Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 2670/KH-UBND 2021 phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 2670/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Thị Hoàng
Ngày ban hành: 17/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2670/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 1069/TTr-SCT ngày 09 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh, đưa thương mại điện tử trở thành một hoạt động được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh; Hoạt động tiêu dùng hàng ngày của người dân; Góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh; Thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; ứng dụng công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào lĩnh vực phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Yêu cầu

a) Bám sát Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển TMĐT; tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu.

b) Đẩy mạnh phong trào ứng dụng TMĐT trong cộng đồng; tăng cường nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về TMĐT; đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi ứng dụng TMĐT. Huy động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh đầu tư hạ tầng TMĐT, đẩy mạnh ứng dụng TMĐT để đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh là lực lượng nòng cốt triển khai ứng dụng TMĐT trong khi nhà nước đóng vai trò quản lý, thiết lập hạ tầng và tạo môi trường cho TMĐT phát triển. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu thông qua TMĐT;

d) Tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ, tạo động lực phát triển cho TMĐT của tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, tập trung chủ yếu vào các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng chủ lực của tỉnh, các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh như nông sản tiêu biểu, thực phẩm chế biến, sản phẩm mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, ...

II. MỤC TIÊU

1. Phấn đấu tiếp tục giữ vững chỉ số xếp hạng TMĐT của tỉnh nằm trong top 10 tỉnh, thành dẫn đầu trong cả nước Việt Nam;

2. Thu hẹp dần khoảng cách giữa các thành thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về mức độ phát triển TMĐT;

3. Phấn đấu 35% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng trực tuyến đạt trung bình 350 USD/người/năm (tương đương khoảng 8 triệu đồng/năm);

4. Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Đồng Nai có ít nhất 100 thương nhân trên địa tỉnh Đồng Nai tham gia hoạt động;

5. Hỗ trợ trên 50% chủ thể sản xuất kinh doanh sản phẩm mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh có website quảng bá thương hiệu sản phẩm và thông tin đơn vị; đồng thời tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Đồng Nai;

6. Khoảng 1.500 lượt cán bộ quản lý nhà nước, thương nhân, học sinh, sinh viên, cá nhân có nhu cầu khởi nghiệp được tham dự các chương trình tuyên truyền phổ biến, hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng ứng dụng TMĐT trong kinh doanh, triển khai dịch vụ bán hàng trực tuyến.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức phát triển TMĐT trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

a) Dự thảo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về nội dung chi và mức chi hỗ trợ phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành, địa phương, hội, hiệp hội ngành nghề và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I-II/2021.

b) Dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy chế tổ chức, quản lý và thực hiện phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành, địa phương, hội, hiệp hội ngành nghề và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2021.

c) Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển TMĐT do Bộ, ngành, vụ, cục, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức

- Đơn vị chủ trì: Bộ, ngành, vụ, cục, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức

- Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ, ngành, vụ, cục, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức.

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức về TMĐT; đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT

a) Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các nội dung thông tin về TMĐT trên các hệ thống thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử tỉnh, các website, bản tin chuyên ngành

b) Đơn vị chủ trì:

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các nội dung thông tin về TMĐT trên các hệ thống thông tin đại chúng;

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì nội dung tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các nội dung thông tin về TMĐT trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

c) Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, UBND cấp huyện, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh cấp huyện, các Hiệp hội, Hội và các đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.

3. Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực TMĐT

a) Tập huấn: ng dụng công nghệ vào chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ

- Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, hội ngành hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

- Đơn vị phối hợp: Công ty cổ phần công nghệ Getfly Việt Nam, Chuyên gia về công nghệ thông tin của Google và Hiệp hội TMĐT Việt Nam, Giảng viên của các Trường đại học, ...

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2021.

b) Tập huấn: Xây dựng hệ thống bán hàng trên TMĐT hiệu quả và bền vững

- Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, hội ngành hàng và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

- Đơn vị phối hợp: Công ty IM Group, Chuyên gia về công nghệ thông tin của Google và Hiệp hội TMĐT Việt Nam,...

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2021.

c) Tập huấn: Xây dựng thương hiệu và cách thức quảng bá sản phẩm hiệu quả trên môi trường trực tuyến

- Đối tượng tham gia: Cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, hội ngành hàng và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

- Đơn vị phối hợp: Công ty IM Group, Chuyên gia về công nghệ thông tin của Google và Hiệp hội TMĐT Việt Nam, Giảng viên của các Trường đại học,

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2021.

4. Phát triển các sản phẩm, giải pháp TMĐT

a) Duy trì, cập nhật và quảng bá Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Đồng Nai; Liên kết nối sàn giao dịch TMĐT tỉnh Đồng Nai với Cổng TMĐT Quốc Gia, sàn giao dịch TMĐT các tỉnh, thành trong cả nước; Tổ chức các sự kiện TMĐT thường niên mang tính kích cầu và mở rộng cho hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới; Hỗ trợ thương nhân tham gia Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Đồng Nai, khuyến khích người tiêu dùng, thương nhân tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Đồng Nai

- Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, hội ngành hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

- Đơn vị phối hợp: Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Trung tâm phát triển thương mại điện tử, Hiệp hội TMĐT Việt Nam, sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.

b) Hội thảo: Ra mắt Sàn giao dịch TMĐT và Toàn cảnh TMĐT tỉnh Đồng Nai năm 2021

- Đối tượng tham gia: Cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, hội ngành hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh, sinh viên trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Bộ Công Thương, UBND tỉnh Đồng Nai, Hiệp hội TMĐT Việt Nam, Sở Công Thương

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

- Đơn vị phối hợp: Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương, Hiệp hội TMĐT Việt Nam khu vực phía Nam; Sở, ban, ngành, địa phương, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; Hiệp hội, Hội ngành nghề.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2021.

c) Hội thảo: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển thương mại điện tử - Kết nối cung cầu Hàng Việt - Bán hàng online và offline (Sở Công Thương đã đăng ký Đề án xin kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021)

- Đối tượng tham gia: Cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, hội ngành hàng và cơ sở sản xuất kinh doanh

- Đơn vị chủ trì: Bộ Công Thương, UBND tỉnh Đồng Nai, Hiệp hội TMĐT Việt Nam, Sở Công Thương

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

- Đơn vị phối hợp: Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Hiệp hội TMĐT Việt Nam khu vực phía Nam; Sở, ban, ngành, địa phương; Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; Hiệp hội, Hội ngành nghề.

- Thời gian thực hiện: Theo hợp đồng chuyên môn và giao kinh phí của Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương.

d) Hỗ trợ xây dựng website, chi phí duy trì tên miền, chi phí thuê bao hosting cho các đơn vị tiêu biểu, hỗ trợ tập huấn cho các đơn vị những bước cơ bản về hoạt động quản lý website

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương; Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2021.

đ) Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa trên các sàn TMĐT uy tín trong nước và ngoài nước.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành, địa phương, Bưu điện Việt Nam, các sàn TMĐT uy tín trong nước và ngoài nước, Hiệp hội, Hội ngành nghề.

- Thời gian thực hiện: theo hướng dẫn của Bộ, ngành.

5. Hợp tác quốc tế về TMĐT

a) Nội dung: Hướng dẫn, hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh đưa hàng hóa lên các sàn TMĐT quốc tế uy tín (Alibaba, Amazon,...) và xuất khẩu đi toàn cầu.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

c) Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu.

d) Thời gian thực hiện: theo hướng dẫn của Bộ, ngành.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Đối với nguồn kinh phí ngân sách Trung ương

Được cấp trong chương trình phát triển TMĐT Quốc gia được giao cho sở, ngành, địa phương, đơn vị nào thực hiện thì đơn vị đó phải thực hiện thanh quyết toán và báo cáo đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước địa phương

a) Nội dung thuộc phạm vi chi của sở, ban, ngành cấp tỉnh do ngân sách khối tỉnh bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan;

b) Nội dung do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì do ngân sách khối huyện, thành phố đảm bảo.

3. Nguồn kinh phí huy động xã hội hóa

Thực hiện theo quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

a) Là đầu mối chủ trì, đôn đốc tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh Đồng Nai;

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bố trí, cấp kinh phí để thực hiện các nội dung kế hoạch phát triển TMĐT năm 2021 theo quy định tài chính hiện hành;

b) Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thanh, quyết toán chương trình.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các nội dung thông tin về TMĐT trên các hệ thống thông tin đại chúng; Quảng bá, nâng cao nhận thức, hỗ trợ đào tạo về chuyển đổi số, tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

b) Triển khai thí điểm và từng bước nhân rộng mô hình doanh nghiệp số đối với từng lĩnh vực phù hợp;

c) Đẩy mạnh cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính công;

d) Chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện hỗ trợ lưu trữ sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai, bảo mật SSL, đường truyền, ... để tiến hành thực hiện từ cuối năm 2021 trở đi.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ (như công nghệ mã vạch, mã QR code, chip NFC, công nghệ blockchain,...) để truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa, góp phần xây dựng thương hiệu và tiếp thị sản phẩm trên môi trường điện tử.

5. Sở Giao thông Vận tải

a) Cải thiện hạ tầng giao thông, ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động giao nhận; Khuyến khích các giải pháp tổng thể liên kết doanh nghiệp hậu cần từ chặng đầu tới chặng cuối.

b) Kết nối, liên kết các hệ thống quản lý trực tuyến về dịch vụ vận chuyển, giao nhận và hoàn tất đơn hàng cho TMĐT.

6. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai

Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai và khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các giải pháp thanh toán đảm bảo trong giao dịch TMĐT;

7. Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai

a) Tăng cường năng lực thống kê về TMĐT ở địa phương;

b) Thường xuyên hoặc định kỳ tổ chức các cuộc khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng TMĐT.

8. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Đồng Nai

Kiện toàn, nâng cao chất lượng việc đối thoại, hòa giải, tư vấn và giải quyết khiếu nại của Hội.

9. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan

a) Trên cơ sở kế hoạch, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện lồng ghép các nội dung phát triển TMĐT vào các dự án, đề án thuộc lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn quản lý; thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể theo chuyên ngành, lĩnh vực, địa bàn để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh Đồng Nai năm 2021.

b) Phối hợp hỗ trợ đơn vị chủ trì về cử cán bộ tham gia, giới thiệu, đưa thông tin, thông báo đến đối tượng, học viên tham gia các chương trình tập huấn, hội nghị, hội thảo để đơn vị chủ trì thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

c) Phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức về TMĐT; đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT;

d) Thực hiện báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch của đơn vị về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021, đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công Thương tổng hợp) để kịp thời xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Cục TMĐT&KTS - Bộ Công Thương;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Công Thương (thực hiện);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội, Hội ngành nghề tỉnh Đồng Nai;
- Đài PTTH Đồng Nai, Báo Đồng Nai;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2670/KH-UBND ngày 17/03/2021 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


971

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!