Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chì thị 04/CT-UBND 2021 tổ chức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính Đồng Tháp

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phạm Thiện Nghĩa
Ngày ban hành: 25/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 02 năm 2021

 

CHỈ THỊ

TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1344/QĐ- BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1096/QĐ- BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021;

Chủ tịch UBND Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Tháp (Quyết định số 87/QĐ- UBND-TL ngày 07/9/2020) và chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và cấp xã (Công văn 348/UBND-THVX ngày 14/8/2020) theo quy định.

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (sau đây gọi tắt là Tổng điều tra) là cuộc điều tra có quy mô lớn, có tính chất phức tạp, phạm vi điều tra rộng, có liên quan đến nhiều đối tượng. Để cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, bảo đảm chất lượng số liệu điều tra, hoàn thành đúng kế hoạch theo quy định, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thống kê chịu trách nhiệm thường trực cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Tỉnh) triển khai thực hiện phương án tổng điều tra, bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra; chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn; rà soát, lập danh sách các đơn vị điều tra phục vụ công tác thu thập thông tin các loại phiếu điều tra theo quy định;

- Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, triển khai thực hiện các quy trình của phương án tổng điều tra bảo đảm chặt chẽ ngay từ khâu chuẩn bị đến khi tiến hành tổng điều tra;

- Phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác điều tra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung tổng điều tra, đôn đốc thu thập thông tin, chỉnh lý và tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Ban Chỉ đạo Tỉnh theo đúng quy định.

2. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021; phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo Tỉnh tổ chức thực hiện tốt phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021 bảo đảm nội dung, tiến độ theo quy định.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh có trách nhiệm cung cấp cho Cục Thống kê, Sở Nội vụ danh sách chính xác và đầy đủ các đơn vị trực thuộc (các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp) ngành đang quản lý; có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc chuẩn bị sổ sách, chứng từ để cung cấp thông tin vào các Phiếu điều tra do Ban Chỉ đạo Tỉnh chuyển giao và hướng dẫn; gửi báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh (qua Cục Thống kê và Sở Nội vụ) theo đúng thời gian quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh cấp huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, mục đích, yêu cầu, kế hoạch tổng điều tra, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ sở hành chính, sự nghiệp và các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa nhằm phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung của Phiếu điều tra theo quy định.

5. Các sở, ban, ngành Tỉnh; UBND cấp huyện chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê, Sở Nội vụ trong công tác tổ chức, chỉ đạo và thực hiện cuộc tổng điều tra.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với UBND cùng cấp tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc tổng điều tra.

7. Đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị hành chính; đơn vị sự nghiệp; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời vào phiếu điều tra theo quy định.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ Tổng điều tra Trung ương (b/c);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh và các đoàn thể Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh;
- Thành viên Tổ giúp việc BCĐ Tỉnh;
- Đài PTTH ĐT, Báo ĐT, Cổng TTĐT Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh;
- Các DN, HTX, các CSKT cá thể trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Phong).

CHỦ TỊCH
Phạm Thiện Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chì thị 04/CT-UBND về tổ chức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính ngày 25/02/2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


754

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!