Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2300/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 2300/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 30/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2300/KH-UBND

Hải Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 26/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND tỉnh Hải Dương xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 30-CT/TW).

b) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, liên tục, lâu dài từ tỉnh tới các địa phương và trong tất cả các ngành, lĩnh vực.

c) Xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Việt.

d) Thu hút sự quan tâm của của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người tiêu dùng bằng những hành động thiết thực tạo nên hiệu quả và tính xã hội hóa ngày càng cao của các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

đ) Kiến tạo môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững, củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào Đảng, Nhà nước và xã hội, góp phần tạo nền tảng cho một xã hội tiêu dùng hạnh phúc và thịnh vượng.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ vai trò của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo vệ người tiêu dùng.

b) Công tác tuyên truyền phải được quan tâm sâu rộng, toàn diện cả nội dung, hình thức, đối tượng để đạt hiệu quả cao nhất.

c) Các cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ tỉnh đến huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch hàng tháng, quý, năm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng:

a) Các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh xây dựng và ban hành văn bản triển khai việc giám sát, đánh giá trong lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; coi đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cơ quan nhà nước và UBND huyện, thành phố, thị xã.

b) Thực hiện việc nêu gương trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đúng Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018, trách nhiệm giám sát theo đúng Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2017 về giám sát trong Đảng của Ban Chấp hàng Trung ương Đảng.

2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, xác định rõ vai trò đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

a) Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu báo cáo UBND tỉnh về việc hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cấp ngành, địa phương phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục khoảng trống trong quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cấp ngành, địa phương; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, ban ngành trong quá trình triển khai thực hiện. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành ở địa phương trong việc triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, chính sách có liên quan để tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

- Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025, chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá thực hiện Quyết định 1997/QĐ- TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực này. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật liên quan phù hợp yêu cầu quản lý và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

b) Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh để hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thống nhất từ tỉnh đến huyện, trong nội bộ các ngành, các lĩnh vực trong đó xác định rõ vai trò đầu mối, điều tiết và giám sát đối với hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan quản lý Nhà nước và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ người tiêu dùng theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, đảm bảo theo vị trí việc làm.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương thực hiện tốt việc tham mưu UBND tỉnh đối với công tác thi đua, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

c) Sở Tài chính

Căn cứ kế hoạch hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được phê duyệt và dự toán kinh phí do Sở Công Thương xây dựng, đề xuất thực hiện trong năm kế hoạch, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định và bố trí kinh phí trong dự toán chi NSNN để thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật hiện hành.

d) Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ động, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các giải pháp, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng trong các lĩnh vực được phân công quản lý.

- Xây dựng kế hoạch, có giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng đặc biệt là trong vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm.

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn nhân lực, ngân sách địa phương, có giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn quản lý.

- Xây dựng các bộ phận, công cụ tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề nghị, phản ánh, yêu cầu của người tiêu dùng.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật; thông tin về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đa dạng hóa phương thức truyền thông liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng:

a) Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sự ổn định, phát triển của địa phương cũng như ý nghĩa thiết thực với từng người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đổi mới nội dung, hình thức ,biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho người tiêu dùng “yếu thế” (trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người tiêu dùng ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa…).

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, triển khai thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3) trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng.

b) Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp của Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân; tuyên truyền về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng.

c) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hải Dương

- Đa dạng hóa công tác truyền thông tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công khai minh bạch và thông tin rộng rãi, đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

- Mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng các tài liệu tin bài, phóng sự, chuyên đề về công tác bảo vệ người tiêu dùng; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tin bài về chất lượng, hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan thực hiện việc giáo dục, tuyên truyền về pháp luật, chính sách, kỹ năng, kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho học sinh, sinh viên các cấp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc lồng ghép với các nội dung có liên quan.

đ) Công an tỉnh

Lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3) hàng năm.

4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng:

a) Công an tỉnh

- Tăng cường đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xử lý nghiêm minh các vụ án hình sự liên quan đến các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

- Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và thanh tra các Sở, ngành trong việc thanh kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa điểm kinh doanh có nhiều hoạt động kinh doanh, tiêu dùng; xác định triệt phá các đường dây, tổ chức cá nhân sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

b) Cục Quản lý thị trường tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại…; hạn chế không để lưu thông trên thị trường hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

c) Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện hoạt động phân tích, kiểm định, đánh giá về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhất là các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, thiết yếu trên thị trường.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

a) Sở Công Thương

- Xây dựng và triển khai đề án, chính sách, biện pháp cần thiết để gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh của tỉnh.

- Hỗ trợ cho việc hình thành và hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể xã hội tỉnh

- Phát động các phong trào nhằm khuyến khích, động viên toàn xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Hỗ trợ các hiệp hội, doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, để thực hiện các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và người tiêu dùng.

6. Chủ động, tích cự hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế:

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan tổ chức có liên quan tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, trao đổi thông tin mở rộng thị trường, bảo đảm các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và tổ chức thực hiện; thường xuyên sơ kết, tổng kết các hoạt động và thực hiện báo cáo định kỳ trước ngày 01 tháng 11 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương (qua Sở Công Thương để tổng hợp).

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hướng dẫn đoàn viên, hội viên và người tiêu dùng tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường giám sát đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ Công Thương; (để báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT Công báo tin học, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, KT(42b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2300/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


60

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97