Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 306/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Hải Ninh
Ngày ban hành: 11/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG VỀ ĐẨY MẠNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THEO HƯỚNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HƠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2019-2020

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg , ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn. UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg , cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, hội nhập trên các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế.

Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương, tạo lập môi trường kinh doanh thực sự minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và triển khai các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế, kịp thời lắng nghe ý kiến và phản hồi của các doanh nghiệp về các vấn đề chính sách, vướng mắc trong hội nhập kinh tế quốc tế và trong quá trình đàm phán, thực thi các hiệp định thương mại tự do.

Khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động hơn nữa của khu vực tư nhân, doanh nghiệp và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Yêu cầu:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động của tỉnh Đắk Lắk thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO; Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 01/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Xác định doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt, trong đó khu vực doanh nghiệp tư nhân có vai trò quan trọng, để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngày càng phát triển

Các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh cần tập trung phát huy nội lực, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội của hội nhập quốc tế và kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế của địa phương, chủ động đề xuất các định hướng, biện pháp cụ thể để cùng tháo gỡ khó khăn trong doanh nghiệp; tận dụng các cơ hội cho hội nhập quốc tế mang lại một cách có hiệu quả, phù hợp với các quy định, luật lệ, chuẩn mực quốc tế và các thchế đa phương đbảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về hoàn thiện pháp luật và thể chế kinh tế

- Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu, văn bản QPPL của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền gii quyết của UBND tỉnh, quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ công lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghip giai đoạn 2015-2020 của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết dịch vụ công, tiếp tục duy trì hệ thống điều hành trực tuyến OMS và duy trì các Trang thông tin điện tử.

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật quốc tế trong đó lồng ghép nội dung tìm hiu về các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

2. Về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm

2.1. Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

- Thực hiện công khai minh bạch các định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Đắk Lắk..., và các chính sách hỗ trợ có liên quan để các doanh nghiệp tiếp cận thực hiện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 4819/KH-UBND , ngày 14/6/2018 về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết s19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo gắn với cải thiện chỉ số PCI; Chỉ thị số 13/CT- UBND, ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và Chương trình hành động thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giai đoạn 2016-2020.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 02/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao đng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020.

- Tích cực đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính đối với các thủ tục có liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ động đề ra các giải pháp nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

2.2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đối với tỉnh Đắk Lắk.

- Tiếp tục tổ chức Hội nghị đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp 02 lần/năm vào giữa năm và cuối năm, thông qua đó nắm bắt được tình hình hoạt động và lắng nghe ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư để có giải pháp, biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ và giúp đỡ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025”.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể số 165/KH-UBND ngày 10/01/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về thực hiện nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016- 2020.

- Tranh thủ các nguồn lực nhằm đẩy mạnh công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, phối hợp với cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại các nước để nắm bắt thông tin về nhu cầu của thị trường nước ngoài, cung cấp thông tin thiết thực cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và tìm kiếm cơ hội giao thương.

- Tổ chức, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ - triển lãm mang tính khu vực; phối hợp với nhiều tỉnh thành trong nước tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu cho các doanh nghiệp trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phm hàng hóa, tạo cầu nối giao thương, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư giữa các địa phương.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt thông tin về thị trường, diễn biến cung cầu hàng hóa nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa và giữ vững thị trường truyền thống; Cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về các vấn đề kinh tế, pháp luật, tập quán kinh doanh và thương mại quốc tế; cung cấp cho doanh nghiệp về quá trình hội nhập kinh tế thế giới,

- Hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng lộ trình hội nhập với khu vực và thế giới, nhất là trong vấn đề đăng ký thương hiệu sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm; nâng cao trình độ về quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn

- Xây dựng kế hoạch phổ biến tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, hướng dẫn thực thi các cam kết cụ thể, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm với nội dung phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của doanh nghiệp và địa phương.

- Tổ chức đào tạo tập huấn cho các cán bộ, công chức làm công tác tham mưu về hội nhập kinh tế quốc tế về cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Xây dựng đội ngũ tham mưu có đủ năng lực, trình độ và hiểu biết trong việc tham mưu thực hiện các cam kết quốc tế phù hợp với tình hình địa phương.

- Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về hội nhập quốc tế do các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành:

1.1. Sở Công Thương: Chtrì, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm

1.3. Sở Nội vụ: Triển khai thực hiện công tác đào tạo cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước về Hội nhập quốc tế.

1.4. Sở Ngoại vụ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại các nước để nắm bắt thông tin về nhu cầu của thị trường nước ngoài, cung cấp thông tin thiết thực cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và tìm kiếm cơ hội giao thương.

1.5. Sở Tài chính: phối hợp với các đơn vị có liên quan, căn cứ khả năng ngân sách của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã

Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2020. Đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi ý kiến/phản ánh về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kịp thời xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ LNHNQT về KT (b/c);
- Bộ Công Thương (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT,CT, TC, TP, NV, NgV;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các ph
òng: TH, KGVX, KT;
- Lưu: VT, KT (TVT-40b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Hải Ninh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 306/KH-UBND ngày 11/01/2019 về thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219