Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chương trình 320/CTr-UBND năm 2016 phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 320/CTr-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 15/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/CTr-UBND

Hà Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA HOÀN THÀNH VÀ HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Căn cứ Công văn số 1834-CV/TU ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc chủ trương khen thưởng phong trào thi đua năm 2016 và cơ cấu giải thưởng phong trào thi đua năm 2017;

Nhằm phát huy những thành tựu của phong trào thi đua yêu nước năm 2016, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đẩy mạnh, phát huy tinh thần thi đua yêu nước của mọi tập thể, cá nhân, tạo khí thế, động lực mạnh mẽ trong công tác, lao động, sản xuất quyết tâm hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

2. Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua thường xuyên trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh cụ thể hóa nội dung thi đua của tỉnh thành các chỉ tiêu thi đua của địa phương, đơn vị và triển khai phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua ở đơn vị mình; đồng thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương điển hình gắn với khen thưởng, động viên kịp thời, tạo động lực cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Thi đua hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu như:

(1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.936 tỷ đồng.

(2) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm so với năm 2016: 4,2%.

(3) Số lao động được giải quyết việc làm: 16.200 lao động

(4) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,54%.

(5) Số trường học (công lập) được công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm: 18 trường; nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn lên 27,2% .

(6) Số xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế trong năm: 16 xã; nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn về y tế lên 93,8%.

(7) Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm: 07 xã.

(8) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự: 90%

(9) Tai tệ nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm trước (số vụ, số người chết, số bị thương)

(10) Chỉ số cải cách hành chính đạt 85 điểm trở lên.

(11) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch vững mạnh” đạt trên 50%; tỷ lệ tổ chức đoàn thể “Vững mạnh” đạt 90% trở lên.

2. Thi đua ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp, thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình phát triển nông, lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu, nhân rộng các mô hình điển hình có hiệu quả trong sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế nông nghiệp gắn với thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu bình quân mỗi huyện, thành phố thành lập được 5 HTX toàn xã hoặc toàn thôn theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh về nhân rộng mô hình HTX thôn Chang.

Thi đua lao động sáng tạo, tạo ra nhiều sáng kiến mới, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan chuyên môn. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của bộ máy hành chính các cấp.

3. Tâp trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020”; huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các doanh nghiệp xây dựng chương trình hành động thiết thực giúp đỡ xã phụ trách về xây dựng nông thôn mới. Mỗi huyện, thành phố xây dựng từ 70 - 100 mô hình, điển hình về phát triển trên mọi lĩnh vực.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông.

5. Thi đua đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức viên chức, đảng viên gương mẫu, tích cực, người lao động sáng tạo, người lãnh đạo “nói đi đôi với làm” trong các cơ quan, đơn vị, địa phương... gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”.

6. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình ngay từ cơ sở và tổ chức thi đua học tập, làm theo gương điển hình để nhân rộng thành tích làm cho thi đua trở thành hành động thực tiễn của mọi cá nhân, tập thể với kết quả, hiệu quả cao. Mỗi huyện, thành phố xây dựng được từ 20 điển hình cấp tỉnh trở lên (điển hình có thể nhân rộng trên địa bàn tỉnh); các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh xây dựng 10 - 15 điển hình cấp tỉnh trở lên theo lĩnh vực chuyên ngành và phạm vi phụ trách.

III. THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Thời gian phát động: Từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017

- Đợt 1: Từ 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2017.

- Đợt 2: Từ 01/7/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

2. Thời gian tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua

- Thời gian sơ kết: từ ngày 15/6/2017 đến 30/6/2017 (gửi báo cáo trước ngày 25/6/2016 về Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ tổng hợp).

- Thời gian tổng kết: Từ 15/12/2017 đến 30/12/2017 (gửi báo cáo trước ngày 20/12/2016 về Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ tổng hợp).

3. Cơ cấu giải thưởng của phong trào thi đua năm 2017

* Đối với Khối giao ước thi đua của các huyện, thành phố: Ngoài việc xét tặng Cờ Thi đua của tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND theo quy định; Uỷ ban nhân dân tỉnh trao giải thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua với cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải Nhất: Trị giá 500 triệu đồng/đơn vị;

- 02 giải Nhì: Trị giá 350 triệu đồng/đơn vị;

- 03 giải Ba: Trị giá 200 triệu đồng/đơn vị.

* Đối với Khối giao ước thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội và các doanh nghiệp tỉnh: Xét tặng Cờ Thi đua UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND theo quy định.

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành... tới mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp xã hội về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng để từ đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng thực hiện thi đua.

2. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua đã và đang có hiệu quả, đồng thời tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát động như: phong trào “Cả nước chung tay giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”...

3. Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quan tâm tổ chức, triển khai các phong trào thi đua bằng nhiều đợt thi đua trọng tâm, trọng điểm, thi đua theo chuyên đề với nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát thực tiễn, đặc biệt tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua và đánh giá sơ kết, tổng kết kịp thời theo đúng thời gian quy định.

4. Thực hiện lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước cùng với đẩy mạnh xã hội hóa để hoàn thành những công trình thiết yếu khu vực nông thôn; đẩy mạnh việc thực hiện mỗi huyện một sản phẩm hàng hóa, một xã điển hình, mỗi xã có một thôn điển hình theo hướng phát triển toàn diện; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương; đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo tính bền vững và phát triển.

5. Thực hiện công tác khen thưởng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính tích cực, động viên của công tác khen thưởng, khen đúng đối tượng, đúng thành tích, chú trọng khen thưởng và nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho người lao động, công tác trực tiếp. Đẩy mạnh công tác biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền giới thiệu về các nhân tố, các gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa thành tích và tạo động lực cho phong trào thi đua phát triển.

6. Thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở; kịp thời phát hiện điển hình tiên tiến, giới thiệu tuyên truyền và đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng. Người đứng đầu các cấp, các ngành nêu cao vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, trong thực hiện đổi mới tác phong lề lối làm việc, cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là việc thực hiện “nói đi đôi với làm” và “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

7. Trưởng các khối thi đua của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua của tỉnh, tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2017 ở cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng và Hội đồng nhân dân các cấp đề ra.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp đăng ký nội dung và các chỉ tiêu thi đua với UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh qua Ban Thi đua khen thưởng theo dõi, tổng hợp.

Thời gian gửi bản đăng ký thi đua trước ngày 31/01/2017.

8. Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Hà Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động của các phong trào thi đua, về các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu.

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua nhằm phát huy mọi nguồn lực, tính chủ động sáng tạo của từng cá nhân, tập thể tại địa phương, đơn vị trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thi đua đề ra.

10. Giao Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ, có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện phong trào thi đua và theo dõi công tác đăng ký, ký kết giao ước thi đua của các địa phương, đơn vị; tổng hợp kết quả thực hiện phong trào thi đua, báo cáo với UBND tỉnh.

Trên đây là Chương trình phát động phong trào thi đua năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp thuộc các khối thi đua của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đề ra./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình 320/CTr-UBND năm 2016 phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


448
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236