Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2018 thực hiện chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019-2020

Số hiệu: 123/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 23/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/KH-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển n định, bền vững của xã hội và đất nước.

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước.

- Nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phổ biến nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về nhận diện hàng hóa theo công bố chất lượng của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh... được thực hiện thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức.

- Việc xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ đảm bảo kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

- Việc tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

- Căn cứ quy định tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; sự chỉ đạo của các Bộ, ngành, Trung ương và chủ đề do Bộ Công Thương phát động. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, cộng đồng các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch, thống nhất triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, bao gồm:

+ Tham dự Lễ tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức hàng năm;

+ Tổ chức Lễ phát động, mít tinh, hội thảo, diễu hành, treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính, khu vực chợ, các điểm công cộng và trung tâm mua sắm;

+ Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện phát động “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3” nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp;

+ Tổ chức khen thưởng tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh công khai số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện truyền thông để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người tiêu dùng;

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương Cà Mau.

Đơn vị phối hợp: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

Kinh phí: 40.000.000 đồng/năm x 02 năm = 80.000.000 đồng (Tám chục triệu đồng).

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Nâng cao nhận thức về các chính sách và pháp luật về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội thảo, hội nghị, tọa đàm; truyền thông trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh, báo điện tử, phóng sự truyền hình, tờ rơi; treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các chương trình, sự kiện công cộng và các hình thức khác.

- Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cà Mau và các phương tiện thông tin đại chúng khác về các hành vi vi phạm quyền của người tiêu dùng. Đăng tải thông tin trên các website của các sở, ban, ngành địa phương và phương tiện thông tin đại chúng đối với các tổ chức cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh vi phạm về quyền lợi người tiêu dùng.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương Cà Mau.

Đơn vị phối hợp: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

Kinh phí: 40.000.000 đồng/năm x 02 năm = 80.000.000 đồng (Tám chục triệu đồng).

3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Tổ chức các khóa đào tạo, lớp tập huấn ngắn hạn, trung và dài hạn cho cán bộ, đối tượng làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp.

- Phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương để cử cán bộ, công chức, cán bộ Hội làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do các Bộ, ngành, Trung ương tổ chức hàng năm.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương Cà Mau.

Đơn vị phối hợp: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

Kinh phí: 50.000.000 đồng 01 lớp/năm x 02 năm = 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

- Các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hàng hóa (trong tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ,...) nhãn mác hàng hóa, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng,...

- Hỗ trợ giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đồng thời cần đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chế về chế độ kiểm tra.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương Cà Mau.

Đơn vị phối hợp: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

Kinh phí: Khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa 2 ln/năm x 20.000.000 đồng/lần x 2 năm = 80.000.000 (Tám chục triệu đồng).

5. Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

Hướng dẫn, tạo điều kiện khuyến khích các Doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng thông qua các hoạt động như:

- Hỗ trợ các Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng quy trình, tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng; chú trọng phát triển thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

- Hướng dẫn, khuyến khích các Doanh nghiệp tổ chức các hoạt động khuyến mại, tri ân khách hàng theo đúng quy định pháp luật; xây dựng và phát hành các tài liệu hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Chương trình và các ấn phẩm, tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác theo chính sách của doanh nghiệp.

6. Các hoạt động khác

Các hoạt động phát triển công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị và đúng quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nhu cầu

Tổng kinh phí Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau là: 340.000.000 đồng (Ba trăm bốn chục triệu đồng). Bao gồm các nội dung công việc sau:

STT

Nội dung công việc

Kinh phí cho 02 năm (2019 - 2020)

1

Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3)

80.000.000 đồng

2

Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

80.000.000 đồng

3

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

100.000.000 đồng

4

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

80.000.000 đồng

 

Tổng cộng:

340.000.000 đồng

2. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện Chương trình: Ngân sách tỉnh.

3. Nguyên tắc quản lý kinh phí

Việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành; đáp ứng yêu cầu hiệu quả và tiết kiệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Công Thương

Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn 2019 - 2020 của tỉnh, cụ thể:

- Tổ chức và xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Xây dựng kế hoạch và tổ chức Ngày Quyn của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15/3 hằng năm).

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng; xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho các đối tượng doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, xây dựng dự toán kinh phí chi tiết cho từng hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cân đối, bố trí vốn hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ thuộc nội dung hoạt động của Chương trình theo quy định. Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Công Thương hoàn thiện mô hình, tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội, tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các cấp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, chỉ đạo các đơn vị thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng của tỉnh giai đoạn 2019 - 2020.

- Phối hợp với Sở Công Thương phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền về các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng; tuyên truyền về công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng của cơ quan chức năng, chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

5. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định dự toán trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh theo quy định.

6. SKhoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa.

- Hỗ trợ việc công bố hp chuẩn sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông tại địa phương.

7. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Trong đó tập trung về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nhóm mặt hàng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường học thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào chương trình đào tạo, giảng dạy cho đối tượng học sinh, sinh viên.

10. Các sở, ban, ngành khác

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, phối hợp với Sở Công Thương và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này; thực hiện lồng ghép các nội dung tại Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch, dự án có liên quan khác của ngành nhằm phát huy hiệu quả tối đa.

11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh

Đề nghị tích cực phối hợp và tham gia vào công tác tuyên truyền các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đặc biệt lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giám sát thực hiện pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng.

12. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan, hàng năm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tìm hiểu các chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng Kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương, trong đó, lồng ghép với các nội dung hoạt động của địa phương nhằm thực hiện tiết kiệm, hiệu quả.

- Hàng năm, xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trước ngày 25 tháng 01.

- Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 hàng năm.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2019 - 2020.

14. Báo, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, cn tăng thời lượng tin, bài, phóng sự về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

15. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cà Mau

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hội viên phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan triển khai các chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Kế hoạch này.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội đẩy mạnh Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

16. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Chủ động triển khai thực hiện Chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.

- Xây dựng bộ phận chuyên trách tư vấn, hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí của đơn vị mình tổ chức thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp tnh;
- Hội BVQLNTD tnh;
- Báo, Đài PT - TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tnh Cà Mau;
- Lưu: VT, (HD11/01), M.A01/11.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2018 thực hiện chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


357

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62