Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chương trình 1908/Ctr-UBND 2017 thực hiện 19-2017/NQ-CP cải thiện kinh doanh Khánh Hòa 2020

Số hiệu: 1908/Ctr-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 10/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1908/CTr-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 03 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2017/NQ-CP NGÀY 06/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2017, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung chủ yếu sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Sau gần 01 năm triển khai quyết liệt các nội dung Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Cải các thủ tục hành chính

Trong năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành 46 Quyết định công bố thủ tục hành chính, trong đó 1.122 thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 1.115 thủ tục bị bãi bỏ. Đã hoàn thành việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 03 cấp (tỉnh, huyện, xã), tạo sự thống nhất, đồng bộ, đảm bảo hiệu lực cho các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm như: đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan,... nhìn chung được các Sở, ngành quan tâm, tham mưu chỉ đạo quyết liệt hơn. Đến nay, qua rà soát, tổng số thủ tục hành chính được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh là 1.562, trong đó cấp tỉnh có 1.219 thủ tục, cấp huyện có 219 thủ tục và cấp xã có 124 thủ tục.

Đến nay đã có 8.038 doanh nghiệp khai thuế qua mạng, đạt 100% số doanh nghiệp đang hoạt động. Hơn 90% doanh nghiệp đã nộp thuế điện tử với số tiền thuế bình quân hàng tháng đạt trên 85%; số thuế nộp qua kênh điện tử là 6.421 tỷ đồng. Trong năm, đã tích cực triển khai ứng dụng kê khai thông tin lưu trú trực tuyến cho các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, có hơn 700 cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố Nha Trang thực hiện.

Kết quả giải quyết hồ sơ năm 2016:

Theo thống kê từ phần mềm một cửa điện tử (tính đến ngày 30/12/2016), tổng số hồ sơ các Sở, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông như sau:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 340.947 hồ sơ.

- Đã giải quyết: 331.840 hồ sơ, tỷ lệ 97,33%; trong đó:

+ Tổng số hồ sơ trước hạn và đúng hạn: 307.079 hồ sơ, đạt 92,54% (trước hạn: 264.245 hồ sơ, tỷ lệ: 79,63%; đúng hạn: 42.834 hồ sơ, tỷ lệ 12,91%).

+ Tổng số hồ sơ trễ hạn: 24.761 hồ sơ, tỷ lệ 7.46%, đạt mục tiêu kế hoạch (giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn xuống dưới 10%).

- Tổng hồ sơ chưa giải quyết: 2,67%.

2. Xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp

Thực hiện cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, chính sách ưu đãi đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư cho tổ chức, các nhân có nhu cầu và cho các báo, đài có liên quan trong hoạt động xúc tiến đầu tư.

Năm 2016, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 02 hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc kịp thời cho doanh nghiệp dưới sự chủ trì của Thường trực UBND tỉnh.

Trong năm 2016, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức được 14 khóa đào tạo, trong đó: 06 khóa đào tạo các kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có ngân sách nhà nước hỗ trợ và hợp với Trưng Doanh nhân Top Olympia tổ chức 08 lớp về đào tạo các kỹ năng quản trị doanh nghiệp khi doanh nghiệp có nhu cầu và không có ngân sách hỗ trợ.

Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Miền Trung, tổ chức thành công khóa tập huấn “Nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp” cho hơn 70 cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan.

3. Thu hút đầu tư

HĐND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách tỉnh cấp bù lãi suất.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê nhà, cơ sở hạ tầng đối với dự án đầu tư công trình thuộc lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường; giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 43 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký là 12.000 tỷ đồng, vốn thực hiện là 5.000 tỷ đồng.

4. Số doanh nghiệp đăng ký mới và hồ sơ đăng ký kinh doanh

Năm 2016 tiếp nhận 13.077 lượt hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh, đã giải quyết đúng hạn 12.862 lượt hồ sơ.

Tổng số doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đã được cấp giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động là 6.777 doanh nghiệp. Trong đó, đã cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp thành lập mới 2.816 doanh nghiệp (có 264 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử), đăng ký hoạt động của đơn vị trực thuộc doanh nghiệp thành lập mới 1.872 hồ sơ; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 2.566 hồ sơ, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của đơn vị trực thuộc doanh nghiệp 771 hồ sơ.

5. Nâng cao chất lượng xây dựng và quản lý quy hoạch

Tnh Khánh Hòa tập trung vào lập Quy hoạch điều chỉnh Phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành phố thuộc tỉnh; quy hoạch ngành, lĩnh vực; quy hoạch sử dụng đất nhằm đnh hướng phát triển sát với thực tế, nhu cầu phát triển, nhu cầu thị trường, khai thác hiệu quả, bền vững các lợi thế, thế mạnh của địa phương.

6. Một số hạn chế

Nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử đã được triển khai ở UBND tỉnh và các sở, ban, ngành; hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã được đầu tư. Tuy nhiên, việc kết nối giữa các cơ quan, đơn vị đthực hiện chế độ một cửa liên thông gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu hòa mạng vào hệ thống dùng chung.

Việc thu hút đầu tư các dự án lớn còn gặp nhiều khó khăn, các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, dự án chuyển giao công nghệ còn ít.

Vấn đề xử lý chất thải, nước thải ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa hoàn thiện gây ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư và sinh hoạt của ngưi dân.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Quán triệt và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính ph phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Khánh Hòa nhằm hướng tới việc cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, đảm bảo quyền tự do kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lợi và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp để trở thành động lực của nền kinh tế.

- Tiếp tục xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo đột phá trong phát triển một số ngành mũi nhọn của tỉnh như du lịch, dịch vụ, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản, công nghiệp đóng tàu... tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xác định rõ các nội dung công việc cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan, tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã nêu ra.

- Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu trong giai đoạn 2017 - 2020 chỉ s năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thường xuyên nằm ở nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và tiến tới xếp hạng tốt.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Nhiệm vụ chung: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Quán triệt và triển khai ngay các nội dung tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tnh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch; thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh và công khai công khai các quy hoạch của tỉnh, địa phương, ngành (quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnh vực...) nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin và cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch; nâng cao hiệu quả và cơ chế phối hợp của các cấp, các sở, ngành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo thông suốt, hiệu quả và rút ngắn thời gian thực hiện; tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính không có trong quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố để lượng hóa sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công. Công bố công khai kết quả cải các hành chính của các cơ quan, đơn vị, là tiêu chí bình xét thi đua hàng năm.

- Chủ động, phối hợp với Sở Tư pháp trong rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh và các cơ quan liên quan bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, b sung các văn bản không còn phù hợp với các quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ch động rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các thủ tục hành chính đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chuẩn hóa và công khai theo quy định.

- Huy động mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cu hạ tầng của tỉnh như Sân bay Quốc tế Cam Ranh, hạ tầng các Khu công nghiệp, các tuyến đường phía Tây Nha Trang và ven vịnh Cam Ranh (thuộc thành phố Cam Ranh),...

- Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đầu tư xây dựng Đại Học Khánh Hòa, hỗ trợ doanh nghiệp theo chương trình đề ra; Trường Chính trị tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm hàng năm.

- Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; tường bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến và xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao chất lượng Cng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin của các sở, ngành, địa phương.

- Nâng cao hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

- Duy trì và nâng cao chất lượng cơ chế, nội dung đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư định kỳ ti thiểu 02 lần/năm. Xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành, tránh chồng chéo gây khó khăn không cần thiết cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị s 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Th trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của các công chức, viên chức trong phạm vi quản lý.

- Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế của các cá nhân, tổ chức thực hiện đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo lập môi trường pháp lý công khai, minh bạch cho các nhà đầu tư ổn định sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; vận động cộng đồng doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia phản bin, góp ý và mở diễn đàn để tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân. Thường xuyên liên hệ và tranh thủ ý kiến của các chuyên gia VCCI, Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp, Tổ công tác triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ... liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

2.1. S Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan địa phương thi hành pháp luật về đầu tư, kinh doanh, kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu xây dựng, đẩy mạnh triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình của Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành về khởi sự kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ trì triển khai các giải pháp, hưng dẫn về khởi sự kinh doanh; chủ trì phối hợp với các cơ quan thuế, lao động, bảo hiểm xã hội kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian khởi sự kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện đăng tải công khai thông tin doanh nghiệp, giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra và tham mưu cho UBND tỉnh chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án không triển khai hoặc triển khai quá chậm làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và giảm hiệu quả sử dụng đất.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa với các doanh nghiệp ít nhất 02 lần/năm.

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình kết quả thực hiện chương trình hành động.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tiếp tục hoàn thiện và công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan rà soát, kiểm tra và tham mưu, đề xuất giải pháp cho các UBND tỉnh công khai quỹ đất chưa sử dụng, đất chưa cho thuê, thu hi đất đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không triển khai hoặc triển khai quá chậm so với quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, bảo vệ môi trường, rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục: giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thẩm định đánh giá tác động môi trường tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận đất đai.

- Thực hiện cơ chế liên thông kiểm tra, xác nhận chương trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và nghiệm thu đưa chương trình vào sử dụng theo hướng thành lập đoàn công tác liên ngành do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chủ trì, trừ các chương trình phải có yêu cầu vận hành thử nghiệm.

2.3. Sở Xây dựng

- Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết nối điện tử, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian cấp Giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan; đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản. Quy định cụ thể về hồ sơ hoàn công, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký tài sản hình thành từ quá trình xây dựng. Công khai hóa thủ tục hành chính có liên quan về đăng ký quyn sở hữu, sử dụng tài sản.

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục và các công việc liên quan đến lập quy hoạch xây dựng.

- Tăng cường các biện pháp kiểm soát chất lượng xây dựng, kiểm soát chất lượng trước khi thi công xây dựng công trình; kiểm soát chất lượng sau khi hoàn thành thi công xây dựng công trình trách nhiệm pháp lý của các chủ thể sau khi thi công; quản lý và cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về quy chế kết hợp thực hiện lồng ghép thủ tục thẩm quyền duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy với thủ tục thm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng; thủ tục cấp Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng. Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, kiểm tra và tham mưu cho UBND tỉnh chấm dứt, hủy bỏ quy hoạch đối với các dự án đã được phê duyệt chấp thuận chủ trương hoặc đã có quyết định cho phép khảo sát, lựa chọn địa điểm nhưng không triển khai hoặc triển khai quá chậm.

2.4. Sở Công thương

- Tiếp tục chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan công khai quy trình, thủ tục tiếp cận điện năng, thời gian xác nhận phù hợp quy hoạch, bổ sung quy hoạch nhm giảm thời gian tiếp cận điện năng đối với doanh nghiệp. Tham mưu cho UBND tỉnh bãi bỏ hoặc chuyển sang hậu kiểm đối với các thủ tục thỏa thuận vị trí cột trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công công trình xây dựng hoặc gộp 2 thủ tục thành một thủ tục để thực hiện đồng thời với một cơ quan đầu mối. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

- Xây dựng đề án phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố Nha Trang và các vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động khai thác những lợi thế của Hiệp định mà Việt Nam đã ký kết. Tiếp tục triển khai tổ chức hiệu quả các cuộc hội chợ thương mại, xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh; xây dựng và tăng cường hiệu quả của cơ quan, đơn vị thực hiện trực tiếp cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong tỉnh khi phát sinh tranh chấp thương mại.

- Chủ trì triển khai các chương trình tập huấn nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho các Sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên toàn tỉnh, nhất là kiến thức liên quan đến phòng chống tự vệ của doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế.

2.5. Sở Tài chính, Cục Thuế tnh, Cục Hải quan tỉnh

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục - thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp và Khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”, “một cửa điện tử” trong giải quyết các thủ tục hành chính về thuế, tiền thu từ phí, lệ phí; thực hiện công khai thường xuyên và cập nhật cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo 100% hồ sơ khiếu nại về thuế (nếu có) được giải quyết đúng hạn; tiếp tục công khai minh bạch các quy định của pháp luật liên quan đến thuế cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ cá thể biết.

- Chi cục Hải quan tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá quy trình, hồ sơ và các thủ tục hành chính về hải quan, công khai bộ thủ tục hành chính giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.

2.6. Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục đánh giá chất lượng, nhu cầu đào tạo nghề trên toàn tỉnh; tăng cường các nguồn lực cho phát triển giáo dục, đào tạo đảm bảo hiệu quả và chất lượng theo đúng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

- Tiếp tục xây dựng cơ chế gắn kết giữa các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo dạy nghề với doanh nghiệp; đnh hướng, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên đảm bảo cơ cấu đào tạo hợp lý.

- Đẩy mạnh đào tạo nghề theo hướng mở rộng quyền tự chủ tuyển sinh, tự chủ tài chính, tự chủ về chương trình, nội dung và sản phẩm dịch vụ và cung ứng dịch vụ giáo dục, đào tạo theo cơ chế thị trường.

- Tiếp tục đề xuất các biện pháp cần thiết tạo thuận lợi cho việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến đào tạo lao động, tuyển dụng lao động và sử dụng lao động đảm bảo phát huy lợi thế nguồn nhân lực của tnh.

2.7. Sở Tư pháp

- Tiếp tục tổ chức giám sát, kiểm tra quy trình và nội dung ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giảm thiểu việc chồng chéo, trùng lắp trong các văn bản ban hành. Rà soát lại các văn bản hết hiệu lực.

- Kịp thời đăng tải các văn bản mới ban hành của tnh trên trang thông tin điện tử của Sở để người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thuận tiện. Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2.8. Sở Nội vụ

- Tiếp tục đy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2017.

- Tham mưu cho UBND tỉnh lập, phê duyệt Đề án tăng cưng năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính; Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Đề án hỗ trợ kinh phí đối với công chức thực hiện công tác cải cách hành chính và công chức làm việc tại bộ phận tiếp cận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” (hỗ trợ thường xuyên).

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ công chức. Xây dựng cơ chế đánh giá và chế tài xử lý cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, đánh giá toàn diện bộ ch số cải cách hành chính, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa.

2.9. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã

- Tổ chức triển khai các hiệu quả các nội dung thuộc chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, HTX xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý cho các nông, thủy sản đặc trưng, chủ lực của tỉnh gắn với truy suất nguồn gốc và quản lý chất lượng theo chuỗi.

- Xây dựng chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lớn.

2.10. Sở Khoa học và Công nghệ

- Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý theo mục tiêu; nghiên cứu, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ và các phương pháp quản lý tiên tiến nhằm giảm chi phí không chính thức, chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động, cải thiện năng lực cạnh tranh.

- Tháo gỡ những vướng mc, bất cập trong quy định về việc vừa phải thực hiện chứng nhận hợp quy, vừa phải kiểm tra từng lô hàng nhập khẩu.

- Rà soát, điều chỉnh các quy định về phí kiểm tra chuyên ngành theo hướng giảm chi phí cho doanh nghiệp và minh bạch trách nhiệm trả phí. Xác định rõ danh mục kiểm tra chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước và kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu của doanh nghiệp.

2.11. SY tế

- Chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh kết nối cơ sở dữ liệu với Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh đ thực hiện giao dịch điện tử phục vụ quản lý nhà nước về Bảo hiểm y tế và giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất, đơn giản hóa các quy trình, quy định, thủ tục thu, chi trả bảo hiểm y tế.

2.12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều hành công cụ chính sách tiền tệ hợp lý, ổn định hoạt động tiền tệ tại địa phương; thực hiện các giải pháp cải thiện và minh bạch hóa thông tin tín dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đng và thuận lợi hơn trong việc tiếp cận vốn tín dụng theo cơ chế thị trường.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - doanh nghiệp; thực hiện triển khai chương trình hỗ trợ tín dụng, đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ phi tín dụng và các dịch vụ hỗ trợ tư vấn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế hỗ trợ và phát triển các dịch v tài chính.

2.13. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong

- Tiếp tục tham mưu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động triển khai các hoạt động vận động, xúc tiến và thu hút đầu tư trong khu công nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án nằm trong khu kinh tế Vân Phong, các khu công nghiệp theo hướng doanh nghiệp chỉ phải giao dịch với một đầu mối khi thực hiện thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra và tham mưu cho UBND tỉnh chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án trong Khu kinh tế Vân Phong, các khu công nghiệp không triển khai hoặc triển khai quá chậm.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung các chính sách hỗ trợ đầu tư và quản lý đầu tư đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp. Tham mưu cho UBND tỉnh việc quản lý mức phí, lệ phí trong các khu công nghiệp của các nhà tư hạ tầng khu công nghiệp.

2.14. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì rà soát, yêu cầu thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành phố tuân thủ nghiêm túc kế hoạch thanh tra hàng năm; loại bỏ ngay các cuộc thanh tra trùng lắp trước khi phê duyệt. Thực hiện thanh tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá 1 lần/năm); thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

2.15. Sở Thông tin và Truyền thông

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông.

- Xây dựng Cổng giao dịch Dịch vụ công trực tuyến đối với một số lĩnh vực bức thiết của tnh Khánh Hòa.

- Xây dựng thí điểm hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của các cơ quan, đơn vị qua mạng internet.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường thông tin tuyên truyền về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2.16. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ chương trình hành động này, chủ động xây dựng chương trình hành động của địa phương về nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng điều hành thuộc chức năng, nhiệm vụ.

- Tổ chức quán triệt, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong xúc tiếp và thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đảm bảo thực hiện có hiệu quả chương trình hành động này.

- Rà soát, điều chỉnh và công khai các quy hoạch thuộc phạm vi quản lý của các huyện, thị xã, thành phố, nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để người dân, nhà đầu tư và các doanh nghiệp tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất; nghiên cứu đề xuất quỹ đất, xây dựng danh mục dự án xúc tiến và thu hút đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong hoạt động xúc tiến đầu tư, giới thiệu địa điểm và công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Ch động thường xuyên tổ chức gặp mặt hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết kịp thời mọi vướng mắc ngay tại địa phương.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa giao các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm nghiên cứu và chủ động tham mưu cho UBND tỉnh để phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai các nội dung công việc được nêu trong Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, đặc biệt là các chỉ số cụ thể quy định tại Phụ lục I, II, III, IV, V của Nghị quyết 19-2017/NQ-CP.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và Chương trình hành động này; khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch & Đầu tư, văn phòng UBND tỉnh) trong tháng 3 năm 2017.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Khánh Hòa chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quc tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và Chương trình hành đng này trong các ngành, các cấp và các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính tạo đồng thuận trong xã hội và thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, địa phương.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện chương trình hành động này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- VCCI (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, HB, TLe.
DN-3.9

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình hành động 1908/Ctr-UBND ngày 10/03/2017 thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.415

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!