Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2017 giám sát hiệu quả đầu tư chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 197/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 05/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/KH-UBND

Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT HIU QU ĐU TƯ MT S CH HNG 1, CH ĐU MI TRÊN ĐA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông báo số 20/TB-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND Thành phố về Kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư và hiệu quả đầu tư thực hiện theo quy định của Chính phủ, nhằm đánh giá hiệu quả sau đầu tư, hiệu quả sử dụng đất đối với các chợ loại 1, chợ đu mối đảm bảo phù hợp với chủ trương, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội và thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển và quản lý chợ; thông qua giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư giúp cơ quan quản lý đầu tư các cấp nắm thông tin và đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động đầu tư, hiệu quả của dự án sau đầu tư từ đó chỉ ra những tn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý sau đầu tư để có biện pháp điều chỉnh thích hợp; phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm và tiêu cực gây tht thoát, lãng phí vn trong quá trình thực hiện đầu tư và quản lý sau đầu tư; đồng thời giúp các cơ quan hoạch định chính sách có tư liệu thực tế để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình công tác xây dựng, quản lý chợ, kịp thời điều chỉnh các chính sách về đầu tư, quản lý chợ trên địa bàn cho phù hợp.

2. Yêu cầu:

Công tác giám sát và đánh giá đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ, đảm bảo các yêu cầu sau:

- Giám sát hiệu quả đầu tư chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn; đảm bảo sự thng nht và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương trong đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

- Phản ảnh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư các chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn.

- Đxuất, kiến nghị kịp thời, có phương án, giải pháp cụ thể, khả thi khắc phục các tồn tại, bất cập.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ:

1. Giám sát, đánh giá công tác đầu tư và hiệu quả đầu tư ch loại 1:

Các Sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan trực thuộc UBND Thành phố thực hiện công tác giám sát đánh giá hiệu quả đầu tư chợ hạng 1, chợ đu mối trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 3791/UBND-TH ngày 04/8/2017. Thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá tng thđầu tư, quản lý sau đầu tư và hiệu quả đầu tư đối với một số chợ hạng 1, chợ đầu mối nói riêng, làm cơ sở từ đó giám sát hiệu quả đầu tư toàn bộ các chợ trên địa bàn nói chung (tên chợ theo danh mục đính kèm).

2. Giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư các chợ loại 1, chợ đầu mối:

2.1. Đối với các chợ do Nhà nước đầu tư, quản lý:

a) Các đơn vị, Ban quản lý chợ trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã:

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư theo trách nhiệm đơn vị quản lý vận hành, kinh doanh, khai thác.

- Chịu sự theo dõi, kiểm tra, đánh giá của UBND Thành phố (trực tiếp là Sở Kế hoạch và Đầu tư) theo trách nhiệm của người có thẩm quyền quyết định quản lý sau đầu tư các chợ hạng 1, chợ đu mối và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước quản lý phát triển chợ trên địa bàn theo quy định.

b) Giao các Sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện:

- Chỉ đạo các đơn vị, Ban quản lý chợ loại 1, chợ đầu mối thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư theo trách nhiệm của đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ;

- Phối hợp các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất, mức thuế, phí, bố trí điểm kinh doanh, công tác phòng chng cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm... thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị khi có yêu cầu của Thành phố đối với các chợ loại 1, chợ đầu mối trong phạm vi địa phương, lĩnh vực quản lý.

- Tng hp, trình UBND Thành phố các kiến nghị với Thành phố và các Sở, ngành về những vn đliên quan đến hoạt động quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ loại 1, chợ đầu mối thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý, thẩm quyền quản lý của đơn vị để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc đảm bảo hiệu quả.

2.2. Đối với các chợ đã chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư sử dụng nguồn vốn khác:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính và UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ rà soát, lập danh mục, thực hiện kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư chợ loại 1, chợ đầu mối do đơn vị quản lý trước 30/9/2017; đề xuất giải pháp tháo gỡ, biện pháp khắc phục với từng trường hợp gửi các Sở: Công Thương, kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

III. T CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm các đơn vị thực hiện kế hoạch:

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Là đầu mối thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư chợ loại 1, chợ đầu mối của Thành phố theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 3791/UBND-TH ngày 04/8/2017, có nhiệm vụ cụ thể:

- Chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã có chợ trên địa bàn thực hiện kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối;

- Hướng dẫn, rà soát và tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư các chợ hạng 1, chợ đầu mối thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố;

- Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố về công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư các chợ hạng 1, chợ đầu mối; kiến nghị, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mc, xử lý tồn tại theo quy định.

1.2. Sở Công Thương.

- Thực hiện theo dõi, rà soát, kiểm tra, đánh giá công tác quản lý các chợ loại 1, chợ đầu mối trên địa bàn.

1.3. UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố:

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác phối hợp các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư chợ hạng 1, chợ đầu mối thuộc phạm vi quản lý nhà nước của quận, huyện, thị xã có chợ:

- Tổng hợp, báo cáo trình UBND Thành phố các kiến nghị của đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ về những vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, kinh doanh, khai thác và đầu tư cải tạo, sửa chữa chợ thuộc địa bàn quản lý để tham mưu UBND Thành phố giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc đảm bảo hiệu quả đầu tư, công tác quản lý phát triển chợ;

1.4. Đơn vị quản lý, kinh doanh, khai tác chợ đầu mối, chợ hạng 1:

- Có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện lập báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư chợ do đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác theo quy định thuộc phạm vi quản lý của mình.

2. Chế độ, thời hạn và biểu mẫu báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ đầu mối, chợ hạng 1 nghiêm túc thực hiện công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư các chợ theo quy định, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về kết quả triển khai, thực hiện công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư thuộc phạm vi mình quản lý theo quy định.

Thời hạn tổ chức thực hiện: trong tháng 9/2017. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ảnh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- HĐND Thành phố;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban KTNS-HĐNDTP;
- Các Sở, Ban, ngành trực thuộc Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị có chợ trong danh mục;
-
CVP, PCVP, các phòng CV;
- Lưu VT, KH&ĐT (03b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỢ TCHỨC GIÁM SÁT HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Kế hoạch s: 197/KH-UBND ngày 05/09/2017 của UBND thành phố Hà Ni)

Số TT

Tên chợ

Đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác

Địa điểm

Cơ quan chủ trì tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư

Nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư

I

Các chloại 1

Cơ quan chủ trì thực hiện:

Kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư.

Cơ quan phối hợp thực hiện:

Các Sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các quận, huyện, thị xã

1

Nành

UBND huyện Gia Lâm

Long Biên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Ngã Tư Sở

UBND quận Đống Đa

Đống Đa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Nghệ

UBND thị xã Sơn Tây

Sơn Tây

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Chợ - TTTM Thanh Trì

Công ty TNHH MTV Khai thác quản lý DV đô thị và TM

Huyện Thanh Trì

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

Bưởi

Tổng công ty Thương mại Hà Nội

Quận Tây H

Sở Kế hoạch và Đầu tư

II

Các chợ đầu mối

6

Minh Khai

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội

Quận Bắc Từ Liêm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

7

Đầu mối phía Nam

Tổng công ty Thương mại Hà Nội

Quận Hoàng Mai

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2017 giám sát hiệu quả đầu tư chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.127

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162