Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Bắc Ninh 2019

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 19/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, nền kinh tế trong nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh chúng ta nói riêng dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ở trong nước, tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn những hạn chế, tồn tại; trong đó có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp. Khoa học phát triển nhanh và cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động, ảnh hưởng trên nhiều phương diện đến nước ta. Trong tỉnh, kinh tế chưa thực sự bền vững, phụ thuộc chủ yếu vào sự phát triển của ngành công nghiệp với đóng góp chủ lực của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang ngày càng có sự cạnh tranh quyết liệt với những sản phẩm từ các hãng mới nổi đến từ những nước lớn mạnh trong khu vực… Bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã xác định qua 6 tháng đầu năm 2018; nỗ lực đổi mới, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; phấn đấu đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Vì vậy, để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đảm bảo yêu cầu về nội dung, trình tự, tiến độ theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, hội, hiệp hội, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:

1. Tổ chức đánh giá nghiêm túc, sát thực, đúng thực chất tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 bao gồm: các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, cảnh cách hành chính, quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…; trong đó làm rõ các kết quả đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra từ đầu năm; các tồn tại, hạn chế, phân tích kỹ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, các biện pháp khắc phục nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng, ổn định đời sống nhân dân trong những tháng còn lại của năm 2018.

2. Dự báo kịp thời, sát tình hình thực tế, những cơ hội, thách thức đối với sự phát triển các ngành, lĩnh vực và địa phương để có giải pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực có thể xảy ra.

3. Trên cơ sở kết quả đã đạt được và dự báo tình hình, căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 và các điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, các Sở, ngành và địa phương xác định mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đặc biệt chú ý, việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 phải phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch tài chính 3 năm, 5 năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; các Chương trình, Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các Nghị quyết Trung ương lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, Khóa XII (Chương trình hành động số 25-CTr/TU; số 26-CTr/TU; số 34-CTr/TU; số 35-CTr/TU; số 36-CTr/TU; Kế hoạch số 21-KH/TU; số 72/KH-UBND; số 92/KH-UBND; số 314/KH-UBND; số 315/KH-UBND; số 316/KH-UBND; số 119/KH-UBND...), các Thông báo kết luận số 132/TB-VPCP ngày 13/3/2017, số 518/TB-VPCP ngày 06/11/2017 số 235/TB-VPCP ngày 25/5/2017 của Văn phòng Chính phủ tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh; các nội dung kỳ họp thứ 3, 4, 5, 6 Quốc hội khóa XIV; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi để phát triển bền vững trên tất cả các ngành, lĩnh vực; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

4. Phân công thực hiện

4.1. Cục Thống kê tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và cung cấp số liệu cho các các Sở, ban, ngành; đồng thời hướng dẫn Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố tính toán, ước số liệu của các huyện, thị xã, thành phố để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của cấp huyện.

4.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các Sở, ban, ngành, hội, hiệp hội, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

- Phối hợp với Cục Thống kê, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và các dự án đầu tư phát triển, các Chương trình mục tiêu năm 2018.... Đồng thời tổng hợp báo cáo định hướng kế hoạch kinh tế - xã hội và các dự án đầu tư phát triển, các Chương trình mục tiêu năm 2019, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị đối với các Bộ, ngành Trung ương, trình UBND tỉnh để tham gia góp ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo gửi Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc thực hiện một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch, dự toán năm 2018 và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019 đảm bảo bám sát các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Tham mưu UBND tỉnh đánh giá, rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật đầu tư công và các văn bản liên quan.

4.3. Sở Tài chính:

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước của các địa phương, đơn vị năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

- Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán năm 2018; xây dựng dự toán năm 2019, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về cơ chế phân cấp tạo sự chủ động trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách ở địa phương, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.

4.4. Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Bắc Ninh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê báo cáo đánh giá ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa, thu các khoản thuế, phí…) năm 2018; xây dựng dự toán năm 2019 theo đúng quy định.

4.5. Các Sở, Ban, ngành, hội, hiệp hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức đánh giá, cập nhật kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018; ước thực hiện cả năm 2018; đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến cơ chế điều hành, giải pháp thực hiện trong phân cấp quản lý và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách. Đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách, chế độ mới, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

4.6. UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của địa phương.

5. Tiến độ thực hiện

- Căn cứ theo hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước nước, trái phiếu Chính phủ và số dự kiến giao thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo đúng quy định gửi các báo cáo kế hoạch, dự toán năm 2019 về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoàn chỉnh kế hoạch, dự toán năm 2019 báo cáo UBND tỉnh xem xét, thông qua để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ngành chủ động đăng ký, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về các nội dung liên quan; đảm bảo thời gian, tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và trình HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, nhằm đảm bảo công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đạt được mục tiêu, yêu cầu và đúng tiến độ quy định của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- TT TU, TT HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Hội, Đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP; Các PCVP; Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 19/07/2018 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


787
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158