Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Văn Dũng
Ngày ban hành: 12/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Ngày 27 tháng 02 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đây là cuộc Tổng điều tra định kỳ 5 năm một lần do Thủ tướng Chính phủ quyết định thực hiện trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản và tình hình hoạt động, sản suất kinh doanh của: các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, doanh nghiệp và các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là đối tượng điều tra), phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tổng điều tra được tiến hành theo hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021.

- Giai đoạn 2: thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các đối tượng điều tra thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Quán triệt thông suốt tuyên truyền trong nội bộ cơ quan, đơn vị và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra.

2. Cục Thống kê - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện phương án Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ cho lực lượng điều tra viên; tham mưu UBND tỉnh phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo hoàn thành Tổng điều tra đúng thời gian quy định; triển khai cuộc Tổng điều tra đảm bảo thực hiện theo đúng phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương; nghiệm thu số liệu điều tra, tổng hợp và báo cáo kết quả Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh; dự toán kinh phí, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng mục đích và theo chế độ tài chính hiện hành.

3. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh lập kế hoạch Tổng điều tra trên địa bàn mình; chỉ đạo việc lựa chọn các điều tra viên, tổ trưởng có năng lực, trình độ và đảm bảo đủ số lượng điều tra viên, tổ trưởng; tổ chức mạng lưới thực hiện công tác điều tra; tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc Tổng điều tra; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc Tổng điều tra của địa phương mình theo đúng quy trình, tiến độ và đạt yêu cầu chất lượng điều tra; chỉ đạo sâu sát và báo cáo về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình điều tra để kịp thời giải quyết nhằm thực hiện tốt cuộc tổng điều tra.

4. Cơ quan, đơn vị và những người trực tiếp tham gia tổ chức Tổng điều tra cần nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện tốt quy định của Luật Thống kê, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ; phối hợp chặt chẽ với thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, huyện, thành phố, thị xã trong quá trình chuẩn bị, triển khai Tổng điều tra; chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc thực hiện cuộc Tổng điều tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và kế hoạch điều tra của Ban Chỉ đạo tỉnh.

5. Thủ trưởng đơn vị, chủ hộ sản xuất kinh doanh cá thể thuộc đối tượng điều tra dành thời gian cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho điều tra viên khi đến thu thập thông tin tại đơn vị hoặc ghi thông tin chính xác vào phiếu điều tra của đơn vị mình theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp.

6. Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (Cục Thống kê tỉnh) để nắm nội dung, thông tin, số liệu nhằm tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân và tất cả các đối tượng điều tra trên địa bàn tỉnh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa quan trọng của cuộc Tổng điều tra để thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc tham gia Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Đây là cuộc Tổng điều tra lớn, có ý nghĩa quan trọng, phạm vi điều tra rộng, đối tượng tham gia điều tra đa dạng, nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề. Do đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và các đối tượng điều tra thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


50

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56