Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 160/2013/TT-BTC hướng dẫn in phát hành quản lý sử dụng tem rượu nhập khẩu

Số hiệu: 160/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160 /2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TEM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RƯỢU NHẬP KHẨU VÀ RƯỢU SẢN XUẤT ĐỂ TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng tem rượu nhập khẩu và tem sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước (sau đây gọi là tem rượu).

Tem sản phẩm rượu nhập khẩu và tem rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước chỉ được bán cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sản phẩm rượu sản xuất trong nước để tiêu thụ, lưu hành trên thị trường từ ngày 01/01/2014 và sản phẩm rượu nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải dán tem trên bao bì sản phẩm.

2. Các trường hợp không phải dán tem trên bao bì sản phẩm

- Rượu sản xuất thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu;

- Sản phẩm rượu sản xuất để xuất khẩu, chào hàng, triển lãm ở nước ngoài;

- Rượu nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Mẫu tem và quy định về dán tem

1. Nguyên tắc

Rượu nhập khẩu và rượu sản xuất trong nước phải được đóng thành chai (bao gồm cả hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng), dưới đây gọi chung là chai. Mỗi chai được dán một (01) con tem. Trường hợp chai rượu có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem phải được dán vào chai, hũ, bình trước khi được đóng màng bóng kính phủ bên ngoài.

2. Mẫu tem

Mẫu tem rượu nhập khẩu được trình bày tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Mẫu tem rượu sản xuất trong nước được trình bày tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Vị trí dán tem

Tem rượu được dán vắt qua nơi rượu có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản phẩm rượu (nắp chai, nắp hũ, nắp bình, vòi rượu…) đảm bảo khi mở nắp chai thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại.

4. Đơn vị thực hiện dán tem

Đối với rượu đóng chai nhập khẩu qua các cửa khẩu: doanh nghiệp thực hiện dán tem rượu nhập khẩu tại nơi kiểm tra thực tế hàng hóa dưới sự giám sát của công chức Hải quan.

Đối với rượu nhập khẩu về đóng chai trong nước: Doanh nghiệp thực hiện và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu tại cơ sở đóng chai trước khi đưa ra thị trường để tiêu thụ.

Đối với rượu sản xuất trong nước: tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tiêu thụ trong nước, sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải thực hiện dán tem đúng quy định cho sản phẩm rượu sản xuất tại địa điểm sản xuất sau khi rượu được đóng chai và trước khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nước.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý tem

Tem rượu nhập khẩu, tem rượu sản xuất trong nước do Bộ Tài chính thống nhất quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Thông tư này.

Tổng cục Hải quan thực hiện in, phát hành tem rượu nhập khẩu.

Tổng cục Thuế thực hiện in, phát hành tem rượu sản xuất trong nước.

Việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem rượu được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý sử dụng ấn chỉ thuế.

Điều 5. Quản lý tem rượu nhập khẩu

1. Thông báo phát hành tem rượu

Tổng cục Hải quan thông báo phát hành tem rượu nhập khẩu gửi cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi bán. Trường hợp mẫu tem đang sử dụng có thay đổi về kích thước, nội dung, hình thức thì Tổng cục Hải quan phải có Thông báo phát hành mới thay thế Thông báo phát hành cũ. Nội dung Thông báo phát hành phải thể hiện: Hình thức, nội dung, kích thước và đặc điểm từng mẫu tem.

Thông báo phát hành tem rượu nhập khẩu được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày mẫu tem rượu nhập khẩu mới được ban hành.

2. Cấp tem rượu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm cấp tem rượu cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sử dụng theo nhu cầu của các đơn vị đã đăng ký theo định kỳ hàng năm.

Căn cứ số lượng hàng do người khai hải quan khai, Cơ quan Hải quan nơi đăng ký làm thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm bán tem cho doanh nghiệp nhập khẩu và ghi rõ số lượng, số sêri tem thực sử dụng vào tờ khai Hải quan nhập khẩu rượu.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu rượu về đóng chai trong nước thì đầu năm phải có trách nhiệm đăng ký với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai về số lượng rượu nhập khẩu và số chai rượu tương ứng dự kiến đóng chai trong năm để cơ quan Hải quan có căn cứ dự trù số lượng tem bán.

Đối với các loại rượu nhập khẩu sau khi bị tịch thu, nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng trên thị trường thì cơ quan ra quyết định tịch thu phải thông báo với cơ quan Hải quan về số hàng tịch thu để được cơ quan Hải quan bán tem trước khi đưa đi tiêu thụ trong nội địa.

3. Thủ tục bán tem rượu nhập khẩu

Tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu rượu khi đến mua tem phải có đầy đủ các thủ tục sau:

- Tờ khai hải quan; hoặc Quyết định bán hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền và Biên bản giám định chất lượng rượu nhập lậu bị tịch thu (trường hợp rượu bị tịch thu);

- Đơn đề nghị mua tem rượu nhập khẩu (Mẫu số 01, Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này);

- Giấy giới thiệu;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.

4. Xử lý trong trường hợp mất, hư hỏng tem rượu nhập khẩu

Các đơn vị sử dụng, quản lý ấn chỉ phát hiện mất tem rượu nhập khẩu phải lập báo cáo gửi cơ quan cấp trên về việc mất tem (theo Mẫu số 03, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất tem. Thủ trưởng đơn vị phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm cá nhân để xử lý theo quy định, đồng thời thông báo cho các cơ quan có liên quan biết để ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng tem bị mất.

Trong quá trình dán tem rượu nhập khẩu, trường hợp tem do thiếu hụt, tem còn thừa sau khi đã dán xong hoặc tem bị hư hỏng (rách, nát, …) thì tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu phải có trách nhiệm lập bảng kê chi tiết số lượng tem thiếu, thừa hoặc hỏng và nộp lại số lượng tem thừa, hỏng cho cán bộ Hải quan làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hàng hóa.

Đơn vị Hải quan nơi bán tem có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền mua tem cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dán tem đối với các trường hợp tem sử dụng còn thừa hoặc cấp đổi một lượng tem tương ứng đối với các trường hợp tem bị hỏng, thiếu hụt không thuộc trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thực hiện (tem bị hỏng, thiếu hụt không thuộc trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dán tem là các trường hợp tem bị nhảy số, in hỏng do lỗi của nhà sản xuất).

Các tổ chức thực hiện dán tem (trường hợp rượu nhập khẩu bị tịch thu) nếu phát hiện mất tem phải lập báo cáo về việc mất tem, gửi đến cơ quan Hải quan nơi cấp tem (theo Mẫu số 03, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất tem.

5. Báo cáo, thanh quyết toán tình hình sử dụng tem rượu nhập khẩu

Đối với các doanh nghiệp dán tem dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan: Doanh nghiệp nhập khẩu rượu phải lập Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu nhập khẩu ngay sau khi kết thúc việc nhập hàng (Mẫu số 02, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này) và gửi cho cán bộ Hải quan làm nhiệm vụ giám sát trước khi hàng hóa được thông quan.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp mua tem và tự chịu trách nhiệm về việc dán tem rượu nhập khẩu: Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc công việc dán tem lô hàng tịch thu hoặc nhập khẩu, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dán tem phải lập bảng kê quyết toán chi tiết số sêri tem rượu đã sử dụng và gửi báo cáo cho cơ quan Hải quan nơi cấp tem để quản lý.

Cán bộ giám sát Hải quan làm nhiệm vụ bán tem, giám sát việc dán tem có trách nhiệm quyết toán tem rượu nhập khẩu với đơn vị cấp tem chậm nhất không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày hàng hóa được thông quan. Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu nhập khẩu do doanh nghiệp lập là căn cứ để thực hiện quyết toán tem sử dụng.

Cơ quan Hải quan các cấp sử dụng tem rượu nhập khẩu phải mở sổ sách theo dõi chi tiết số tem tồn đầu kỳ, số tem nhận, số tem bán cho doanh nghiệp nhập khẩu, mất, hỏng trong kỳ, tồn cuối kỳ và thực hiện báo cáo quý, 6 tháng, năm về tình hình sử dụng tem của đơn vị mình, gửi cơ quan Hải quan cấp trên theo quy định.

Điều 6. Quản lý tem rượu sản xuất trong nước

1. Thông báo phát hành tem rượu

Tổng cục Thuế thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước bằng văn bản gửi cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi bán tem. Trường hợp mẫu tem đang sử dụng có thay đổi về kích thước, nội dung, hình thức thì Tổng cục Thuế phải có Thông báo phát hành mới thay thế Thông báo phát hành cũ.

Nội dung Thông báo phát hành phải thể hiện: hình thức, nội dung, kích thước và đặc điểm từng mẫu tem.

Thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước có hiệu lực.

2. Đăng ký số lượng, loại tem dự kiến sử dụng

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất rượu hàng năm, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải gửi kế hoạch số lượng tem rượu cần mua gửi đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30 tháng 11 của năm liền trước năm kế hoạch (số lượng tem phải chi tiết đến từng loại tem theo Mẫu số 04, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Ví dụ: Căn cứ vào kế hoạch sản xuất rượu của năm 2015, cơ sở sản xuất rượu trong nước A gửi kế hoạch mua tem rượu năm 2015 là 10.000.000 tem đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30/11/2014.

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước không đăng ký kế hoạch sử dụng tem rượu coi như không có nhu cầu mua tem.

Trường hợp quá trình sản xuất rượu có biến động, trong năm có sự thay đổi về nhu cầu mua tem, các tổ chức, cá nhân sản xuất phải đăng ký điều chỉnh số lượng tem cần mua thêm của năm kế hoạch (theo Mẫu số 05, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu gửi đăng ký điều chỉnh số lượng tem cần mua thêm của năm kế hoạch đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp trước ngày đề nghị mua tem ít nhất mười (10) ngày làm việc.

Ví dụ: Cơ sở sản xuất rượu trong nước A đã gửi kế hoạch mua tem rượu năm 2015 là 10.000.000 tem, nhưng đến hết quý 1/2015, cơ sở A thấy có sự thay đổi nhu cầu mua tem rượu của năm 2015 là 10.500.000 tem rượu thì cơ sở A phải gửi đăng ký điều chỉnh số lượng tem cần mua của năm 2015 với Cơ quan Thuế trước ngày đề nghị mua tem ít nhất mười (10) ngày làm việc.

Trường hợp kết thúc năm kế hoạch mà doanh nghiệp không sử dụng hết số lượng tem đã mua thì số lượng tem còn lại được tiếp tục sử dụng cho năm tiếp theo.

3. Bán tem rượu

Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm cấp tem rượu cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế có trách nhiệm tổ chức bán tem rượu sản xuất trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tổ chức, cá nhân tự dán tem rượu sản xuất trong nước theo quy định.

Căn cứ kế hoạch mua, kế hoạch mua bổ sung tem của năm kế hoạch, khi đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để đề nghị cấp tem tổ chức, cá nhân phải có các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước (Mẫu số 01, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này);

- Bản sao có chứng thực Giấy phép sản xuất rượu được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định (khi nhận tem lần đầu);

- Giấy giới thiệu của doanh nghiệp;

- Giấy chứng minh nhân dân của người trực tiếp đến mua tem còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

4. Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu

Hàng quý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước sử dụng tem phải lập và gửi Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp (theo Mẫu số 06, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này); thời hạn gửi báo cáo đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

5. Xử lý tem rượu của các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu ngừng sản xuất, giải thể, phá sản; chia, tách, sáp nhập

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước khi ngừng sản xuất, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán tem và thực hiện hủy số tem còn lại không có nhu cầu sử dụng trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân thông báo ngừng sản xuất hoặc ngày Quyết định giải thể, phá sản.

Trường hợp tổ chức, cá nhân sáp nhập: Cơ quan Thuế thực hiện chuyển số tem còn tồn tại tổ chức, cá nhân sáp nhập sang tên, mã số thuế của tổ chức, cá nhân sau sáp nhập.

Trường hợp tổ chức, cá nhân chia tách: Cơ quan Thuế thực hiện chuyển số tem còn tồn khi chia tách cho tên, mã số thuế tổ chức, cá nhân sau chia tách theo đề nghị của tổ chức, cá nhân chia tách.

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng, bán (trừ Cơ quan Thuế), cho vay, cho mượn tem rượu cho tổ chức, cá nhân khác.

6. Xử lý trong trường hợp mất, hư hỏng tem rượu

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước phát hiện mất tem phải lập Báo cáo về việc mất tem, gửi đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp (theo Mẫu số 03, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất tem.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước có tem rượu hư hỏng (rách, hỏng…), tem không có nhu cầu sử dụng phải có văn bản kèm Bảng kê chi tiết đăng ký huỷ với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp; Bộ Tài chính ủy quyền cho Cục trưởng Cục Thuế kiểm tra có văn bản chấp thuận cho hủy tại đơn vị. Đơn vị tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số tem đã hủy.

Hồ sơ hủy tem rượu bao gồm:

- Văn bản chấp thuận huỷ của Cục Thuế;

- Quyết định thành lập Hội đồng huỷ tem rượu (đối với tổ chức);

- Thông báo kết quả hủy tem rượu.

Hồ sơ huỷ được lưu tại tổ chức, cá nhân thực hiện huỷ tem rượu. Thông báo kết quả huỷ (Mẫu số 02, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) phải gửi đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện huỷ.

Chương III

TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 7. Trách nhiệm kiểm tra

Các cơ quan chức năng trong phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để phát hiện và xử lý vi phạm về dán tem đối với sản phẩm rượu theo quy định của Thông tư này.

Điều 8. Xử lý vi phạm

Rượu nhập khẩu và rượu sản xuất trong nước thuộc loại phải dán tem nhưng không dán tem; hoặc dán tem không đúng quy định, dán tem giả đều bị coi là hàng hóa vi phạm và bị xử lý theo quy định về hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái.

Doanh nghiệp nhập khẩu, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước không thực hiện dán tem sản phẩm rượu nhập khẩu và sản xuất trong nước là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định về sản xuất, kinh doanh rượu.

Doanh nghiệp nhập khẩu, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước không thực hiện đúng các quy định về báo cáo, hủy tem, quyết toán tem với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan bị xử phạt theo mức quy định tại Điều 40 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Tổ chức, cá nhân trong nước kinh doanh, tàng trữ trái pháp luật sản phẩm rượu không dán tem hoặc dán tem giả sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Về kinh phí in tem

Cơ quan Hải quan thực hiện bán tem rượu nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhập khẩu rượu khi đến làm thủ tục hải quan. Cơ quan Thuế bán tem rượu sản xuất trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp).

Tiền thu được từ việc bán tem bảo đảm bù đắp chi phí gồm đặt in và phí phát hành tem theo quy định.

Điều 10. Dán tem sản phẩm rượu sản xuất trong nước còn tồn ở khâu lưu thông đến ngày 15 tháng 12 năm 2013

Tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại các sản phẩm rượu phải kiểm kê, lập bảng kê sản phẩm rượu còn tồn đến ngày 15 tháng 12 năm 2013 (theo Mẫu số 7, Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này).

Bảng kê đối với sản phẩm rượu còn tồn đến ngày 15 tháng 12 năm 2013 phải được cơ quan Quản lý thị trường kiểm tra, xác nhận và gửi Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp từ ngày 01 tháng 12 năm 2013 và chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2013.

Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp căn cứ Bảng kê sản phẩm rượu tồn đến ngày 15 tháng 12 năm 2013, có xác nhận của cơ quan Quản lý thị trường cùng cấp để bán tem cho các tổ chức, cá nhân tự dán.

Điều 11. Quy định về hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; TCT (VT, CS).Hà

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

I. Các mẫu tem rượu nhập khẩu

1. Các mẫu tem rượu nhập khẩu

Tem rượu nhập khẩu gồm hai mẫu:

- Tem rượu nhập khẩu dán vào loại rượu có độ cồn dưới 30 độ (độ cồn <300).

- Tem rượu nhập khẩu dán vào loại rượu có độ cồn bằng hoặc lớn hơn 30 độ (độ cồn >=300).

2. Mô tả

02 mẫu tem rượu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan in, phát hành có kích thước 13mm x 120mm, in giấy xi bóc vỡ, một mặt có tráng keo sẵn, thiết kế in 06 mầu và 01 mầu đóng số đỏ, hoa văn trang trí, vân nền bảo an tem rượu dựa trên phần mềm bảo an đặc biệt, gồm nhiều tầng lớp vân đan xen có độ tinh xảo cao, chống phục chế, làm giả.

II. Mẫu tem

1. Tem rượu nhập khẩu độ cồn nhỏ hơn 30O

2. Tem rượu nhập khẩu độ cồn bằng hoặc lớn hơn 30O

PHỤ LỤC 2

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

Mô tả tem

Tên tem: Tem rượu sản xuất trong nước.

Tem có 02 loại như sau:

1. Tem rượu sản xuất trong nước dán vào loại rượu có độ cồn bằng hoặc lớn hơn 20 độ

- Kích thước tem: 11cm x 1.3cm

- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay; dán bằng máy.

- Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

- Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN≥20o)

- Bên trái tem in dòng chữ TR01, mã vạch hai chiều; bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự từ số 0.000.001 đến số 9.999.999 bằng mực màu đen.

2. Tem rượu sản xuất trong nước dán vào loại rượu có độ cồn nhỏ hơn 20 độ

- Kích thước tem: 11cm x 1.3cm

- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay; dán bằng máy.

- Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

- Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN<20o)

- Bên trái tem in dòng chữ TR02, mã vạch hai chiều; bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự từ số 0.000.001 đến số 9.999.999 bằng mực màu đen.

PHỤ LỤC 3

QUY ĐỊNH VỀ MẪU BIỂU QUẢN LÝ TEM
(Ban hành kèm Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

Tên đơn vị sản xuất rượu
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /

........, ngày...... tháng....... năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA TEM RƯỢU

SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân:...................................................................................

Mã số thuế: ..................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................

Điện thoại:................................... Fax:.....................

Giấy phép sản xuất rượu:.............................................................................

Tên người nhận tem rượu(2):.........................................................................

Số CMND:...........................Ngày cấp................... Nơi cấp.........................

Đề nghị mua tem rượu như sau:

STT

Ký hiệu mẫu tem

Tên tem rượu

Đơn vị tính

Số lượng tem tồn

Số lượng tem đăng ký nhận

1

2

3

4

5

6

tem

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng tem rượu theo đúng quy định./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu

(2) Trường hợp uỷ quyền cho người khác nhận tem rượu phải có giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu.

Mẫu số 02: Thông báo kết quả hủy tem rượu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

........, ngày...... tháng....... năm......

THÔNG BÁO

Kết quả hủy tem rượu

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Phương pháp hủy tem rượu:…………………………………………………………….

Ngày……tháng……năm……, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy tem rượu như sau:

STT

Ký hiệu mẫu

Tên tem rượu

Ký hiệu

Từ số

Ðến số

Số lượng

1

2

3

4

5

6

7

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu


Mẫu số 03: Báo cáo mất tem rượu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

........, ngày...... tháng....... năm......

BÁO CÁO

Mất tem rượu

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Ngày........tháng........năm............. (tổ chức, cá nhân) phát hiện bị mất tem rượu như sau:

STT

Ký hiệu mẫu

Tên tem rượu

Ký hiệu

Từ số… đến số…

Số lượng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Lý do mất tem rượu: .......................................................................................

Nay đơn vị báo cáo với ………………………. để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số tem rượu trên không còn giá trị sử dụng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu

Mẫu số 04: Kế hoạch mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

........, ngày...... tháng....... năm......

KẾ HOẠCH MUA TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

Năm………

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..

STT

Ký hiệumẫu tem

Tên tem rượu

Đơn vị tính

Số lượng sử dụng năm trước

Số lượng tồn đầu năm

Số lượng nhận 10 tháng đầu năm

Ước nhận cả năm

Số lượng sử dụng 10 tháng đầu năm

Ước số lượng sử dụng cả năm

Ước số lượng tồn cuối năm

KH mua năm …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=6+8-10

12

Ghi chú: Kế hoạch sử dụng năm sau (cột 12) đã trừ ước số lượng tồn cuối năm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu

Mẫu số 05: Kế hoạch mua bổ sung tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

........, ngày...... tháng....... năm......

KẾ HOẠCH MUA BỔ SUNG TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

Năm………

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..

STT

Ký hiệu mẫu tem

Tên tem rượu

Đơn vị tính

Số lượng sử dụng năm trước

Số lượng tồn đầu năm

Số lượng đã đăng ký nhận trong năm theo KH

Số lượng đã nhận … tháng đầu năm

Ước số lượng nhận cả năm

KH mua bổ sung trong năm ….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=9-7

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu

Mẫu số 06: Báo cáo sử dụng tem rượu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

……., ngày……… tháng……… năm………

BÁO CÁO

Sử dụng tem rượu

Quý.... năm....

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………………………………....

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Đơn vị tính: số

STT

Ký hiệu mẫu

Tên tem

Ký hiệu

Số tồn đầu kỳ, mua
trong kỳ

Số sử dụng, mất, huỷ trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Tổng số

Số tồn đầu kỳ

Số mua trong kỳ

Tổng số sử dụng, mất, huỷ

Trong đó

Số lượng đã sử dụng

Mất

Hủy

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Cộng

Số
lượng

Số

Số
lượng

Số

Từ số

Đến số

Số
lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu 


Mẫu số 07: Bảng kê rượu sản xuất trong nước còn tồn đến ngày 15/12/2013 (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

........, ngày...... tháng....... năm......

BẢNG KÊ RƯỢU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC CÒN TỒN

ĐẾN NGÀY 15/12/2013

Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………......................

Mã số thuế:……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………...

  Đơn vị tính: chai, hũ, bình…

STT

Loại rượu

Số lượng tồn

1

Rượu có nồng độ cồn <20 độ

2

Rượu có nồng độ cồn >=20 độ

Tổng

Xác nhận của cơ quan quản lý thị trường

Số lượng thực tế

- Rượu có nồng độ cồn <20 độ (chai, hũ, bình…):

- Rượu có nồng độ cồn >=20 độ (chai, hũ, bình…):

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

PHỤ LỤC 4

MẪU BIỂU GIAO NHẬN, QUYẾT TOÁN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TEM RƯỢU NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 01: Đơn đề nghị mua tem rượu nhập khẩu (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

TÊN DOANH NGHIỆP/
TỔ CHỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............

........, ngày...... tháng....... năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TEM RƯỢU NHẬP KHẨU

Kính gửi: ...................................................................(1)

Tên tổ chức, doanh nghiệp dán tem:………………………………..

Mã số thuế::…………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………...

Điện thoại:…………………………………………………………..

Tờ khai hải quan hoặc Quyết định bán hàng tịch thu, bán đấu giá số …… ngày ……. tháng …… năm ……,

Tên người nhận tem rượu: …………………………………….

Giấy giới thiệu số………. ngày …………….của……..

Số CMND số………. Ngày cấp ……………..Nơi cấp …………..

Đề nghị cấp tem rượu nhập khẩu như sau:

STT

Tên tem rượu

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

tem

Tổ chức, doanh nghiệp ….cam kết sử dụng tem đúng mục đích và quyết toán sử dụng tem với cơ quan Hải quan theo quy định. Trường hợp cơ quan chức năng phát hiện có sai phạm trong việc sử dụng tem, doanh nghiệp xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ...
  

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan Hải quan nơi cấp tem rượu nhập khẩu

Ghi chú: Đối với trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có Quyết định bán hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp rượu nhập khẩu bị tịch thu) không phải ghi số tờ khai Hải quan.


Mẫu số 02: Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu nhập khẩu (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

........, ngày...... tháng....... năm......

BẢNG KÊ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TEM RƯỢU NHẬP KHẨU

Kính gửi:.....................................................(1)

Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………........................

Mã số thuế:……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………...

STT

DIỄN GIẢI

Số lượng tem đã mua theo TKHQ, Quyết định ....

Số lượng tem đã sử dụng (tương ứng với số lượng chai rượu đã được dán tem)

Số lượng tem hỏng, rách, nát

Số lượng tem còn thừa

Ghi chú

Số lượng

Sêri, từ số - đến số

Số lượng

Sêri, từ số - đến số

Số lượng

Sêri, các số

Số lượng

Sêri, từ số - đến số

1

2

3

4

5

6

7

8

9=3-5-7

10

11

1

Số tờ khai ... ngày ...

2

Số tờ khai ... ngày ...

Tổng cộng

Giải trình chênh lệch (trường hợp có chênh lệch) và ghi rõ nguyên nhân của tem hỏng, rách, nát.

Xác nhận của cán bộ Hải quan

(Nếu có)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Cơ quan Hải quan nơi cấp tem rượu nhập khẩu

Cột 3 - Số lượng tem được cấp- doanh nghiệp ghi tổng số lượng tem được cấp theo tờ khai hải quan và các phiếu xuất tem hoặc phiếu giao nhận của đơn vị Hải quan.

Cột 5 - Số lượng tem đã sử dụng - doanh nghiệp ghi tổng số lượng tem đã sử dụng tương ứng với số lượng rượu nhập khẩu đã được dán tem có xác nhận của cán bộ hải quan.

- Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu nhập khẩu được lập thành 02 bản (01 bản gửi cơ quan Hải quan qua cán bộ Hải quan làm nhiệm vụ giám sát, 01 bản lưu doanh nghiệp/tổ chức).

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 160 /2013/TT-BTC

Hanoi, November 14, 2013

 

CIRCULAR

GUIDANCE ON PRINTING, ISSUING, MANAGING, AND USING STAMPS FOR IMPORTED WINE AND DOMESTIC WINE

Pursuant to the Government's Decree No. 94/2012/ND-CP dated November 12th 2012 on the wine production and wine trading;

Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP dated November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Director of the General Department of Taxation and the Director of the General Department of Customs,

The Minister of Finance issues a Circular providing guidance on the implementation of the Decree No. 94/2012/ND-CP, on printing, issuing, managing, and using imported wine and domestic wine.

Chapter I

GENERAL REGULATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular deals with the printing, issuance, management, and use of stamps for imported wine and domestic wine (hereinafter referred to as wine stamps).

Stamps for imported wine and wine produced and sold in Vietnam (hereinafter referred to as domestic wine) shall only be sent to the organizations and persons that have license for wine production or licenses for wine distribution.

Article 2. Subjects of application

1. Wine produced and sold in Vietnam from January 01, 2014 and imported wine for sale in Vietnam must bear the stamp on its package.

2. The cases in which the stamp may be omitted:

- Wine produced manually for selling to the companies licensed to produce wine for further processing;

- Wine produced at home for export, introduction, or exhibitions overseas;

- Imported wine within the duty-free allowance as prescribed in the Law on Export and import tax and its guiding documents.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Stamp designs and regulations on sticking stamps

1. Principles

Imported wine and domestic wine must be packed in bottles, jars, cans, bags, or boxes (hereinafter referred to as bottles). Each bottle must bear a stamp. If the wine bottle is wrapped in a nylon cover, the stamp must be stuck on the bottle before it wrapping the nylon cover.

2. Stamp designs

The designs of stamps for imported wine are provided in Appendix 1 to this Circular.

The designs of stamps for domestic wine are provided in Appendix 2 to this Circular.

3. Stamp position

The stamp shall be stick so that it seals the part of the package through which wine is poured (cap, spout, etc.) so that it will be torn and cannot be reused once the bottle is opened.

4. Stamping units

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For imported wine that is bottled in Vietnam: stamps shall be stuck where wine is bottled before being sold on the market.

For wine produced in Vietnam: the organizations and persons having licenses to produce wine (including the licenses for small-scale production of wine for sale and licenses for mass production of wine) for sale in Vietnam - hereinafter referred to as domestic wine producers - must stick stamps on wine products at the factory where wine is bottled and before wine is sold on the domestic market.

Article 4. Principles for stamp management

The designs of stamps for imported wine and domestic wine are provided by the Ministry of Finance in Appendix 1 and Appendix 2 to this Circular.

The General Department of Customs shall print and issue stamps for imported wine.

The General Department of Taxation shall print and issue stamps for domestic wine.

Wine stamps shall be printed, issued, management, and used in accordance with current regulations on management and use of tax documents.

Article 5. Management of stamps for imported wine

1. Announcement of stamp issuance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The announcement of issuance of stamps for imported wine shall be posted on the website of the General Department of Customs within 15 days from the day on which the new design of stamps for imported wine is issued.

2. Provision of stamps for imported wine

The General Department of Customs shall provide stamps for Customs Departments according to the demands registered annually.

Based on the quantity of goods declared by importer, the customs authority where import procedure is carried out shall sell stamps to the importer and write the quantity of stamps and their serial numbers on the declaration of imported wine.

If wine is imported and then bottled in Vietnam, the amount of imported wine and the corresponding quantity of wine bottle must be registered with the customs authority where the declaration is opened at the beginning of the year so that the customs authority can estimate the quantity of stamps to be sold.

If the confiscated imported wine is permitted by a competent authority to be sold on the market, then the agency that decided the confiscation must notify the customs authority of the amount of wine confiscated for the customs authority to sell stamps before wine is sold on the domestic market.

3. Procedure for selling stamps for imported wine

When buying stamps, the wine importer must have:

- The customs declaration or the decision to sell goods confiscated and sold at auction made by a competent authority, and a certification of quality of confiscated imported wine (if wine is confiscated);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A letter of introduction;

- The ID card or an equivalent paper.

4. Where stamps for imported wine are lost or damaged:

The unit that discovers the loss of stamps for imported wine must send a report on the loss of stamps to the inferior agency (Form 03 in Appendix 3 to this Circular) within 05 working days from the day on which the loss is discovered. The head of the unit must identify the causes and the responsible persons, then request relevant agencies to prevent the improper use of the lost stamps.

While sticking the stamps for imported wine, the importer must make a report on the needed or excess quantity of stamps, the quantity of damaged stamps, and return the excess stamps to the customs officials that supervise the goods.

The customs unit that sells the stamps shall return the payment for the excess stamps to the importer, or replace the damaged stamps, or provide the needed stamps if the importer is not accountable for the damage or insufficiency of stamps (the numbers are not continuous or stamps is damage is due to manufacturer’s fault)

The report on the loss of stamps (for imported wine that is confiscated) must be sent to the customs authority that issued them (Form 03 in Appendix 3 to this Circular) within 05 working days from the day on which the loss is discovered.

5. Report on payment and use of stamps for imported wine

If stamps are stuck under the supervision of the customs: the wine importer shall make a report on the use of stamps for imported wine right after the import (Form 02 in Appendix 4 to this Circular) and send it the supervising customs official before the goods receive customs clearance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The customs official that sells stamps and supervises the sticking of stamps shall settle the payment for stamps for imported wine with the unit that issues the stamps within 02 working days from the day on which the goods receive customs clearance. The report on the use of stamps for imported wine made by the company is the basis for settling the payment for used stamps.

The customs authorities that use stamps for imported wine must monitor the quantity of stamps in the beginning of the reported period, the quantity of stamps that are received, sold to importers, lost, and damaged during the reported period, the remaining quantity at the end of the period, and send quarterly, biannual, and annual reports to the superior customs authority.

Article 6. Management of stamps for domestic wine

1. Announcement of stamp issuance

The General Department of Taxation shall send the announcement of the issuance of stamps for domestic wine to Departments of Taxation of provinces before selling. If the size or contents or format of the current stamp design is changed, the General Department of Taxation shall replace the old announcement with an announcement of new issuance.

The announcement of issuance must specify the formats, contents, sizes and characteristics of every stamp design.

The announcement of issuance of stamps for domestic wine shall be posted on the website of the General Department of Taxation within 15 days from the day on which the announcement of issuance of stamps for domestic wine takes effect.

2. Registration of intended quantity and types of stamps

Based on the annual wine production plan, the domestic wine producer shall send a report on the needed quantity of stamps to the governing tax authority by November 30 of the year preceding the reported year (specify the quantity of each type of stamps in Form 04 in Appendix 3 to this Circular).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Domestic wine producers that do not submit the plan for buying wine stamps are considered having no demand for stamps.

If a change in the wine production during the year leads to a change in the demand for stamps, the producer shall register the additional quantity of stamps in the year (Form 05 in Appendix 3 to this Circular). The wine producer shall send the registration of change in additional quantity of stamps to the governing tax authority at least 10 working days before the buying date.

Example: Domestic wine producer A has sent a plan for buying 10,000,000 wine stamps in 2015. At the end of Q1 2015, producer A recognizes a need of 10,500,000 wine stamps in 2015. Producer A must send a registration for additional quantity of stamps in 2015 to the tax authority at least 10 days before the buying date.

If the producer does not use up the quantity of stamps bought at the end of the year, the remaining ones may be used in the succeeding year.

3. Selling wine stamps

The General Department of Taxation shall provide wine stamps for Departments of Taxation of provinces. Departments of Taxation of provinces and Sub-departments of taxation shall sell stamps for domestic wine to the domestic wine producers. Wine producers shall stick the stamps on their products themselves.

Based on the plan for buying stamps or for buying additional stamps, the following documents must be presented when making the request of stamp issuance directly at the tax authority:

- The written request for the sale of stamps for domestic wine (Form 01 in Appendix 3 to this Circular);

- An certified true copy of the license for wine production issued by a competent authority (when receiving stamps for the first time);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The unexpired ID card of the person that directly buys stamps at the tax authority.

4. Report on the use of wine stamps

The domestic wine producer that uses stamps must make and send a report on the use of wine stamps to the governing tax authority every quarter (Form 06 in Appendix 3 to this Circular) by the 30th of the first month of the next quarter.

5. Handling wine stamps of the producers that have been suspended, been dissolved, bankrupt, divided, split, or merged

When a domestic wine producer suspends the production, is dissolved, or is bankrupt, payment for the stamps shall be settled and the unused stamps must be destroyed within 05 working days from the day on which the producer announces the suspension or the day on which the dissolution or bankruptcy is decided.

Where the producer is merged: the tax authority shall transfer the remaining stamps to the entity to which the producer is merged.

Where the producer is divided: the tax authority shall transfer the remaining stamps to the new entities established after the division.

It is prohibited to transfer, sell, lend, or loan out wine stamps to other entities (except for tax authorities).

6. Settlement for lost and damage wine stamps

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The producer of domestic wine that has damaged stamps or unneeded stamps shall send a written request for permission to destroy them, enclosed with a detailed list, to the governing tax authority. The Ministry of Finance shall authorized the Director of the Department of Taxation to permit the destruction that the producer’s premises in writing. The producer is responsible before the law for the destructed stamps.

A stamp destruction dossier consists of:

- A written permission for the destruction made by the Department of Taxation;

- A decision to establish a Stamp Destruction Council (if the producer is an organization);

- A notification of destruction report.

The destruction dossier shall be kept by the organization or person that destroys the wine stamps. The notification of destruction result (Form 02 in Appendix 3 to this Circular) shall be sent to the governing tax within 05 working days from the destruction.

Chapter III

RESPONSIBILITY FOR INSPECTING AND PENALIZING VIOLATIONS

Article 7. Inspection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Penalties for violations

The products bearing no stamps while stamps are compulsory, the products on which stamps are stuck improperly, the products bearing fake stamps are considered illegal and shall be handled as smuggled, fake, or counterfeit goods.

Wine importers and domestic wine producers that fail to stick stamps on imported wine and domestic wine shall incur the penalties in Article 23 of the Decree No. 94/2012/ND-CP.

Wine importer and domestic wine producer that fails to adhere to the regulations on reporting, stamp destruction, and settlement of payment for stamps with tax authorities and customs authorities shall incur the penalties in Article 40 of the Government's Decree No. 109/2013/ND-CP dated September 24, 2013 on penalties for administrative violations pertaining to management of prices, fees, charges, and invoices.

Domestic organizations and persons that illegally trade or store wine without stamps or wine bearing fake stamps shall incur the penalties for administrative violations pertaining to trading.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 9. Budget for printing stamps

Customs authorities shall sell stamps for imported wine to the wine importers during the customs procedure. The tax authorities shall sell stamps for domestic wine to domestic wine producers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Sticking stamps on unsold domestic wine products until December 15, 2013

The organizations and persons that sell wine must enumerate and make manifests of unsold wine products until December 15, 2013 (Form 07 Appendix 3 to this Circular).

The manifest of unsold wine until December 15, 2013 must be checked, certified by a market management agency, and sent to the governing tax authority within the period from December 01, 2013 to December 15, 2013.

Based on the manifests of unsold wine until December 15, 2013, which are certified by the market management agency, the tax authority at the same level shall sell stamps to the wine traders.

Article 11. Effect

1. This Circular takes effect on January 01, 2014.

2. The contents that are promulgated by the Ministry of Finance before this Circular takes effect and are not conformable with this Circular are annulled.

3. Ministries, governing bodies and local governments, relevant organizations and persons are recommended to report the difficulties that arise during the implementation to the Ministry of Finance for amendment./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

APPENDIX 1

DESIGNS OF STAMPS FOR IMPORTED WINE
(to the Circular No. 160/2013/TT-BTC ngày dated November 14, 2013 of the Ministry of Finance)

I. Designs of stamps for imported wine

1. Designs of stamps for imported wine

There are two designs of stamps for imported wine:

- Stamps for wine below 30 degrees.

- Stamp for wine ≥ 30 degrees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

These stamps are printed and issued by the General Department of Customs. Dimension: 13mm x 120mm. Material: destructible vinyl, adhesive coated on one side, 06 colors with red number, background security ornaments printed by security software with multiple overlapping layers and high sharpness that are able to prevent restoration and fabrication.

II. Stamp designs

1. Stamps for imported wine below 30O

2. Stamps for imported wine ≥ 30O

 

APPENDIX 2

DESIGNS OF STAMPS FOR DOMESTIC WINE
(Promulgated together with the Circular No. 160/2013/TT-BTC dated November 14, 2013 of the Ministry of Finance)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name: Stamp for domestic wine

Two kinds of stamps:

1. Stamp for domestic wine ≥ 20 degrees.

- Size: 11 cm x 1.3 cm

- Stamps are printed on destructible vinyl coated with alcohol, and are stuck manually or automatically.

- Stamps are printed on elastic paper stuck automatically by cold alcohol.

- The text “TEM RƯỢU (SXTN≥20o)” is printed on the stamp

- The text “TR01” and QR code are printed on the left; the symbol and ordinal number from 0000001 to 9999999 are printed on the right with black ink.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Size: 11 cm x 1.3 cm

- Stamps are printed on destructible vinyl coated with alcohol, and are stuck manually or automatically.

- Stamps are printed on elastic paper stuck automatically by cold alcohol.

- The text “TEM RƯỢU (SXTN<20o)” is printed on the stamp

- The text “TR02” and QR code are printed on the left; the symbol and ordinal number from 0000001 to 9999999 are printed on the right with black ink.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 160 /2013/TT-BTC of November 14, 2013, guidance on printing, issuing, managing, and using stamps for imported wine and domestic wine

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.834

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!