Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kế hoạch 67-KH/TU thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 24/KH-UBND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 16/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Cà Mau, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 67-KH/TU NGÀY 26/01/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Triển khai, quán triệt và cụ thể hóa nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau trong việc thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (sau đây gọi là Nghị quyết số 11-NQ/TW).

2. Yêu cầu

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vận dụng sáng tạo các quy luật khách quan của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp, có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các thành phn kinh tế và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau phối hợp với cấp ủy Đảng của cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, triển khai, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW và các văn bản triển khai (Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền (mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng các tin, bài về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa) nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Vận dụng phù hợp các thể chế về sở hữu. Trọng tâm là đổi mới công tác xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính Nhà nước và dịch vụ công; đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với tài sản công và quyền bình đẳng trong việc tiếp cận tài sản công của mọi chủ thtrong nền kinh tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế bảo vệ quyền sở hữu nhất là các thiết chế giải quyết tranh chấp dân sự với các quy trình, thủ tục đơn giản, công khai, minh bạch. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, khi phát hiện bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật, cần kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên. Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng đất công; tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất; nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp sớm hoàn thiện thủ tục về đất đai để triển khai sản xuất kinh doanh. Thực hiện đánh giá tác động của các chính sách đất đai đối với phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai theo quy định.

3. Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Cà Mau lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nâng cao vai trò nhà nước trong công tác quản lý thị trường nhằm chủ động điều tiết, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp đầu cơ, trục lợi bất chính, các sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội; Chương trình hành động số 06/CTr-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện công tác đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh nghiên cứu các mô hình liên kết; từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, xem đây là những động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh. Rà soát, công bố rộng rãi các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, danh mục các dự án khuyến khích đầu tư; hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư lập thủ tục đầu tư, xây dựng,... theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi thực hiện các dự án, công trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; tổ chức triển khai một số chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển một số doanh nghiệp lớn, có thương hiệu, uy tín cao; tạo động lực, liên kết thúc đẩy các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển. Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài; ưu tiên các dự án đầu tư nước ngoài có chuyển giao công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ tại Việt Nam, có cam kết liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi giá trị, phù hợp với các quy hoạch và định hướng của tỉnh.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý thị trường nhằm chủ động điều tiết, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp đầu cơ, trục lợi bất chính; phối hợp đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thực hiện cơ chế về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh. Xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường phù hợp với yêu cầu thị trường trong và ngoài nước.

4. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ cao. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là nguồn lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển đồng bộ các loại thị trường hàng hóa và dịch vụ theo Đề án tái cơ cấu kinh tế; gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nâng cao hiệu lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; đề xuất các chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Xây dựng chương trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc trưng của tỉnh. Thực hiện kết nối các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia phù hợp với điều kiện thực tiễn để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục, trong dạy và học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó cần tập trung vào đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo dục phổ thông. Xây dựng cơ chế, huy động các nguồn lực đầu tư xã hội hóa giáo dục. Thực hiện có hiệu quả chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, xây dựng trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia ở các ngành học, bậc học; ưu tiên đầu tư hạ tầng trường lớp ở khu vực gần các khu công nghiệp, khu đô thị tập trung nhiều dân cư sinh sống; thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, mở rộng thị trường nước ngoài để tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phát triển hạ tầng thương mại và các phương thức giao dịch theo hướng văn minh, hiện đại; công tác xúc tiến phải có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế rủi ro nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện "Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững" của Liên hp quốc, kế hoạch và chương trình hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, Đề án tái cơ cấu kinh tế, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, kế hoạch phân bổ các nguồn lực đầu tư trung và dài hạn phù hợp, đảm bảo yêu cầu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững kết hợp chặt chẽ với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Bên cạnh việc tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư vào các điểm tăng trưởng kinh tế, cần khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các vùng chậm phát triển, có điều kiện khó khăn thông qua các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư của nhà nước. Chú trọng lồng ghép công tác bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trong thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh cụm đảo Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển và đảo Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời; huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển các vùng biển và hải đảo gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân khu vực ven bin. Phối hợp thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, áp dụng đồng bộ các chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội. Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, thống nhất, tăng tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển công nghiệp quốc phòng tiên tiến, hiện đại; tăng cường, củng cố quốc phòng gắn với phát triển văn hóa, xã hội; phối hợp thực hiện các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong các khu vực phòng thủ và vị trí chiến lược phải bảo đảm yêu cầu về quốc phòng.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm an ninh kinh tế trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Chủ động thẩm định và triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, đề án, chiến lược phát triển có liên quan đến vấn đề an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường quản lý việc khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước; tập trung cải thiện chất lượng môi trường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường; kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường, kiên quyết không cấp phép đối với các dự án gây ô nhiễm, không vì tăng trưởng mà thu hút đầu tư bng mọi giá. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao chất lưng xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực thi pháp luật. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả quá trình hoạch định, giám sát thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo công tác triển khai và tổ chức thực hiện việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay và tăng cường giám sát quá trình thực hiện.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau thực hiện việc tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát để đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền tự do, dân chủ trong hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật; bảo đảm sự tham gia có hiệu quả của các tổ chức chính trị, xã hội, xã hội - nghề nghiệp và của nhân dân vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tổ chức rà soát và công bố rộng rãi các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp với tình hình mới gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đảm bảo sự phát triển đồng bộ, hài hòa.

- Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý những nhiệm vụ chồng chéo, trùng lặp theo thẩm quyền về nội dung, đối tượng, thời điểm, thời gian thanh tra, kiểm tra. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và sở, ban, ngành, và các địa phương trong tỉnh khi tiến hành thanh tra, kiểm tra.

- Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đnhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả quá trình hoạch định, thực thi và giám sát thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ, nội dung công việc trong Kế hoạch này và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Định kỳ hàng năm và đột xuất báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/12 hàng năm đxem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp, thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, TP.Cà Mau;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên khối NC-TH (Th);
- Lưu: VT. Tr 20/3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kế hoạch 67-KH/TU thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


227

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224