Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua năm 2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 15/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 01/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020

Năm 2019, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có bước chuyển biến tích cực. Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019) được các ngành, các địa phương quan tâm tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp. Các phong trào thi đua đã bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tạo phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề "Kỷ cương, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả".

1. Mc tiêu

Phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Chỉ tiêu

(1) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,5%.

(2) GRDP bình quân đầu người 3,33 triệu đồng.

(3) Thu ngân sách trên địa bàn trên 1.800 tỷ đồng.

(4) Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 275,5 ngàn tấn.

(5) Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn (bao gồm cả giá trị hàng hóa giám sát) đạt 2.370 triệu USD. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu đăng ký tại địa bàn 120 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đăng ký tại địa bàn đạt 600 triệu USD; giá trị hàng hóa giám sát đạt 1.650 triệu USD).

(6) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%.

(7) Mỗi huyện, thành phố tăng thêm ít nhất 01 trường chuẩn quốc gia.

(8) Mức giảm tỷ suất sinh 0,089‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,88%.

(9) Có 15 bác sỹ/vạn dân; 100% trạm y tế xã có bác sỹ đến làm việc; tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã đạt 65,3%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 98,5%.

(10) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cuối năm 2020 còn dưới 17,8%.

(11) Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 85%; tỷ lệ làng, xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 55%; tỷ lệ cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa 95%; tỷ lệ xóm có nhà văn hóa 80,7%.

(12) Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên.

(13) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 45%, trong đó đào tạo nghề 33%.

(14) Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm đạt 5 xã tr lên.

(15) Tỷ lệ che phủ rừng 55%.

(16) Phấn đấu đạt trên 95% dân cư thành thị được dùng nước sạch, trên 90% dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh.

(17) Phấn đấu 10% số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà so với năm 2015 (2.578 hộ).

3. Nội dung

3.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hp với thực tiễn.

3.2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020, trọng tâm là các phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2025.

3.3. Thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm các nguồn lực cho nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế; tiếp tục tập trung, huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

3.4. Đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với chính sách tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và nâng cao hiệu quả, tạo thuận lợi cho tổ chức công dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện.

3.5. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó, các cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đạo đức, công tâm, kỷ cương, vì nhân dân phục vụ; các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn tập trung phát triển kinh tế, xã hội xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; các doanh nghiệp thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đảm bảo đúng, đủ, vượt chỉ tiêu kế hoạch; tích cực tham gia góp sức vì cộng đồng, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo.

3.6. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời tôn vinh các mô hình mới, nhân tố mới, các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương và xã hội; tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V.

3.7. Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thể hiện tính tiêu biểu xuất sắc, nổi trội, có phạm vi lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, người công tác tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

3.8. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh với nội dung và hình thức phong phú. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt là tư tưởng của Bác về thi đua ái quốc; những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua; các điển hình và nhân tố mới trong các phong trào thi đua; các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ Y tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

4. Thi gian thi đua: Từ ngày phát động thi đua đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

5. Tổ chức thc hin

5.1. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

5.2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nội dung phong trào thi đua; chủ trì phối hp với các cơ quan liên quan tham mưu sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

5.3. Các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước, mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, đưa tin bài về tư tưởng của Bác về thi đua ái quốc; những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; tăng thêm thời lượng phát sóng để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình, nhân tố mới trong các phong trào thi đua.

5.4. Các cơ quan thường trực phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2016 - 2020 tích cực hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổng kết phong trào thi đua.

5.5. Trưởng các khối, cụm thi đua thuộc tỉnh có trách nhiệm triển khai Chỉ thị này, chú trọng xác định chủ đề, nội dung thi đua của khối, cụm; tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả gửi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5.6. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp nêu cao trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở cơ sở.

5.7. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp phối hp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp, tăng cường tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

5.8. Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc đánh giá phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương;
- TT. T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND t
nh;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các đơn vị tham gia khối, cụm thi đ
ua thuộc tỉnh;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu
: VT, NV, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua ngày 15/01/2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


665

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.58.199
server250