Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/2006/CT-BTM Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 06/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2006/CT-BTM

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

Để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2005 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010, Bộ trưởng Bộ Thương mại chỉ thị:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền và đào tạo về thương mại điện tử

a) Vụ Thương mại điện tử chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, các Sở Thương mại, Sở Thương mại và Du lịch (gọi chung là các Sở Thương mại) và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo về lợi ích, kỹ năng kinh doanh thương mại điện tử cho các cán bộ quản lý kinh tế các cấp và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới thương mại điện tử. Việc tập huấn và đào tạo cần tiến hành dưới nhiều hình thức để mang lại hiệu quả cao nhất.

b) Cục Xúc tiến thương mại và Trung tâm Thông tin thương mại tổ chức tập huấn về kỹ năng tham gia thương mại điện tử cho các doanh nghiệp gắn với hoạt động chuyên môn của đơn vị.

c) Trường Cán bộ Thương mại Trung ương và các trường cao đẳng, trung học thuộc Bộ Thương mại bổ sung nội dung đào tạo về thương mại điện tử vào chương trình đào tạo, chú trọng biên soạn các tài liệu, giáo trình và xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ lý luận và thực tiễn về thương mại điện tử.

d) Tạp chí Thương mại, Báo Thương mại, Báo Kinh tế Việt Nam, Truyền hình Thương mại (Cục Xúc tiến thương mại) đẩy mạnh tuyên truyền, đưa tin, bài về tình hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam, những điển hình thành công trong ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp.

2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thương mại điện tử

a) Vụ Thương mại điện tử chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định về thương mại điện tử, đặc biệt về việc thừa nhận giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

b) Cục Quản lý cạnh tranh chủ trì, phối hợp với Vụ Thương mại điện tử và các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.

c) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Thương mại điện tử hàng năm rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và đối chiếu với các điều ước quốc tế để xây dựng kế hoạch bổ sung, sửa đổi hoặc kiến nghị bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thương mại điện tử.

3. Cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại công

a) Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc cơ quan Bộ với và Vụ Thương mại điện tử công bố công khai quy trình thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của Bộ Thương mại.

b) Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Chính sách thị trường trong nước, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Xúc tiến thương mại, Ban Dệt may và các Sở Thương mại chủ trì, phối hợp với Vụ Thương mại điện tử và Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch triển khai cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại công. Trong hai năm 2007 và 2008 ưu tiên cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại công liên quan tới xuất nhập khẩu, thị trường trong nước, đầu tư, dệt may do Bộ Thương mại phụ trách.

c) Vụ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển và các đơn vị liên quan tới việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước có trách nhiệm công bố mời thầu trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu theo quy định của pháp luật và trên trang thông tin điện tử của Bộ Thương mại.

4. Phát triển các công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử

a) Vụ Thương mại điện tử chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu thương mại nghiên cứu, ban hành các chính sách, biện pháp khuyến khích đầu tư, chuyển giao công nghệ tiên tiến phục vụ hoạt động thương mại điện tử.

b) Vụ Thương mại điện tử chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu thương mại và Trung tâm Thông tin thương mại ban hành các tiêu chuẩn chung sử dụng trong thương mại điện tử, đặc biệt là chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử ebXML; hỗ triển khai thí điểm một số mạng kinh doanh điện tử của các ngành công nghiệp có quy mô kinh tế lớn.

5. Tổ chức thực thi các quy định pháp luật liên quan tới thương mại điện tử

a) Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Vụ Thương mại điện tử và các đơn vị liên quan xử lý các hành vi vi phạm và hỗ trợ các cơ quan chức năng giải quyết tranh chấp liên quan tới thương mại điện tử.

b) Cục Quản lý cạnh tranh chủ trì, phối hợp với Vụ Thương mại điện tử và các đơn vị liên quan tổ chức thực thi các quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ người tiêu dùng liên quan tới thương mại điện tử.

c) Vụ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Vụ Thương mại điện tử triển khai các hoạt động liên quan tới thống kê thương mại điện tử.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế về thương mại điện tử

a) Vụ Thương mại điện tử chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế tham gia hoạt động về thương mại điện tử của các tổ chức quốc tế như UNCITRAL, UN/CEFACT, AFACT, nghiên cứu đề xuất tham gia các điều ước, tiêu chuẩn quốc tế về thương mại điện tử.

b) Vụ Thương mại điện tử chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thương mại đa biên tham gia hoạt động thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức kinh tế, thương mại đa phương như WTO, APEC, ASEM, ASEAN, UNCTAD.

c) Vụ Thương mại điện tử chủ trì, phối hợp với các vụ thị trường ngoài nước, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh hợp tác song phương về thương mại điện tử, hỗ trợ trực tiếp cho thương mại song phương giữa Việt Nam với các nước, trong đó ưu tiên hỗ trợ xuất khẩu.

7. Triển khai quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Các Sở Thương mại xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương cho giai đoạn từ nay tới năm 2010 và kế hoạch hàng năm, lập dự toán ngân sách trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Luật Ngân sách, thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại địa phương theo Thông tư liên tịch Bộ Thương mại – Bộ Nội vụ số 08/2005/TTLT/BTM-BNV ngày 8 tháng 4 năm 2005.

b) Các Sở Thương mại phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thương mại trong các hoạt động tập huấn, đào tạo, phổ biến pháp luật về thương mại điện tử, chống cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

8. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử

a) Các đơn vị thuộc Bộ Thương mại, các Sở Thương mại, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp giảm chi phí giao dịch, mở rộng thị trường.

b) Các thương vụ và các Sở Thương mại tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các dự án về thương mại điện tử do các đơn vị của Bộ Thương mại triển khai.

9. Nghiên cứu về thương mại điện tử

Viện Nghiên cứu thương mại đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu về thương mại điện tử nhằm hỗ trợ tốt hơn cho nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về thương mại điện tử của Bộ Thương mại.

10. Tổ chức thực hiện

Vụ Thương mại điện tử có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả lên Bộ trưởng

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ Thương mại;
- Các Sở Thương mại;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website BTM;
- Lưu VT, TMĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

PHỤ LỤC

TÓM TẮT PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2006 – 2010
(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 14/2006/CT-BTM ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nhiệm vụ

Vụ Thương mại điện tử

- Vụ Tổ chức Cán bộ

- Các Sở Thương mại

Tổ chức tập huấn, đào tạo về lợi ích, kỹ năng kinh doanh thương mại điện tử cho các cán bộ quản lý kinh tế các cấp và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới thương mại điện tử.

Vụ Pháp chế

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định về thương mại điện tử, đặc biệt về việc thừa nhận giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Vụ Kế hoạch và Đầu tư

- Viện Nghiên cứu thương mại

Nghiên cứu, ban hành các chính sách, biện pháp khuyến khích đầu tư, chuyển giao công nghệ tiên tiến phục vụ hoạt động thương mại điện tử

- Viện Nghiên cứu thương mại

- Trung tâm Thông tin thương mại

Ban hành các tiêu chuẩn chung sử dụng trong thương mại điện tử, đặc biệt là chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử ebXML; hỗ trợ triển khai thí điểm một số mạng kinh doanh điện tử của các ngành công nghiệp có quy mô kinh tế lớn.

Vụ Pháp chế

Tham gia hoạt động về thương mại điện tử của các tổ chức quốc tế như UNCITRAL, UN/CEFACT, AFACT, nghiên cứu đề xuất tham gia các điều ước, tiêu chuẩn quốc tế về thương mại điện tử.

Vụ Chính sách thương mại đa biên

Tham gia hoạt động hỗ trợ thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức kinh tế, thương mại đa phương như WTO, APEC, ASEM, ASEAN, UNCTAD.

- Các vụ thị trường ngoài nước

- Các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài

Đẩy mạnh hợp tác song phương về thương mại điện tử, hỗ trợ trực tiếp cho thương mại song phương, giữa Việt Nam với các nước, trong đó ưu tiên hỗ trợ xuất khẩu.

Vụ Pháp chế

Vụ Thương mại điện tử

Hàng năm rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và đối chiếu với các điều ước quốc tế, xây dựng kế hoạch bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thương mại điện tử.

Vụ Xuất nhập khẩu

- Vụ Thương mại điện tử

- Văn phòng Bộ

Cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại công thuộc phạm vi Vụ quản lý.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

- Văn phòng Bộ

- Các chủ đầu tư

Công bố mời thầu trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu theo quy định của pháp luật và trên trang thông tin điện tử của Bộ Thương mại.

- Vụ Thương mại điện tử

- Văn phòng Bộ

Cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại công thuộc phạm vi Vụ quản lý.

Vụ Thương mại điện tử

Triển khai các hoạt động liên quan tới thống kê thương mại điện tử

Vụ Chính sách thị trường trong nước

- Vụ Thương mại điện tử

- Văn phòng Bộ

Cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại công thuộc phạm vi Vụ quản lý.

Cục Quản lý thị trường

Vụ Thương mại điện tử

Xử lý các hành vi vi phạm và hỗ trợ các cơ quan chức năng giải quyết tranh chấp liên quan tới thương mại điện tử.

- Vụ Thương mại điện tử

- Văn phòng Bộ

Cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại công thuộc phạm vi Vụ quản lý.

Cục Quản lý cạnh tranh

Vụ Thương mại điện tử

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.

Vụ Thương mại điện tử

Tổ chức thực thi các quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ người tiêu dùng liên quan tới thương mại điện tử.

- Vụ Thương mại điện tử

- Văn phòng Bộ

Cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại công thuộc phạm vi Vụ quản lý.

Cục Xúc tiến thương mại

 

Tổ chức tập huấn về kỹ năng tham gia thương mại điện tử cho các doanh nghiệp.

- Vụ Thương mại điện tử

- Văn phòng Bộ

Cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại công thuộc phạm vi Vụ quản lý.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Công bố công khai quy trình thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của Bộ Thương mại.

Ban Dệt may

- Vụ Thương mại điện tử

- Văn phòng Bộ

Cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại công thuộc phạm vi Vụ quản lý.

Viện Nghiên cứu thương mại

 

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu về thương mại điện tử nhằm hỗ trợ tốt hơn cho nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về thương mại điện tử của Bộ Thương mại.

Trung tâm thông tin thương mại

 

Tổ chức tập huấn về kỹ năng tham gia thương mại điện tử cho các doanh nghiệp.

Tạp chí Thương mại, báo Thương mại, báo Kinh tế Việt Nam, Truyền hình Thương mại

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, đưa tin, bài về tình hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam, những điển hình thành công trong ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp.

Trường Cán bộ Thương mại Trung ương và các trường cao đẳng, trung học thuộc Bộ Thương mại

 

Bổ sung nội dung đào tạo về thương mại điện tử vào chương trình đào tạo, chú trọng biên soạn các tài liệu, giáo trình và xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ lý luận và thực tiễn về thương mại điện tử.

Các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài

 

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các dự án về thương mại điện tử do các đơn vị của Bộ Thương mại triển khai.

Các Sở Thương mại

 

Xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương cho giai đoạn tới năm 2010 và kế hoạch hàng năm.

 

- Vụ Thương mại điện tử

- Vụ Pháp chế

- Cục Quản lý cạnh tranh

Tập huấn, đào tạo, phổ biến pháp luật về thương mại điện tử, chống cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

 

- Vụ Thương mại điện tử

- Cục Xúc tiến thương mại

- Trung tâm Thông tin thương mại

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các dự án về thương mại điện tử do các đơn vị của Bộ Thương mại triển khai.

 

- Vụ Thương mại điện tử

- Các đơn vị liên quan của Bộ Thương mại

Cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại công do Sở thực hiện.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/2006/CT-BTM ngày 06/12/2006 triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.543

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!