Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 128/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 08/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 (sau đây gọi là Luật Đấu giá tài sản 2016), UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt một cách sâu rộng về các nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản năm 2016; từng bước nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động đấu giá tài sản trong giai đoạn hiện nay;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật; xác định trách nhiệm cụ thể đối với các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản QPPL của địa phương phù hợp với quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016, các quy định pháp luật có liên quan bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016 phải được thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành quy định của Luật;

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của Sở Tư pháp - cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản và các cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản 2016; bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc;

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật:

Tổ chức việc giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến và quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản 2016 bằng những hình thức phù hợp như: Biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyền; phối hợp cơ quan thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các Sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng chuyên mục, viết tin, bài phổ biến Luật Đấu giá tài sản 2016 và các văn bản có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật:

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2017.

b) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan; UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.

3. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật; sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ; yêu cầu của cơ quan chủ trì soạn thảo.

4. Rà soát đội ngũ đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản; bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản:

a) Rà soát đội ngũ đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

b) Bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đội ngũ đấu giá viên, cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan; tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật:

Tổ chức tập huấn chuyên sâu về việc đấu giá tài sản cho các Sở, ban, ngành có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá (bao gồm các sở, ban, ngành ở địa phương).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Rà soát, đăng ký lại hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản:

Các doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017 mà tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản phải bảo đảm đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật và thực hiện việc đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 25 của Luật.

Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, các trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật và không thực hiện việc đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 25 của Luật thì doanh nghiệp đó phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đối tượng thực hiện: Các doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày 01/7/2017.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/7/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì giúp UBND tỉnh triển khai tổ chức có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản 2016 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND cấp huyện; các Sở, ngành có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật và triển khai các nội dung công việc đã được đề ra trong kế hoạch. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung đề ra trong kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Kinh phí triển khai thực hiện các nội dung công việc tại kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước các cấp; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản 2016 nếu có khó khăn, vướng mắc các Sở, ngành, địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (Vụ Bổ trợ tư pháp);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Nhường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


165
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.140.153