Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2017 về hỗ trợ phát triển huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 do Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 114/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 01/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/KH-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HUYỆN LÂM HÀ - TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về hợp tác toàn diện giữa thành phố Hà Nội với các địa phương trong nước và Lào, Campuchia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ các Thông báo của Thành ủy Hà Nội: số 463-TB/TU ngày 23/11/2016 về chủ trương hỗ trợ phát triển huyện Lâm Hà giai đoạn 2016-2020, số 601-TB/TU ngày 27/3/2017 về kế hoạch hỗ trợ phát triển huyện kinh tế mới Lâm Hà - Hà Nội tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ báo cáo số 01/BC-UBND ngày 04/01/2017 của UBND huyện Lâm Hà về việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án trong Chương trình hỗ trợ phát triển huyện kinh tế mới Lâm Hà tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ công văn số 199/HĐND-KTNS ngày 23/5/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về kế hoạch hỗ trợ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1917/KH&ĐT-THQH ngày 13/4/2017,

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HỖ TRỢ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỐI VỚI HUYỆN LÂM HÀ - TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

1. Hỗ trợ đầu tư phát triển và an sinh xã hội

Trong giai đoạn 2011-2015, nhằm góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân huyện Lâm Hà, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ đầu tư 32 công trình, dự án, nhiều trang thiết bị và cơ sở vật chất cho nhân dân huyện Lâm Hà với tổng số tiền là 197,47 tỷ đồng, cụ thể:

- Ngân sách cấp Thành phố trực tiếp hỗ trợ xây dựng 12 công trình, dự án (gồm 03 công trình trường học, 02 công trình văn hóa, 02 công trình y tế, 03 công trình giao thông, 02 trang thiết bị y tế) với tổng mc hỗ trợ là 84,861 tỷ đồng. Hiện nay Thành phố đã hoàn thành việc chuyển tiền cho các dự án, hu hết các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

- Các quận, huyện của Thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng 16 công trình (gồm 12 công trình giao thông, 03 công trình giáo dục, 01 công trình y tế) với tổng số tiền hỗ trợ là 111,959 tỷ đồng. Hiện các quận, huyện của Thành phố đã hoàn thành hỗ trợ 103,129 tỷ đồng.

- Các đơn vị khác (Thành đoàn Hà Nội) hỗ trợ xây dựng 04 công trình, nhiều trang thiết bị giáo dục và các phần quà bằng hiện vật khác nhằm hỗ trợ các đối tượng chính sách của huyện Lâm Hà, tổng mức hỗ trợ là 650 triệu đồng.

(chi tiết tại phụ lục 1)

2. Kết quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, thành phố Hà Nội và huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng đã triển khai hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội:

- Làm tốt công tác tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội và huyện Lâm Hà trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương như Báo Hà Nội mới, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Đài phát thanh truyền hình Lâm Hà.

- Hàng năm, đặc biệt vào các ngày kỉ niệm lớn của địa phương, các đoàn công tác của thành phố Hà Nội, các quận, huyện của Thành phố đều cử các đoàn cán bộ đến làm việc, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm, thăm và động viên nhân dân tại huyện Lâm Hà.

- Thường xuyên cử các đoàn văn hóa - nghệ thuật của Hà Nội vào giao lưu, biểu diễn phục vụ nhân dân đi xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Hà.

3. Đánh giá hiệu quả công tác hỗ trợ

Chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng của thành phố Hà Nội triển khai trong giai đoạn vừa qua đã đạt được những kết quả tích cực. Với sự hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ của thành phố Hà Nội, các quận huyện thuộc Thành phố và các đơn vị khác cùng với các nguồn lực của địa phương, đến nay, nhiều công trình được hỗ trợ xây dựng đã phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, giải quyết một phần nhu cầu bức xúc của nhân dân vùng kinh tế mới Hà Nội tại huyện Lâm Hà trong việc đi lại, khám chữa bệnh, giao lưu văn hóa, dạy và học, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn Huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong quá trình triển khai các dự án, huyện Lâm Hà chưa thực hiện đầy đủ việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định đối với các dự án do thành phố Hà Nội hỗ trợ. Một số quận, huyện của thành phố Hà Nội chuyển kinh phí hỗ trợ cho Huyện còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Ngoài ra, việc triển khai hợp tác trên địa bàn huyện Lâm Hà vẫn chỉ dừng lại ở các cấp chính quyền thành phố Hà Nội và các quận, huyện hỗ trợ đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng, chưa huy động được các doanh nghiệp của Hà Nội đến đầu tư, do đó chưa khai thác được tiềm năng, thế mạnh của Huyện.

II. KẾ HOẠCH HỖ TRỢ GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Mục đích, yêu cầu

- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng một cách bền vững, đc biệt trong giai đoạn huyện Lâm Hà nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới. Mở rộng các lĩnh vực hỗ trợ không chỉ trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn trong sản xuất nông nghiệp, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe...

- Duy trì và nâng cao hiệu quả trong công tác hỗ trợ, bao gồm các nội dung thực hiện của của cấp Thành phố và cấp quận, huyện. Công tác hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả, th hiện rõ du n của Hà Nội. Từng đơn vị được giao nhiệm vụ phải thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện, báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Thành phố.

2. Nội dung cụ thể

2.1. Nội dung hỗ trợ cấp Thành phố trực tiếp thực hiện

a) Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

- Việc tiếp tục hỗ trợ huyện Lâm Hà là cần thiết, thể hiện tình cảm của Lãnh đạo và Nhân dân Thủ đô đối với Nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Giai đoạn 2016-2020, thành phố Hà Nội tập trung hỗ trợ huyện Lâm Hà xây dựng một số công trình lớn, giải quyết được các vấn đề dân sinh bức xúc, có hiu qu tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lâm Hà, bao gồm 03 công trình (02 công trình giao thông, 01 công trình trường học) với tổng mức hỗ trợ là 94 tỷ đồng, mức vốn hỗ trợ là tối đa, không bố trí vốn phát sinh, điều chỉnh tăng quy mô dự án. (Danh mục dự án cụ thể tại Phụ lục 2).

Nguồn vốn hỗ trợ: trích từ nguồn vốn hỗ trợ địa phương bạn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội đã được UBND Thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại Báo cáo s214/BC-UBND ngày 28/11/2016 (Kế hoạch năm 2017 đã được HĐND Thành ph thông qua tại Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 và UBND Thành phố ban nh tại Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016).

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, UBND huyện Lâm Hà theo dõi tình hình triển khai các dự án định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả về UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Lâm Đng.

b) Hỗ trợ sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ động phối hợp với UBND huyện Lâm Hà để nghiên cứu, đề xuất nội dung cụ thể hỗ trợ Huyện trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tổ chức tham quan, học hỏi các mô hình sản xuất nông nghiệp tại Hà Nội. Hỗ trợ các đoàn công tác của Lâm Hà tới tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại một số huyện của thành phố Hà Nội đã xây dựng thành công và đạt chuẩn huyện nông thôn mi.

- Giao Sở Công thương: chủ động trao đi với UBND huyện Lâm Hà để đề xuất các nội dung xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao của huyện: Cà phê, chè Olong, tơ tằm, rau, hoa công nghệ cao...

- Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố trao đi với huyện Lâm Hà để quảng bá, giới thiệu danh mục thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Lâm Hà tới các doanh nghiệp Hà Nội.

c) Hoạt động giao u văn hóa, thông tin tuyên truyền

Định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Nhân dân huyện Lâm Hà với Nhân dân Thủ đô như tổ chức đưa học sinh, các cán bộ lão thành, các đồng chí có thành tích sản xuất kinh doanh giỏi trong công cuộcy dựng kinh tế mới của Huyện đến Thủ đô tham quan, giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm với các cán bộ, nhân dân Thủ đô. Tổ chức các đoàn cán bộ và nhân dân của thành phố Hà Nội vào thăm và động viên nhân dân đi xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Hà nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn của địa phương; tổ chức các đoàn văn hóa, nghệ thuật của Thành phố biểu diễn và giao lưu tại Lâm Hà; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội, huyện Lâm Hà trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Hà Nội mới, Đài PTTH Hà Nội, Đài PTTH Lâm Hà,...

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng của Hà Nội định kỳ thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức tuyên truyền về hoạt động hợp tác giữa thành phố Hà Nội và huyện Lâm Hà.

2.2. Nội dung hỗ trợ do cấp quận, huyện của thành phố Hà Nội thực hiện

Căn cứ Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về hợp tác toàn diện giữa thành phố Hà Nội với các địa phương trong nước và Lào, Campuchia giai đoạn 2016-2020, đối với các công trình huyện Lâm Hà đề nghị các quận, huyện của thành phố Hà Nội hỗ trợ: Giao UBND các quận/huyện/thị xã báo cáo Thường trực Quận/Huyện/Thị ủy, Hội đồng nhân dân cùng cấp về chủ trương, mức hỗ trợ, thời điểm hỗ trợ; chủ động trao đổi, làm việc với huyện Lâm Hà để thống nhất phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua đầu mối Sở Kế hoạch và Đầu tư).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10/6 và báo cáo năm gửi trước ngày 10/12 hàng năm).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố; phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí Kế hoạch vốn hỗ trợ hàng năm theo khả năng Ngân sách Thành phố và tiến độ thực hiện của các dự án.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở ngành, quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các đơn vị có kiến nghị, đề xuất giải pháp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Các PCT: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Doãn Toàn.
- Các Sở: KHĐT, TC, CT, VHTT, NN&PTNT, TTXTĐTTMDL.
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- UBND huyện Lâm Hà;
- VPUB: CVP, PCVPT.V.Dũng, N.N.Sơn, KT, TK-BT;
- Lưu: VT,KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung


PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ HỖ TRỢ HUYỆN LÂM HÀ GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Kèm theo Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên dự án

Quy Mô

Tổng mc đầu tư

Khối lượng hoàn thành

Vn h trợ

TNG MC H TR

Vốn Đối ng

Ghi chú

Đã cấp

Chưa cấp

Tổng số

2011

2012

2013

2014

2015

 

TỔNG CỘNG

 

290.915

236.245

188.640

2.000

59.184

62.066

41.121

24.269

8.830

197.470

81.169

 

I

CÁC CÔNG TRÌNH TP HÀ NỘI H TR

 

155.163

121.420

84.861

500

20.834

28.266

29.017

6.244

0

84.861

70.302

 

1

Nhà văn hóa TT Đinh Văn

S=500,8m2, hàng rào, sân, thiết bị văn hóa

5.136

5.136

3.293

 

 

3.293

 

 

0

 

1.843

Giai đoạn 2011- 2015

2

Đường GTNT vùng đồng bào dân tộc Bồ Liêng - Sê Nhắc

2600m

5.700

5.835

3.643

 

 

3.643

 

 

0

 

2.057

3

XD Đường GT Đinh văn - Đạ Đờn (Đoàn kết - Tân Lâm)

7302m

49.997

28.701

22.881

 

 

5.037

11.600

6.244

0

 

27.116

4

XD đường giao thông Tân Hà - Phúc Thọ

61115m

36.983

29.369

13.617

 

 

 

13.617

 

0

 

23.366

5

Trường mẫu giáo Gia Lâm, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà

6 phòng, khối văn phòng, cng trường sào, nhà bảo vệ...

10.101

8.094

7.034

 

5.034

2.000

 

 

0

 

3.067

6

Trường THCS Tân Hà

Phục vụ học sinh 6 xã là dân kinh tế của huyện Hà Tây cũ

13.531

10.570

8.735

 

3.735

5.000

 

 

0

 

4.796

7

Trường TH Tân Thanh 3, xã Tân Thanh

10 Phòng khối VP hiệu bộ, nhà bảo vệ đ xe, cng trường, sào...

9.380

9.380

7.865

 

3.565

500

3.800

 

0

 

1.515

8

Trạm y tế xã Mê Linh, huyện Lâm Hà

2 tầng, S= 423m2

4.458

4.458

2.626

 

0

2.626

 

 

0

 

1.832

9

Trạm y tế xã Đan Phượng huyện Lâm Hà

3 tng, S=335m2, lò hủy bong băng, hàng rào

5.077

5.077

3.167

 

 

3.167

 

 

0

 

1.910

10

Quảng trường trung tâm hành chính huyện

7000m2

12.800

12.800

10.000

 

7.000

3.000

 

 

0

 

2.800

11

Hỗ trợ 1 máy siêu âm màu

01 máy

1.500

1.500

1.500

 

1.500

 

 

 

0

 

0

12

Hỗ trợ 1 máy nội soi tai - mũi - họng

2 máy

500

500

500

500

 

 

 

 

0

 

0

II

CÁC CÔNG TRÌNH DO QUẬN HUYỆN TP-HÀ NỘI H TR

 

135.102

114.175

103.129

1.500

38.350

33.800

11.804

17.675

8.830

111.959

10.867

 

1

Đường Thành công TT Nam Ban đi Nam hà, huyện Lâm Hà

5400m

8.350

8.350

8.350

 

8.350

 

 

 

0

 

0

Q.Ba Đình

2

Đường GTNT Vân Khánh, Minh Thành xã Hoài Đức đi Liên Hà

5400m

5.950

5.950

5.000

 

5.000

 

 

 

0

 

950

H. Hoài Đức

3

Đường GTNT Đoàn Kết - Thống Nhất xã Đan Phượng

4000m

6.900

4.000

4.000

 

 

4.000

 

 

0

 

0

H.Đan Phượng

4

Đường GTNT Liên Kết, Thạch Hà xã Liên Hà

3020m

6.700

6.700

4.500

 

1.000

1.000

1,500

 1.000

0

 

2.200

H. Phúc Thọ

5

Đưng GTNT vào xã Nam Hà

3780m

6.500

2.500

1.500

1.500

 

 

 

 

0

 

1.000

H.Sóc Sơn

6

Đường GTNT Thạch Thất 1 xã Tân Hà

3140m

10.575

10.575

10.575

0

 

 

2:000

8.575

0

 

0

H.Thch Thất

7

Đường GTNT Quang Trung I, II xã Gia Lâm đi Đông Thanh (đoạn Q.Trung-Gia Lâm)

4370m

8.580

7.800

7.800

 

3.000

3.000

 

1.800

0

 

0

H. Gia Lâm

8

Đường GTNT Quang Trung I, II xã Gia Lâm đi Đông Thanh (đoạn Thanh Trì - Đông Thanh)

3600m

9.500

7.800

9.104

 

3.000

3.000

1.304

1.800

0

 

0

H.Thanh Trì

9

Đường GTNT Bạch Đằng - Trần Hưng Đạo đi Đông Thanh

3870m

8.130

8.000

8.000

 

3.000

3.000

2.000

 

0

 

0

Q. Tây Hồ

10

Đường GTNT Liên khu Thăng Long - Bạch Đằng TT Nam Ban đi Đông Thanh (nhánh 2)

3900m

8.100

8.100

8.100

 

 

8.100

 

 

0

 

0

Q. Hoàng Mai

11

Đường và công hộp vào khu dân cư xã Tân thanh

3140m

6.100

5.600

5.600

 

 

5.600

 

 

0

 

500

Q.Thanh Xuân

12

Đường GTNT liên khu Trưng Vương - Ba Đình TT Nam Ban

1 Cng hộp BTCT dài 13,6m đường 800m

8.417

8.000

8.000

 

8.000

 

 

 

0

 

417

Q. Đống Đa

13

Trường THCS Gia Lâm

3300m

13.600

9.200

7.000

 

2.000

2.000

3.000

 

2.200

 

4.400

Q.Long Đin

14

Trường THCS Lý Tự Trọng

16 phòng

10.700

6.000

0

 

 

 

 

 

6.630

 

 

H.Đông Anh

15

Trường mu giáo Mê Linh

12 phòng

11.900

10.500

10.500

 

2.000

2.000

2.000

4.500

0

 

1.400

H.Mê Linh

16

Trạm y tế xã Liên Hà

1624m2

5.100

5.100

5.100

 

3.000

2.100

 

 

0

 

0

H.Mỹ Đức

III

CÁC ĐƠN VỊ KHÁC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

650

650

650

0

0

0

300

350

0

650

0

 

 

Thành đoàn TP Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà nhân ái xã Gia Lâm (Trần Thị Chọn)

hỗ trợ xây dựng

30

30

30

 

 

 

30

 

 

 

 

2014

2

Nhà nhân ái Mê Linh (Nguyễn Thị Chắt)

hỗ trợ xây dựng

50

50

50

 

 

 

50

 

 

 

 

3

Hỗ trợ trực tiếp trang thiết bị

10 bộ vi tính, 20 xe đạp, 20 xuất hc bổng

120

120

120

 

 

 

120

 

 

 

 

4

Hỗ trợ trực tiếp bng quà

250 phn quà cho cựu TNTT ti Lâm Hà

100

100

100

 

 

 

100

 

 

 

 

5

Hỗ trợ trực tiếp trang thiết bị

10 bộ vi tính, 20 xe đạp, 20 xuất học bổng, 10 bộ trống đi

150

150

150

 

 

 

 

150

 

 

 

2015

6

Nhà nhân ái Đông Thanh (Nguyễn Thị Mười)

hỗ trợ xây dựng

50

50

50

 

 

 

 

50

 

 

 

7

Nhà nhân ái Nam Ban (Phạm Văn Thành)

hỗ trợ xây dựng

50

50

50

 

 

 

 

50

 

 

 

8

Hỗ trợ trực tiếp bằng quà

250 phn quà cho cựu TNTT ti Lâm Hà

100

100

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỖ TRỢ HUYỆN LÂM HÀ GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Kế hoạch số 114 /KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Quy mô

Dự án/Chủ trương đầu tư được phê duyệt

Dự kiến lộ trình đầu tư

Số/ngày QĐ phê duyệt

TMĐT

Tổng số vốn

Trong đó:

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

 

TNG S

 

 

 

94.000

94.000

0

38.000

26.000

15.000

15.000

I

Công trình giao thông

 

 

 

54.000

54.000

0

38.000

16.000

0

0

1

Đường giao thông liên xã Tân Văn - Phúc Thọ

Xã Tân Văn, Phúc Thọ

Chiều dài 6km. Đầu tư xây dựng tuyến đường bng bê tông nhựa hạt trung dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 46cm, mặt đường rộng 5,5m, gia cố lề 1,5m, hệ thống thoát nước đảm bảo quy định

S 3108/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

20.000

20.000

 

18.000

2.000

 

 

2

Nâng cấp đường trung tâm thị trấn Đinh Văn

Thị trấn Đinh Văn

Chiều dài 5,5km. Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng dọc theo đường trung tâm thị trấn Đinh Văn, giải quyết được thoát nước mưa, nước thải cho khu vực.

Số 3109/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

34.000

34.000

 

20.000

14.000

 

 

II

Giáo dục đào tạo

 

 

 

40.000

40.000

0

0

10.000

15.000

15.000

1

Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng

TT Đinh Văn

41 phòng học, khối hiệu bộ, 06 phòng bộ môn, thư viện, hội trường, hạ tầng, diện tích 20.000m2. Đáp ứng cho 1150 học sinh và 80 giáo viên, công nhân viên nhà trường

Số 3110/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

40.000

40.000

 

 

10.000

15.000

15.000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2017 về hỗ trợ phát triển huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 do Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.079

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50