Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 128/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 03/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 09/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo;

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-BVHTTDL ngày 24/5/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị.

- Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện; triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

2. Yêu cầu

- Việc ban hành Kế hoạch cần bám sát các nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế của tỉnh; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch.

- Đảm bảo hoàn thành các công việc được phân công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan đối với việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Về công tác tuyên truyền

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là việc thông báo quy định về việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân; thông báo việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong việc viết, đặt biển hiệu không đúng quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh, thực hiện các loại hình quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

- Tích cực tuyên truyền, huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quảng cáo

Tăng cường quản lý, chấn chỉnh kịp thời những bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo chuyển biến tích cực, nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động quảng cáo trên phạm vi toàn tỉnh; đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia quảng cáo; tạo sự thống nhất đồng bộ trong thực thi luật quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm ổn định trật tự, an toàn, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, trung thực; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiếp nhận quảng cáo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng cáo cạnh tranh lành mạnh; xây dựng môi trường quảng cáo minh bạch, tin cậy, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh trong tỉnh; quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

3. Về công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo

Bổ sung nhân lực, phương tiện kỹ thuật cho lực lượng thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo, cụ thể: Tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu trái với quy định của pháp luật hiện hành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong việc viết, đặt biển hiệu không đúng quy định của pháp luật, hoặc không thông báo thực hiện quảng cáo đối với bảng quảng cáo ngoài trời, băng zôn, phướn, tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo đến cơ quan chuyên môn.

4. Đề xuất hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về quảng cáo

Rà soát các quy định của pháp luật về quảng cáo, nhằm đánh giá tính phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục, sửa đổi, bổ sung, thay thế.

5. Thực hiện quy hoạch quảng cáo

Rà soát hệ thống quảng cáo để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thành việc lập, phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh; xây dựng (bố trí) các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt; chỉ đạo các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Viện Quy hoạch - Kiến trúc, các sở liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch quảng cáo.

6. Kinh phí

Bố trí kinh phí xây dựng và triển khai quy hoạch quảng cáo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng

- Đối tượng triển khai thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đối tượng hoạt động quảng cáo: Các tổ chức, cá nhân trong vào ngoài tỉnh.

2. Thời gian thực hiện

- Tổ chức báo cáo sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị: Thời gian năm 2019.

- Tổ chức báo cáo tổng kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị: Thời gian năm 2021.

- Hàng năm (vào ngày 15/11), các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị; gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, đề xuất báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

IV. TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động quảng cáo không đúng quy định; ưu tiên bố trí nhân lực, phương tiện kỹ thuật cho lực lượng thanh tra chuyên ngành của Sở để thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Tạp chí xứ Thanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện việc gửi thông báo sản phẩm quảng cáo, tiếp nhận và thẩm định các nội dung theo quy định; chấn chỉnh việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát hệ thống quảng cáo trên địa bàn hiện có; tăng cường kiểm tra văn bản chấp thuận cho phép thực hiện quảng cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các cơ sở của tổ chức, doanh nghiệp, các hộ cá thể có lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời; tiến hành tháo gỡ các băng zôn, panô, bảng quảng cáo không đúng kích cỡ, căng treo không đúng nơi quy định, đã hết thời hạn căng treo theo quy định của pháp luật về quảng cáo, Thông tư 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng, đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành, địa phương liên quan cập nhật, bổ sung quy hoạch các vị trí, phương tiện quảng cáo ngoài trời vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch của ngành, địa phương mình để thực hiện; khi luật quy hoạch và các văn bản dưới luật được ban hành, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương để triển khai, thực hiện theo quy định.

- Khẩn trương hoàn thành Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá định kỳ việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương, định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của các đơn vị, địa phương theo yêu cầu tại Quyết định số 2083/QĐ-BVHTTDL ngày 24/5/2017 và Công văn số 2130/BVHTTDL-VHCS ngày 18/5/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, xuất bản phẩm, môi trường mạng và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Quán triệt, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo; tăng cường kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo trước khi phát hành; bố trí thời lượng hợp lý để tuyên truyền về Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và và nội dung Kế hoạch này.

3. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các cấp tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Tạp chí xứ Thanh

- Thực hiện nghiêm các quy định của luật quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo; tăng cường kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo trước khi phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình, trước khi in, phát hành quảng cáo trên các phương tiện báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử...

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo.

5. Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Viện Quy hoạch - Kiến trúc

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý, cấp phép xây dựng công trình quảng cáo và bố trí các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt.

- Hướng dẫn nghiệp vụ phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc viết, đặt biển hiệu tại các tổ chức, cơ sở kinh doanh; kiểm tra tính an toàn của các bảng quảng cáo trên 20m2 trong khuôn viên đô thị theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị có liên quan, xác định các địa điểm dành riêng cho quảng cáo trong quy hoạch quảng cáo và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Căn cứ quy định pháp luật đất đai, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ cho hoạt động quảng cáo.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan bố trí các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thành Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở tổ chức triển khai trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức thanh tra, kiểm tra về nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

9. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa

- Phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các cấp, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy trong việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về phòng cháy chữa cháy đối với những trường hợp lắp đặt, gắn biển hiệu, bảng quảng cáo che kín không gian thoát hiểm, cứu hỏa theo quy định tại khoản 4, Điều 34, Luật Quảng cáo.

10. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí xây dựng, thực hiện Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

11. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan đến hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh; huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hướng dẫn, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trên bảng quảng cáo, biển hiệu quảng cáo trên địa bàn theo quy định.

- Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong việc viết, đặt biển hiệu (đặc biệt chấn chỉnh việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của tổ chức), các vị trí quảng cáo ngoài trời theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Triển khai thực hiện Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo quy định.

- Xây dựng các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt, huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời và xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

- Tổ chức rà soát hệ thống quảng cáo trên địa bàn hiện có; tăng cường kiểm tra văn bản chấp thuận cho phép thực hiện quảng cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các cơ sở của tổ chức, doanh nghiệp, các hộ cá thể có lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời; tiến hành tháo gỡ các băng zôn, panô tuyên truyền, bảng quảng cáo không đúng kích cỡ, căng treo không đúng nơi quy định, đã hết thời hạn căng treo theo quy định của Luật Quảng cáo và Thông tư 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng, để đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm (vào ngày 15/11), báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/11 hàng năm (nội dung báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2130/BVHTTDL-VHCS ngày 18/5/2017).

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế hoạch./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

PHỤ LỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO
(Kèm theo Kế hoạch số: 128/KH-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh)

1. Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.

2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.

3. Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

4. Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

5. Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

6. Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

7. Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 20/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về Cấp giấy phép Xây dựng.

8. Quyết định số 2083/QĐ-BVHTTDL ngày 24/5/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


346
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.205