Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 289/KH-UBND năm 2020 về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 289/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 31/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 289/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan, ban, ngành, các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về nội dung của Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ý thức trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Yêu cầu

- Xác định công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan, đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, sâu sát đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường công tác phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

- Hàng năm, ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bố trí kinh phí ngân sách địa phương và huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác được giao.

- Huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan quản lý nhà nước và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bố trí nhân lực làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Xây dựng các bộ phận, công cụ tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề nghị, phản ánh, yêu cầu của người tiêu dùng tại Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

- Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam -15/3.

- Đổi mới nội dung, hình thức, chú trọng cảnh báo, hướng dẫn người tiêu dùng về cách thức mua hàng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tiêu dùng cho người dân, nhất là đối với đối tượng người tiêu dùng yếu thế (trẻ em, học sinh, sinh viên, người già, phụ nữ, công nhân nghèo, nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa,...).

- Thực hiện công khai quy trình, cách thức phản ánh, khiếu nại khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm phạm hoặc khi phát hiện các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông trong việc thông tin trung thực và chính xác về công năng, tác dụng, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ quảng cáo trước khi đăng tải, đưa tin; tích cực hỗ trợ trong việc cảnh báo những vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng quá hạn sử dụng,... gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, lưu thông trên địa bàn, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng...; áp dụng nghiêm chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo chính xác, công bằng, đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định của pháp luật. Công khai danh sách các cơ sở vi phạm về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương để người tiêu dùng biết.

- Đẩy mạnh các hoạt động phân tích, kiểm định, kiểm nghiệm, đánh giá đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường; không để lưu thông trên thị trường những hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

- Xây dựng các giải pháp nhằm khuyến khích người tiêu dùng phản ánh, tố giác hành vi xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng.

- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, yêu cầu của người tiêu dùng; tư vấn để người tiêu dùng có thể tự bảo vệ; hỗ trợ người tiêu dùng trong việc giải quyết tranh chấp với tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng và bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ giải quyết tranh chấp qua phương thức thương lượng, hòa giải.

4. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn trách nhiệm thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia. Tích cực triển khai các hoạt động quảng bá, khuyến mại, tư vấn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động tri ân người tiêu dùng theo đúng quy định của pháp luật.

- Tạo điều kiện để Hội Bảo vệ người tiêu dùng phát triển mạng lưới tổ chức đến từng huyện, thành phố, thị xã, nhằm tăng cường lực lượng tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại cơ sở; hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hội hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo Hội tích cực tham gia công tác bảo vệ người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; thường xuyên quan tâm, phân tích, đánh giá, phân loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ để kịp thời động viên, khuyến khích các doanh nghiệp có sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tốt, giá thành hợp lý, uy tín, thương hiệu trên thị trường, đồng thời cung cấp thông tin đến người tiêu dùng; trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá, phân loại đề xuất cơ chế, chính sách để xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm và chính sách khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và Quốc tế

- Tăng cường hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế nhằm tiếp cận các nguồn lực đầu tư, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của các nước hên thế giới để nâng cao năng lực sản xuất, giá trị sản phẩm, sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh; từng bước nâng cao kỹ thuật, hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiên tiến cho các doanh nghiệp trong tỉnh và hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia đối với một số nước trong khu vực ASEAN.

- Hỗ trợ các cá nhân, tổ chức tận dụng tốt các quy định quốc tế về chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ, đăng ký bản quyền, thương hiệu để thông tin và hướng dẫn doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh trong thương mại quốc tế.

- Phối hợp với các bộ, ngành TW, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ các cá nhân tổ chức giải quyết tranh chấp nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức hội cấp tỉnh, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, nội dung kế hoạch này xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch đảm bảo phù hợp, thiết thực. Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu được phân công theo Phụ lục kèm theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể

- Phát động các phong trào nhằm khuyến khích, động viên toàn xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chú trọng đến phát động tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp tổ chức hội thi bằng hình thức sân khấu hóa về các hoạt động.

- Hỗ trợ các hiệp hội, doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử để thực hiện các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và người tiêu dùng.

2. Đối với các sở, ban, ngành và tổ chức hội cấp tỉnh

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội cấp tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác liên quan; báo cáo về Sở Công Thương vào ngày 22 tháng cuối Quý và báo cáo năm ngày 20 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các bộ ngành liên quan.

- Tiếp tục tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đưa nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào các cuộc tập huấn, trao đổi kinh nghiệm,... của cơ quan, đơn vị.

- Sở Công Thương làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương kết quả triển khai thực hiện chương trình hàng năm và cả giai đoạn. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Sở Tài chính phối hợp với các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan bố trí kinh phí hàng năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Đối với UBND huyện, thành phố, thị xã

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương.

- Chỉ đạo hệ thống phát thanh cấp xã, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

4. Hiệp hội, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện đúng các quy định về sản xuất kinh doanh hàng hóa, sản phẩm; đồng thời, giám sát và phản ánh về chất lượng hàng hóa, sản phẩm lưu thông trên thị trường đến các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức triển khai Chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” theo hướng dẫn của Sở Công Thương; tích cực triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu, khuyến mại, tri ân người tiêu dùng theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, hội viên các chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đưa nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và niêm yết, công khai trên website và các phương tiện truyền thông của doanh nghiệp.

- Xây dựng bộ phận chuyên trách tư vấn, hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng.

Trên đây là Kế hoạch Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc hoặc cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động đề nghị gửi Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, TP, TX;
- Các tổ chức kinh tế xã hội;
- Chánh VP, các Phó VP;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KT2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

PHỤ LỤC:

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 289/KH-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Thời lượng thực hiện

I

Nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

 

 

 

1

Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan về quản lý nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phù hợp với yêu cầu quản lý và hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Sở Công Thương

Các sở ban ngành, địa phương liên quan

2021

 

2

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành ở địa phương trong việc triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Công Thương

Các sở ban ngành, địa phương liên quan

2021

 

3

Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Công Thương

Các sở ban ngành, địa phương liên quan

2021-2025

 

4

Các sở ngành, địa phương bố trí cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, đảm bảo làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cử cán bộ, công chức đầu mối phụ trách công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về Sở Công Thương.

Các sở ban ngành và địa phương

 

2020

 

5

Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, trong đó chú trọng đến nhân lực làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, đảm bảo đúng quy định.

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành và địa phương

2021-2025

 

6

Xây dựng các bộ phận, công cụ tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề nghị, phản ánh, yêu cầu của người tiêu dùng tại địa phương; Thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng và doanh nghiệp

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh/ Hội BVQLNTD cấp huyện (trường hợp đã thành lập hội)/ UBND huyện, thị xã (đối với địa phương chưa thành lập Hội BVQLNTD)

Phối hợp với Sở Công Thương, Khoa học Công nghệ, Cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan

2021-2025

 

7

Xây dựng kế hoạch, có giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp huyện; các sở, ban ngành

Phối hợp với các đơn vị liên quan

2021-2025

 

II

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

1

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, triển khai thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Sở Công Thương

Các cơ quan đoàn thể, UBND các huyện thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan

2021-2025

2-3cuộc/năm

2

Hàng năm, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, triển khai thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15/3) trên địa bàn tỉnh theo chủ đề do Bộ Công Thương phát động, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Sở Công Thương

Địa phương và tổ chức, cá nhân

2021-2025

 

3

Xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền các chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, trong đó tập trung xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tạp chí, tăng lượng bài viết, phóng sự tuyên truyền và tổ chức các chương trình, cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,... nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia.

Đài phát thanh và truyền hình tinh; Báo Hà Tĩnh

Sở Công Thương và các đơn vị liên quan

2021-2025

Thường xuyên

4

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin, cảnh báo về hàng hóa, dịch vụ, đơn vị cung cấp có dấu hiệu ảnh hưởng đến người tiêu dùng; xác minh thông tin của sản phẩm quảng cáo trước khi đăng tải.

Sở Thông tin và truyền thông

Sở Công Thương và các đơn vị liên quan

2021-2025

Thường xuyên

5

Công bố công khai danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Thông tin và truyền thông

Sở Công Thương và các đơn vị liên quan

2021-2025

Quý/lần/năm

6

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tìm hiểu các chính sách pháp luật vê bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn.

Sở Công Thương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

Phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị và địa phương

2021-2025

Hàng năm

III

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng

1

Phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh

Các đơn vị liên quan

2021-2025

Phối hợp khi có yêu cầu

2

Tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện tốt Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh

Các đơn vị liên quan

2021-2025

 

3

Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng, nhất là đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người tiêu dùng.

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh

Các đơn vị liên quan

2021-2025

Phối hợp khi có yêu cầu

4

Hàng năm, ban hành chương trình, kế hoạch tổng thể về thanh tra, kiểm tra, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, địa phương quản lý.

các sở ban ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã,

Các đơn vị liên quan

2021-2025

Hàng năm

5

Khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương tích cực phản ánh, thông tin kịp thời đến cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện những hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng đang lưu thông trên thị trường.

Hội doanh nghiệp tỉnh

Các đơn vị liên quan

2021-2025

Thường xuyên

IV

Nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

 

 

 

1

Phát động các phong trào nhằm khuyến khích, động viên toàn xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể

Các sở, ngành địa phương và đơn vị liên quan

2021-2025

Hàng năm

2

Chủ trì, phối hợp xây dựng và triển khai có hiệu quả các đề án, chính sách, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng trong các lĩnh vực được phân công, đặc biệt là trong vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của địa phương; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh của tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương

các sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân

2021-2025

Hàng năm

3

Thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện; củng cố đối với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được thành lập và đưa vào hoạt động.

Huyện, thành phố, thị xã

địa phương và các tổ chức, cá nhân

2021-2025

Đến 2025 các huyện, TP, thị xã đều có Hội bảo vệ QLNTD

V

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và Quốc tế

 

 

 

 

1

Thực hiện tốt công tác cảnh báo sớm về các biện pháp phòng vệ thương mại, đồng thời tận dụng tốt các quy định quốc tế về chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ, đăng ký bản quyền, thương hiệu để thông tin và hướng dẫn doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh trong thương mại quốc tế.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành địa phương và đơn vị liên quan

2021-2025

Hàng năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 289/KH-UBND năm 2020 về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


71

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55