu khi tham gia vào hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

- Tổ chức kết nối giao thương hàng hóa trực tuyến giữa Khánh Hòa và hai tỉnh miền Trung, Tây Nguyên năm 2022.

- Tổ chức triển lãm trực tuyến các sản phẩm đặc trưng tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản Khánh Hòa.

-Tuyên truyền, phổ biến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia quảng bá sản phẩm trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa.

- Tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa, tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến liên kết với các sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín được các doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm nhiều.

- Tham gia các đề án, chương trình xúc tiến thương mại do Cục Xúc tiến thương mại, các đơn vị có liên quan tổ chức.

1.4. Nâng cao an toàn thông tin mạng cho các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các tổ chức xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức tập huấn “Ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động Xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa”.

2. Kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025

2.1. Công tác xây dựng và phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số

a) Xây dựng, phát triển và tích hợp các nền tảng gồm:

- Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại bao gồm mạng lưới xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; doanh nghiệp xúc tiến thương mại; ngành hàng, thị trường và các cơ sở dữ liệu khác phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại.

- Nền tảng kết nối giao thương trên môi trường số áp dụng công nghệ mới, hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin, cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế.

- Nền tảng hội chợ, triển lãm nhằm nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trưng bày giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thông tin, đối tác kinh doanh trên môi trường số.

- Đào tạo trực tuyến (E-learning) tích hợp các kho học liệu, thư viện điện tử, hỗ trợ tra cứu thông tin, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại.

- Nền tảng định danh điện tử cho doanh nghiệp xúc tiến thương mại.

- Các nền tảng chuyên ngành khác phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số phải được xây dựng theo kiến trúc tổng thể, thống nhất, phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn công nghệ, kỹ thuật theo quy định; bảo đảm khả năng vận hành thông suốt, nâng cấp, mở rộng, kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu.

b) Xây dựng, phát triển, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các mô hình mẫu về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; nhân rộng các mô hình thành công.

2.2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, các chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

2.3. Nâng cao nhận thức, năng lực

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; phổ biến các quy định, cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

b) Tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; tổ chức các khóa đào tạo, xử lý sự cố an toàn thông tin trên môi trường số.

c) Tăng cường hợp tác giữa các địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

Đính kèm Phụ lục các chương trình, nhiệm vụ cụ thể

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành; lồng ghép các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình khoa học và công nghệ, các chương trình, đề án, kế hoạch khác có liên quan.

2. Huy động đóng góp, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để thực hiện Kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch này. Nghiên cứu lồng ghép một số nhiệm vụ của Kế hoạch này vào Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh hàng năm và Kế hoạch phát triển thương mại điện tử của Sở Công Thương để triển khai thực hiện.

- Huy động các nguồn lực xã hội đóng góp kinh phí nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh từng bước tham gia hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, góp ý về chuyên môn đối với các nhiệm vụ, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan chủ quản quản lý các hệ thống thông tin và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai ứng phó, xử lý sự cố an toàn thông tin trên môi trường mạng có liên quan đến các hoạt động xúc tiến thương mại.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hàng năm, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát cung cấp thông tin về sản lượng, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nông sản, thủy sản về Sở Công Thương để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến nông sản; xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; đăng ký sử dụng mã số, mã vạch và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với các sản phẩm được sản xuất trên địa bàn tỉnh nhằm minh bạch nguồn gốc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm của tỉnh.

- Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, hệ thống an toàn thực phẩm như: ISO 9001, ISO 22000, HACCP... và xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

5. Sở Ngoại vụ

Hỗ trợ các đơn vị tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại nước ngoài: kiểm tra dịch thuật các tài liệu xúc tiến thương mại tiếng nước ngoài; thông dịch viên; liên hệ để đăng ký làm việc với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tại nước ngoài và các hoạt động xúc tiến thương mại có liên quan đến các yếu tố nước ngoài.

6. Công an tỉnh

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để thực hiện Kế hoạch.

7. Sở Tài chính

Trên cơ sở Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính tổng hợp, cân đối kinh phí theo khả năng Ngân sách hàng năm để tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

8. Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương.

- Chủ động triển khai, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch này.

- Hàng năm, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin về sản lượng cung ứng nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh về Sở Công Thương để thực hiện công tác xúc tiến thương mại.

Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương trước ngày 01 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- PCT UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TL, DN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng

PHỤ LỤC:

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1968/QĐ-TTG NGÀY 22/11/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KHUNG GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Kèm theo Kế hoạch số 3060/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

TT

Tên chương trình

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

1

Tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sở Công Thương

Bộ Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan

Khi có hướng dẫn của Bộ Công Thương

2

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại s

Sở Công Thương

Bộ Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp

Năm 2022 và những năm tiếp theo

3

Nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho Sở ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai có hiệu quả Quyết định số 1968/QĐ-TTg

3.1

Tổ chức triển lãm trực tuyển các sản phẩm đặc trưng tỉnh Khánh Hòa

Sở Công Thương (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan

Quý III năm 2022

3.2

Tổ chức kết nối giao thương hàng hóa trực tuyến giữa Khánh Hòa và hai tỉnh miền Trung, Tây Nguyên năm 2022

Sở Công Thương (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan

Năm 2022

3.3

Tchức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản Khánh Hòa

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan

Quý II năm 2022

3.4

Tuyên truyền, phổ biến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia quảng bá sản phẩm trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan

Năm 2022 và những năm tiếp theo

3.5

Duy trì hoạt động thường xuyên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa, tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến liên kết với các sàn giao dịch thương mại điện tử có uy tín được các doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm nhiều

Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyền thông; các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan

Năm 2022 và những năm tiếp theo

4

Nâng cao an toàn thông tin mạng cho các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh; các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị , thành phố

4.1

Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các tổ chức xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh; các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Công Thương; Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan

Năm 2022 và những năm tiếp theo

4.2

Tổ chức tập huấn “Ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động Xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa”

Sở Công Thương (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội nông dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II năm 2022

II

Kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025

1

Xây dựng và phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số

Sở Công Thương

Bộ Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và các đơn vị có liên quan

Hàng năm

2

Hoàn thiện cơ chế, chính sách

Sở Công Thương

Bộ Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện thị , thành phố; doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và các đơn vị có liên quan

Hàng năm

3

Nâng cao nhận thức, năng lực

3.1

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; phổ biến các quy định, cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông

Bộ Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện thị xã, thành phố; doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và các đơn vị có liên quan

3.2

Tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; tổ chức các khóa đào tạo, xử lý sự cố an toàn thông tin trên môi trường số

Sở Công Thương

Bộ Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện thị xã, thành phố; doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và các đơn vị có liên quan

Khi Bộ Công Thương tổ chức các lớp tập huấn

3.3

Tăng cường hợp tác giữa các địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Bộ Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện thị xã, thành phố; doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và các đơn vị có liên quan

Hàng năm

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3060/KH-UBND thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 06/04/2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.973

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!