Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn năm 2025

Số hiệu: 175/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Hà Thị Minh Hạnh
Ngày ban hành: 15/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/KH-UBND

Hà Giang, ngày 15 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIÊN MẬU GẮN VỚI ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, TẦM NHÌN 2025

Thực hiện Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025. UBND tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và có giải pháp hợp lý đđạt được mục tiêu của Đề án phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2025.

Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai các giải pháp của Đề án.

2. Yêu cầu

Bám sát vào các mục tiêu của Đề án, bảo đảm tiến độ và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, nội dung và giải pháp được nêu tại Đề án.

Các hoạt động của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của các cơ quan, tổ chức có liên quan và tình hình thực tiễn tại địa phương trong việc triển khai Đề án.

Đ cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Công Thương với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Đề án.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung công việc

1.1. Công tác phát triển cửa khẩu, lối mở

Hoàn thiện trình tự, thủ tục theo quy định về đề nghị mở chính thc 03 cửa khẩu song phương và các thủ tục đề nghị mở, nâng cấp các lối mở dự kiến mở theo quy định.

1.2. Công tác lập quy hoạch

Xây dựng quy hoạch tổng thvề việc mở, đóng hoặc nâng cấp các cặp cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Lập mới Quy hoạch chi tiết 03 lối m. Đối với các cửa khẩu, lối mở đã có quy hoạch được cấp có thm quyn phê duyệt, hàng năm định kỳ, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch đê điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

1.3. Đầu tư xây dựng hạ tầng biên mậu

* Về giao thông:

Hoàn thiện công trình Nâng cấp đường Km 90 (đường Bắc Quang Xín Mần đi cửa khẩu Xín Mần và Mốc 198 huyện Xín Mần);

Khởi công mới: Đường giao thông + hạ tầng cửa khu Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ; Đường ra biên giới từ xã Thanh Vân đi Bát Đại Sơn (Mốc 338) huyện Quản Bạ.

* Về hạ tầng cửa khẩu, li mở:

Hoàn thiện đối với công trình San ủi mặt bằng lô TM12 và Lô TM 13 tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và san ủi các lô đất số 19, 20, 22 theo Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu.

Khởi công mới 09 công trình hạ tầng kỹ thuật tại KKTCK Thanh Thủy và khu vực cửa khẩu Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc).

(Chi tiết tại phụ lục 1)

1.4. Công tác Xúc tiến đầu tư - thương mại biên giới

Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại gn với chương trình đưa hàng Việt về khu vực biên giới; mở các lớp tập hun nâng cao năng lực nghiệp vụ kinh doanh cho các thương nhân kinh doanh tại các cửa khẩu; phối hợp luân phiên tổ chức hội chợ thương mại quốc tế kết hp với hội nghị xúc tiến thương mại biên gii, duy trì cơ chế hội đàm định kỳ, trao đi thông tin về các hoạt động thương mại biên giới tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Thực hiện tốt công tác xúc tiến, mời gọi doanh nghiệp đầu tư hạ tầng thương mại dịch vụ, kho bãi tại các cửa khẩu, lối mở biên giới.

1.5. Công tác xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách

Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư về lĩnh vực kinh tế biên mậu; tập trung huy động các nguồn lực đ đy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng biên mậu, khu vực Cửa khu Quốc tế Thanh Thủy.

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào khu vực kinh tế biên mậu cho phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến đầu tư kinh doanh tại địa phương.

1.6. Đm bảo quốc phòng - an ninh vùng biên giới

Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng phía Trung Quốc trong công tác lưu thông biên giới, gigìn trật tự trị an khu vực biên giới, đu tranh các hoạt động buôn lậu qua biên giới, diễn tập chng khủng b. Duy trì cơ chế hội đàm định kỳ, phối hợp trong công tác quản lý lưu thông biên giới, giữ gìn trật tự trị an khu vực biên giới, cửa khu; đấu tranh phòng chng các hoạt động tội phạm qua biên giới giữa BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Gia BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với Chi đội Công an Biên phòng Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); giữa các đồn, trạm Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc.

Quán triệt nội dung phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với công an các huyện đi đng phía Trung Quốc, nhằm thúc đy cơ chế phối hợp giữa ngành chức năng hai bên trong công tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước đgiải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai theo các nội dung của đề án.

Xây dựng kế hoạch di dân ra vùng biên giới sinh sống, tchức khảo sát phát quang đường thông tầm nhìn, đường vành đai, đường tun tra biên giới những đoạn khó nhận biết đường biên giới.

1.7. Công tác cải cách thủ tục hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa nhằm thúc đy, tạo điều kiện thuận lợi thương mại, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo nguồn thu, rút ngn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác xuất nhập cảnh tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Phân công nhiệm vụ: (Chi tiết tại phụ lục II đính kèm)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Đối với nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng biên mậu:

Kinh phí từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn, chương trình mục tiêu quốc gia và xã hội hóa. Với tổng mức đầu tư dự kiến: 1.724, 333 tỷ đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn đầu tư công trung hạn: 1.048,1 tỷ đồng;

- Nguồn vốn thuộc chương trình MTQG, xã hội hóa: 676,237 tỷ đồng;

2. Đối với các nhiệm vụ khác: Công tác quy hoạch, xúc tiến đầu tư - Thương mại biên giới,... được btrí từ nguồn cân đi vốn ngân sách địa phương, và các nguồn vn khác từ xã hội hóa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đtriển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch triển khai Đề án phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020, tm nhìn 2025. Yêu cầu các đơn vị trin khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Công Thương: Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ xúc tiến thương mại biên giới; rà soát cơ chế, chính sách thu hút đầu tư đối với lĩnh vực kinh tế biên mậu. Là cơ quan đầu mối chủ trì đôn đốc, theo dõi tình hình triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch này; Định kỳ (06 tháng, 01 năm) tổng hp báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện các nội dung của kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch & Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tng hp danh mục các dự án kêu gọi đầu tư về lĩnh vực kinh tế biên mậu; tập trung huy động các nguồn lực đ đy nhanh tiến độ xây dựng kết cu hạ tầng biên mậu khu vực Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu kinh tế và Ban quản lý các Công trình trọng đim của tỉnh đy nhanh tiến độ các dự án được đầu tư từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch trung hạn 2016-2020.

3. Sở Ngoại vụ: Chủ trì, phối hợp với BCHBĐ Biên phòng tỉnh, UBND các huyện biên giới và các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể về việc mở, đóng hoặc nâng cấp các cặp cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

4. BCH Bộ đội Biên phòng tnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác phát triển cửa khu, lối mở; đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh vùng kinh tế biên mậu. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu lối mở. Thực hiện đồng bộ các biện pháp ci cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác xuất nhập cảnh tạo mọi điều kiện thu hút đầu tư và hội nhập kinh tế

5. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ tại khu kinh tế cửa khu Thanh Thủy. Triển khai thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng tại khu vực cửa khu quốc tế Thanh Thủy theo kế hoạch.

6. Ban quản lý các công trình trọng điểm của tnh: Triển khai thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng về giao thông, hạ tầng cửa khu (cửa khẩu phụ Săm Pun) theo kế hoạch.

8. Cục Hải Quan tỉnh: Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa nhm thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi thương mại, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo nguồn thu, rút ngn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

7. UBND các huyện biên gii: Phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác phát triển cửa khẩu, lối mở; đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh vùng kinh tế biên mậu (Xây dựng Kế hoạch di dân ra khu vực biên giới sinh sống); Thực hiện đồng bộ các biện pháp cải cách thủ tục hành chính tại khu vực cửa khẩu. Triển khai thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, cửa khẩu theo kế hoạch.

8. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch này. Chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch.

- Căn cứ vào nguồn vốn được phân bhàng năm và thực tế kết quả thực hiện; kịp thời, báo cáo UBND xem xét, điều chỉnh, bổ sung nội dung các nhiệm vụ cho phù hợp và đảm bảo tính kh thi.

- Định kỳ (06 tháng, 1 năm) báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương tổng hợp)./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (KT) UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hệ thống Vnptioffice;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CVKTTH
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Thị Minh Hạnh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC ĐẦU TƯ HẠ TẦNG BIÊN MẬU TRÊN ĐỊA BAN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020, TẦM NHÌN 2025
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017 của UDND tnh)

STT

Nội dung công việc

Chủ đầu tư

Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)

Nguồn vốn

Căn cứ, QĐ phê duyệt

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Giai đoạn 2017 - 2020

Giai đoạn 2021- 2025

I

XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 

772,653

 

 

 

 

 

1

Công trình đang thi công

 

279,066

 

 

 

 

 

1.1

Nâng cp đường Km 90 (đường Bc Quang Xín Mn đi ca khu Xín Mn và Mốc 198 huyện Xín Mần)

Ban qun lý các Công trình trọng đim của tnh

279,066

Chương trình Phát triển Kinh tế - xã hội (NQ 37)

Số 2186/ QĐ-UBND ngày 24/10/2014

x

 

 

2

Công trình khi công mới giai đoạn 2017-2020

 

493,587

 

 

 

 

 

2.1

Đường giao thông + hạ tầng lối mở Nghĩa Thuận, huyện Qun Bạ

UBND huyện Qun Bạ

217,782

Chương trình Phát triển Kinh tế - xã hội (NQ 37)

Số 1676/QĐ-UBND ngày 29/7/2016

x

x

 

2.2

Đường ra biên giới từ xã Thanh Vân đi Bát Đại Sơn (Mốc 338) huyện Qun B

UBND huyện Quản Bạ

275,805

Chương trình Phát triển Kinh tế - xã hội (NQ37)

S 2594/ QĐ-UBND ngày 28/10/2016

x

 

 

II

XÂY DỰNG HẠ TẦNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ

 

951,684

 

 

 

 

 

1

Công trình đang thi công

 

95,491

 

 

 

 

 

1.1

San i mặt bng các lô đất s 19, 20, 22 theo Quy hoạch Khu kinh tế ca khu

Ban qun lý khu kinh tế

26,326

NSTW

Số 2245/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

x

 

 

1.2

San ủi mặt bng lô TM 12 (đoạn Km311+450 đến Km 311+ 667) và Lô TM 13

Ban qun lý khu kinh tế

69,165

NSTW

Số 2464/ QĐ-UBND ngày 31/10/2013

x

 

 

2

Công trình khi công mới giai đoạn 2017-2020

 

189,956

 

 

 

 

 

2.1

Xây dựng cầu biên giới Là Na - Thiên Bảo

Ban qun lý khu kinh tế

7

NSĐP

 

x

 

 

2.2

Xây dựng chợ biên giới xã Sơn Vĩ

UBND huyện Mèo Vạc

7

CTMTQG

 

x

 

 

2.3

Xây dựng Trạm KSLN cửa khu Săm Pun

UBND huyện Mèo Vạc

7

NSĐP

 

x

 

 

2.4

Xây dựng chợ biên giới xã Nghĩa Thuận

UBND huyện Qun Bạ

3

CTMTQG

 

x

 

 

2.5

Nâng cp, ci tạo hệ thống lưới điện 35Kv, đường dây 0,4 Kv tại khu vực ca khẩu Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bng (Trung Quốc)

Ban qun lý các Công trình trọng điểm của tnh

10,625

NSTW

Đầu tư trong cân đi theo Quyết định 40/TTg

x

 

Dự án đã được bố trí vốn chuẩn bị đu tư

2.6

San ủi mặt bằng và Kè chắn đất tại khu vực cửa khẩu Săm Pun (Việt Nam) - Đin Bồng (Trung Quốc)

Ban qun lý các Công trình trọng điểm của tnh

66,903

NSTW

Đu tư trong cân đối theo Quyết định 40-TTg

x

 

Dự án đã được btrí vốn chuẩn bị đầu tư

2.7

Cấp nước sinh hoạt tại khu vực ca khu Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc)

Ban quản lý các Công trình trọng điểm của tỉnh

19,860

NSTW

Đầu tư trong cân đối theo Quyết định 40/TTg

x

 

Dự án đã được btrí vốn chuẩn bị đầu tư

2.8

Xây dựng Quốc môn + Trạm kiểm soát liên ngành ca khẩu Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc)

Ban qun lý các Công trình trọng điểm của tnh

68,568

NSTW

Đầu tư trong cân đối theo Quyết định 40/TTg

x

 

Dự án đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư

3

Công trình, dự án thuộc tầm nhìn 2020-2025

 

666,237

 

 

 

 

 

3.1

Hạ tầng kỹ thuật khu chợ biên giới Nà La

BQL Khu KT

126,037

NSTW

 

 

x

 

3.2

Trạm kiểm soát liên ngành ca khẩu quốc tế Thanh Thủy

BQL Khu KT

66,680

NSTW

 

 

x

 

3.3

Xây dựng bãi chôn lấp và xử lý rác thi tại Khu kinh tế cửa khu quốc tế Thanh Thủy

BQL Khu KT

72,520

NSTW

 

 

x

 

3.4

H cha nước sinh hoạt mốc 358 xã Bạch Đích

UBND huyện Yên Minh

12,000

Chương trình MTQG, nguồn vốn khác

Dự kiến

 

x

 

3.5

Mmới, nâng cấp tuyến đường từ Nà Đồng, thị trấn Yên Minh đi mốc 358 xã Bạch Đích

UBND huyện Yên Minh

380,000

Chương trình MTQG, nguồn vốn khác

Dự kiến

 

x

 

3.6

Nâng cấp mrộng chợ mốc 358 Bạch Đích

UBND huyện Yên Minh

5,000

Chương trình MTQG, nguồn vn khác

Dự kiến

 

x

 

3.7

Nâng cấp ci tạo chBản Muồng xã Bạch Đích

UBND huyện Yên Minh

2,000

Chương trình MTQG, nguồn vốn khác

Dự kiến

 

x

 

3.8

Mmới chợ tại mốc 345 xã Na Khê

UBND huyện Yên Minh

2,000

Chương trình MTQG, nguồn vốn khác

Dự kiến

 

x

 

 

Tổng cng

 

1.724,337

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIÊN MẬU GẮN VỚI ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, TẦM NHÌN 2025
(Ban hành kèm theo Kế hoạch s
175/KH-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

2017-2020

tầm nhìn 2025

I

CÔNG TÁC QUY HOẠCH

 

 

 

 

 

1

Lập quy hoạch chi tiết phát triển kinh tế biên mậu tnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2025

Sở Công Thương

UBND các huyện biên gii, các Sở ngành

 

x

 

2

Xây dựng quy hoạch tổng thể về việc m, đóng hoặc nâng cấp các cặp ca khu, lối mtrên địa bàn tnh Hà Giang

Sở Ngoại vụ

BCHBĐ Biên phòng tỉnh, UBND các huyện biên gii, các S ngành

x

 

 

3

Lập quy hoạch chi tiết các lối m

 

 

 

 

 

3.1

Lối mở Cao Mã Pờ (Mốc 291/2) -Trấn Ma Ly;

UBND huyện Quản Bạ

nt

x

 

 

3.2

Lối mở Thàng Tín (Mốc 227) - Hương Múng Tng;

UBND huyện Hoàng Su Phì

nt

x

 

 

3.3

Lối mở Pà Vầy S(Mốc 172) - Trấn Chín Sang;

UBND huyện Xín Mần

nt

x

 

 

III

CÔNG TÁC PHÁT TRIN CỬA KHU, LI M

 

 

 

 

 

1

Tham mưu hoàn thiện các thủ tục theo quy định về đnghị mchính thc các cặp ca khu song phương

BCH Bộ đội Biên phòng tnh

 

 

 

 

1.1

Xín Mn - Đô Long

BCH Bộ đội Biên phòng tnh

Các Sở: KH&ĐT, Ngoại Vụ, Tài chính, TN&MT, NN&PTNT, GTVT, Xây dựng, Công Thương, Cục Hải quan và các đơn vị có liên quan

x

 

 

1.2

Săm Pun - Điền Bồng

nt

nt

x

 

 

1.3

Phó Bảng - Đổng Cán

nt

nt

 

x

 

2

Hoàn thiện các thủ tục đề nghị m, nâng cp các lối m dkiến mtheo quy định

BCH Bộ đội Biên phòng tnh

 

 

 

 

2.1

Ưu tiên mở 08 Lối mở: Lũng Làn (mốc 504) - Lộng Bình; Lối mở Nghĩa Thuận (Mốc 325)- Hương Bát Bố; Lối mở Lao Chi (Mốc 238 ) - Mãnh Động; Lối mBạch Đích (Mốc 358) Dương Vạn; Lối m Cao Mã P(Mốc 291/2)-Trấn Ma Ly; Lối mở Thàng Tín (Mốc 227) - Mãnh Động; Lối mở Bản Máy (Mc 219) - Trấn Đô Long; Lối m Pà Vầy S(Mốc 172) - Trấn Chín Sang;

nt

Các Sở: Ngoại vụ, Tài chính, TN&MT, NN&PTNT, GTVT, Xây dựng, Công Thương, Cục Hi quan, BCH Bộ đội BP và các đơn vị có liên quan

x

x

 

2.2

04 lối mdự kiến sẽ mở (khai thông) khi có đủ các điều kiện gồm; Xín Cái - Điền Bồng (mốc 476), Lũng Cú - Mã Lâm (mốc 422), Sà Phìn - Đổng Cán (mốc 404), Chí Cà - Chín Sang (mốc 188).

nt

nt

 

x

 

IV

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI

 

 

 

 

 

1

Xúc tiến Thương mại biên gii

 

 

 

 

 

1.1

Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại gắn với chương trình đưa hàng Việt về khu vực biên giới

Sở Công Thương

các sngành liên quan và UBND các huyện biên giới

x

 

hàng năm

1.2

Mcác lớp tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ kinh doanh cho các thương nhân kinh doanh tại các ca khu

Sở Công Thương

các sở ngành liên quan và UBND các huyện biên giới

x

 

nt

1.3

Tổ chức các Hội nghị Xúc tiến thương mại biên gii

S Công Thương

các s ngành liên quan và UBND các huyện biên giới

x

 

nt

1.4

Phối hợp luân phiên tổ chức hội chợ hội chợ thương mại quốc kế kết hợp với hội nghị thương mại biên giới giữa tnh Hà Giang (Việt Nam) với tnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

S Công Thương

Sở Ngoại vụ, Cục Hi quan tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

x

 

nt

1.5

Duy trì cơ chế hội đàm định kỳ, trao đổi thông tin về các hoạt động thương mại biên giới giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam và tnh Qung Tây (Trung Quốc)

Sở Công Thương

Sở Ngoại vụ, Cục Hải quan tnh, BCH Bộ đội Biên phòng tnh, BQL Khu kinh tế tnh

x

 

nt

2

Xúc tiến đầu tư hạ tầng biên gii

 

 

 

 

 

2.1

Xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ tại các khu vực ca khẩu biên giới của địa phương

Ban quản lý khu kinh tế, UBND các huyện biên giới

Các Sở ngành liên quan

x

 

 

2.2

Đầu tư xây dựng kho bãi TKha với quy mô diện tích 2.500 m2 (tại cửa khẩu Phó Bảng);

UBND huyện Đồng Văn

Các Sở ngành liên quan

x

 

 

2.3

Đầu tư xây dựng kho bãi Tả Mù Cán (lô đất số 06) với quy mô diện tích 2.000 m2 (tại cửa khu Xín Mần)

UBND huyện Xín Mần

Các Sở ngành liên quan

x

 

 

2.4

Đầu tư xây dựng kho bãi C1 và C2 với quy mô diện tích 7.500 m2 (tại cửa khu Săm Pun).

UBND huyện Mèo Vạc

Các Sở ngành liên quan

x

 

 

V

XÂY DNG KẾ HOẠCH, CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

 

 

 

 

 

1

Thường xuyên rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh và HĐND tỉnh sa đổi, ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào khu vực kinh tế biên mậu cho phù hợp với điều kiện của địa phương nhm tạo mọi điều kiện thuận li cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến đầu tư kinh doanh tại địa phương

Sở Công Thương

Các sở, ngành và UBND các huyện biên giới

x

 

 

2

Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu về lĩnh vực kinh tế biên mậu; tập trung huy động các nguồn lực để đy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng biên mậu, khu vực Cửa khu Quốc tế Thanh Thủy. Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu kinh tế đẩy nhanh tiến độ các dán được đầu tư từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch trung hạn 2016-2020

SKế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành và UBND các huyện biên gii

x

 

 

VI

ĐẢM BẢO CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH VÙNG KINH TẾ BIÊN MẬU 2016 - 2020, TẦM NHÌN 2025

 

 

 

 

 

1

Thành lập Trạm kiểm soát Biên phòng Pà Vầy S/ Đồn Biên phòng Xín Mần.

BCH Bộ đội Biên phòng tnh

UBND huyện Xín Mần

x

 

 

2

Di chuyển Trạm kiểm soát Biên phòng Na Tro Cai/Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận từ vị trí hiện nay ra xóm mới xã Nghĩa Thuận; cách biên giới khoảng 100 m.

BCH Bộ đội Biên phòng tnh

UBND huyện Qun Bạ

x

 

 

3

Xây dựng Kế hoạch di dân ra khu vực biên giới sinh sống

UBND huyện Biên giới

Các đơn vị liên quan

x

 

 

4

Duy trì cơ chế hội đàm định kỳ, phối hợp trong công tác qun lý lưu thông biên giới, gigìn trật ttrị an khu vực biên gii, cửa khẩu; đấu tranh phòng chống các hoạt động tội phạm qua biên giới giữa BCH Bộ đội Biên phòng tnh Hà Giang (Việt Nam) với Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Gia BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với Chi đội Công an Biên phòng Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); giữa các đồn, trạm Biên phòng Việt Nam và Trung Quc.

BCH Bộ đội biên phòng tnh

 

x

 

 

5

Phi hp diễn tập chống khng bố giữa BCH Bộ đội Biên phòng tnh Hà Giang (Việt Nam) với Chi đội Công an Biên phòng Châu Văn Sơn, tnh Vân Nam (Trung Quc)

BCH Bộ đội biên phòng tnh

 

x

 

 

6

Đại diện biên giới Đoạn 4 Việt Nam với Đại diện biên giới Đoạn 4/Trung Quốc, quan hệ định kỳ 6 tháng một lần đphối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên gii.

BCH Bộ đội biên phòng tnh

 

x

 

 

VII

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

1

Đẩy mạnh công tác ci cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu qucông tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thương mại

Sở Công Thương

Các Sở ban, ngành liên quan

x

 

 

2

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi thương mại, kiểm soát tuân thủ, đảm bo nguồn thu, rút ngn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Cục Hi quan

Các Sở, ban ngành liên quan

x

 

 

3

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến công tác qun lý nhà nước về xuất nhập cnh tại các cửa khẩu lối m. Thực hiện đồng bộ các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác xuất nhập cnh tạo mọi điều kiện thu hút đầu tư và hội nhập kinh tế

BCH Bộ đội Biên phòng tnh

Các huyện biên giới, các sở, ban ngành liên quan

x

 

 

4

Tiếp tục áp dụng Đề án 30 của Chính phủ đối với các lĩnh vực được cải cách thủ tục hành chính tại các ca khu

UBND các huyện Biên giới

Các Sở, ban ngành liên quan

x

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236