Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 104/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành: 15/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Quyết định số 2837/QĐ-BCT ngày 05/11/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021-2025; căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 26/12/2019 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đề xuất, kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để từng bước kiến nghị hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phù hợp với yêu cầu thực tế và sự phát triển của ngành;

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại thành phố Hà Nội;

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại thành phố Hà Nội;

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Công tác hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Thường xuyên rà soát, đánh giá, phát hiện, tổng hợp những chồng chéo, vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cũng như chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính khả thi của các quy định được ban hành.

2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại thành phố Hà Nội

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã của Thành phố.

- Đảm bảo áp dụng đúng, thống nhất các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại các quận, huyện, thị xã.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại thành phố Hà Nội

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giúp người dân trên địa bàn Thành phố hiểu đúng về hoạt động bán hàng đa cấp, phân biệt các hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp và bán hàng đa cấp trái pháp luật; trách nhiệm, rủi ro pháp lý của các cá nhân khi lôi kéo, dụ dỗ người thân tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp trá hình.

- Tăng cường cảnh báo về các trường hợp kinh doanh đa cấp không phép, đa cấp trá hình nhằm hạn chế nguy cơ người dân tham gia vào các hệ thống này.

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố

- Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

- Nâng cao trách nhiệm và vai trò thực thi pháp luật của cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại mỗi địa bàn của địa phương.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa giữa các cơ quan liên quan tại địa phương đtriển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch cho giai đoạn 2021-2025 được thực hiện từ các nguồn kinh phí: Vốn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện nội dung thuộc phạm vi chi của ngân sách Thành phố được giao tại Kế hoạch, các Sở, ban, ngành căn cứ chế độ, định mức chi hiện hành xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị mình gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền giao dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Rà soát, tham mưu UBND Thành phố kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp như: Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông tư số 10/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 thi hành chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để đảm bảo tính tương thích về nội dung và đảm bảo tính răn đe.

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND thành phố Hà Ni về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, trình độ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại các quận, huyện, thị xã.

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thông qua các hình thức:

+ Đăng tải các bài viết giới thiệu pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương Hà Nội;

+ Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng nội dung tuyên truyền về pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các biến tướng của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp,...;

+ Cung cấp thông tin cho các đơn vị báo chí, truyền thông về các quy định pháp luật mới về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

+ Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền về nội dung pháp luật bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng bán hàng đa cấp kinh doanh trái phép để tuyên truyền cho người dân theo các đối tượng cụ thể như sinh viên, phụ nữ, người cao tuổi,...tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

+ Ban hành văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện một số quy định của pháp luật khi thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) tại địa phương.

+ Phát động phong trào tại địa phương xây dựng video chuyên đề, phóng sự ghi nhận về các ý tưởng tổ chức các hoạt động tuyên truyền luật bán hàng đa cấp tại địa phương để tham gia cuộc thi “Giải pháp tuyên truyền hiệu quả pháp luật bán hàng đa cấp tại địa phương” khi có phát động phong trào của cơ quan Trung ương.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch (nếu có) và thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết và có yêu cầu phối hợp của các cơ quan liên quan; Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra liên ngành (khi cn thiết); Xử lý vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

- Cung cấp thông tin, dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia BHĐC; thông tin tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố, thông tin về chấm dứt hoạt động BHĐC, ... cho các cơ quan có liên quan để thực hiện công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

2. Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội

- Giám sát, kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn Thành phố theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, theo nội dung đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại thành phố Hà Nội; giám sát, kiểm tra việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố.

- Kiểm tra, kiểm soát phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì kiểm tra, giám sát đối với các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức tại Hà Nội theo thông tin cung cấp của Sở Công Thương thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng có liên quan; xử lý vi phạm (nếu có) hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật; gửi kết quả kiểm tra, giám sát về Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

- Thực hiện xác minh, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

- Chủ động phối hợp với đơn vị liên quan đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức của ngành trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về BHĐC; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia BHĐC trên địa bàn Thành phố.

3. Công an thành phố Hà Nội

- Chủ động lập kế hoạch triển khai, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, thu thập thông tin về các phương thức, thủ đoạn kinh doanh đa cấp biến tướng, lừa đảo của các tổ chức, cá nhân và phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân.

- Chủ trì xây dựng, thực hiện các Chuyên đề về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thường xuyên giám sát, điều tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp pháp luật không cho phép (đối tượng kinh doanh không phải là hàng hóa hoặc hàng hóa không được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp), xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, bao gồm cả việc xử lý hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp các đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp nhận, xử lý tin báo, tgiác về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật; kịp thời xử lý đơn thư, nội dung phản ánh của cá nhân, tổ chức và do Sở Công Thương, cơ quan liên quan cung cấp về các dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên địa bàn hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

4. Sở Y tế

- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố thực hiện tốt quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các nội dung: Sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác, việc đáp ứng điều kiện kinh doanh, chất lượng sản phẩm bán hàng đa cấp và việc quảng cáo sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành y tế; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm tại địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật.

5. Cục Thuế thành phố Hà Nội

- Chủ trì hướng dẫn các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố, các doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ thuế, xuất hóa đơn, chi trả hoa hồng, tiền thưởng, khuyến mại và các lợi ích kinh tế khác nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Quản lý Thuế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

- Phối hợp cung cấp kịp thời kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố theo đề nghị của các cơ quan chức năng.

6. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

- Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

7. Sở Thông tin và Truyền Thông

- Hướng dẫn, đề nghị cơ quan báo chí Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương phối hợp công tác với Thành phố Hà Nội, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở: Xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục đtuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, cảnh báo thường xuyên các hiện tượng biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp để đề cao cảnh giác cho người dân đặc biệt là đối tượng sinh viên, người cao tuổi, người dân ở vùng nông thôn.

- Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng các video chuyên đề, phóng sự ghi nhận về các ý tưởng tổ chức các hoạt động tuyên truyền luật bán hàng đa cấp tại địa phương để tham gia cuộc thi “Giải pháp tuyên truyền hiệu quả pháp luật bán hàng đa cấp tại địa phương” khi có phát động phong trào của cơ quan Trung ương; cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền của đơn vị được pháp luật quy định.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn Thành phố thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp theo quy định pháp luật.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp Sở Công Thương và các Sở, ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

11. Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp Sở Công Thương và các Sở, ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội

- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các cơ quan, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, giao dịch của các tổ chức, cá nhân liên quan, việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn có biện pháp phong tỏa, kịp thời ngăn chặn tổ chức, cá nhân liên quan tẩu tán tài sản, tạo thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý và thu hồi tài sản phạm tội trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định pháp luật.

- Phối hợp Công an thành phố Hà Nội và đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền liên quan đến kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

13. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND Thành phố xem xét quyết định bố trí kinh phí thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, thực hiện thanh quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo đúng quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

14. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân về pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; nắm bắt, phản ánh kịp thời về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

- Thực hiện phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp để đề cao cảnh giác cho người dân đặc biệt là đối tượng sinh viên, người cao tuổi, người dân ở vùng nông thôn.

- Chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn quản lý theo quy định pháp luật.

- Phối hợp các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn quản lý.

Sở Công Thương có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công Thương xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
-
UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện;
- Đài PT&TH Hà Nội;
- Cổng TTĐT Thành phố;
- VPUB: CPVP, PCVP V.T.Anh;
Các phòng: KT, NC, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 104/KH-UBND ngày 15/04/2021 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.735

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74