Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 2780/BC-BTM ngày 16/06/2004 của Bộ Thương mại về tình hình thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm và đăng ký đề án trình trong 6 tháng cuối năm 2004

Số hiệu: 2780/BC-BTM Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 16/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2780/BC-BTM

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2004

 

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN TRÌNH TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2004

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Căn cứ công văn số 2780/VPCP-TH ngày 04 tháng 06 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại xin báo cáo tình hình thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm và đăng ký đề án trình trong 6 tháng cuối năm 2004, như sau:

A. Tình hình thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2004

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN ĐÃ GHI TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:

Theo các công văn số 31/VPCP-TH ngày 15 tháng 1 năm 2004, số 36/VPCP-TH ngày 16 tháng 01 năm 2004 và số 228/VPCP-TH ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại có trách nhiệm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 06 đề án trong 6 tháng đầu năm 2004. Đến nay, kết quả thực hiện như sau:

1. Đề án đã trình:

1.1. Luật Cạnh tranh.

1.2. Pháp lệnh Chống trợ cấp.

1.3. Phương án tổng thể đàm phán gia nhận Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

1.4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo.

1.5. Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thị trường nội địa trong những năm tới.

2. Đề án xin loại bỏ để nghiên cứu bổ sung vào Luật Thương mại (sửa đổi):

Nghị định của Chính phủ về quản lý thương mại dịch vụ

Lý do của việc xin loại bỏ dự thảo Nghị định này để nghiên cứu bổ sung vào Luật Thương mại (sửa đổi) đã được Bộ Thương mại nêu rõ tại Tờ trình số 2260 TM-PC ngày 17 tháng 5 năm 2004 gửi Thủ tướng Chính phủ và hiện nay, Bộ Thương mại đang trao đổi, lấy ý kiến chính thức bằng văn bản của các Bộ, ngành: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Tổng cục Thống kê gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2004:

Căn cứ công văn số 205/VPCP-TH ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại đã hoàn thành nhiệm vụ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với 02 đề án:

1. Phương án tổng thể đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

2. Dự án Luật Cạnh tranh.

Ngoài ra, Bộ Thương mại cũng đang hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 01 năm 1996 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp, phát triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” gửi Ban Kinh tế Trung ương trình Ban Bí thư và chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết này.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TẠI CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Bộ Thương mại đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Nghị quyết số 01/2004/Nghị định-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 về một số giải pháp chủ yếu cầu tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2004, Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 về Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 02/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 1 năm 2004 về phát triển và quản lý chợ, Quyết định số 266/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2003 về phê duyệt đề án phát triển thị trường xuất khẩu hàng hoá giai đoạn 2004 - 2005, Quyết định số 08/2004/QĐ-TTg ngày 15 tháng 1 năm 2004 về phê duyệt chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004 - 2005, Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Chỉ thị số 11/2004/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2004 về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 9 (khoá IX) và tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Chỉ thị số 13/2004/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 về thực hiện một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường nội địa...

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2004 và các văn bản nêu trên, Bộ Thương mại đã gửi Văn phòng Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 315 văn bản các loại trong đó có 27 Báo cáo và Tờ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

1. Những giải pháp đột phá trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004.

2. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số giải pháp phát triển mạnh thị trường nội địa trong những năm tới.

3. Báo cáo tình hình tổ chức thị trường trong nước, đặc biệt là việc áp dụng các biện pháp ứng phó linh hoạt nhằm khống chế kịp thời sự tăng giá những mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất và đời sống nhân dân, tăng cường công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, lợi dụng tăng giá để kiểm lời bất chính và đề xuất các giải pháp kích cầu tiêu dùng đối với nông dân và khu vực nông thôn.

4. Các giải pháp bình ổn giá cả mặt hàng thực phẩm, thép xây dựng, phân bón, nguyên liệu nhựa, xăng dầu trước tình hình cung - cầu, thị trường, giá cả các mặt hàng này tăng đột biến.

5. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển chợ đến 2010.

6. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu; tình hình nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu.

7. Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu.

8. Báo cáo phân tích về nhập siêu năm 2003 và giải pháp kiềm chế nhập siêu năm 2004.

9. Trình thuế thu nhập doanh nghiệp phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2004.

10. Báo cáo kết quả Hội nghị “những thách thức và giải pháp cho ngành công nghiệp dệt may Việt Nam sau năm 2004”.

11. Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ.

12. Trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về cơ chế xuất khẩu gạo năm 2004.

13. Đề án tổng thể về quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - EU trong điều kiện EU mở rộng thêm 10 thành viên.

14. Trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về áp dụng nguyên tắc MFN trong thương mại hàng hoá với nước ngoài và xử lý vấn đề huy động tiền Việt Nam của các ngân hàng thương mại EU.

15. Đề án nghiên cứu các Hiệp định thương mại tự do song phương, khu vực FTA và đối sách của Việt Nam.

16. Trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về các Dự thảo Hiệp định thương mại Việt Nam với Buốc kina Faxô, Đài Loan, Cộng hoà Séc.

17. Đề án tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 10 tại Chi Lê từ 4 - 5 tháng 6 năm 2004.

18. Phương án đàm phán và tờ trình Chính phủ về Hiệp định thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ trong đàm phán ACFTA.

19. Báo cáo phân tích và kiến nghị vận động ngoại giao thúc đẩy tiến trình đàm phán song phương gia nhập WTO.

20. Báo cáo tóm tắt kết quả Phiên 7 và các phiên song phương đàm phán gia nhập WTO.

21. Trình Thanh tra Nhà nước cho ý kiến về Phương án tham dự Phiên 8 và đàm phán song phương về việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam.

22. Dự thảo về nội dung kinh tế trong Chương trình nghị sự và Khung của bản “Tuyên bố tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN” để chuẩn bị Hội nghị cấp cao ASEM - 5.

23. Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ gửi Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - ấn Độ.

24. Trình Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổ Công tác liên Bộ về các thoả thuận liên kết kinh tế giữa ASEAN và các đối tác ngoài khối.

25. Đề án thành lập và tăng cường cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2004 - 2005.

26. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp có thu và Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước.

27. Báo cáo tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2004, ĐẶC BIỆT LÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM

Bộ Thương mại đang triển khai thực hiện Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX. Tuy nhiên, trong số 13 đầu việc mà Bộ Thương mại được giao, có một số đầu việc khi triển khai bị vướng mắc. Đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho hướng xử lý đối với các đầu việc sau:

1. Xây dựng đề án mở rộng thị trường xuất khẩu (đầu việc thứ nhất). Hình thức văn bản: Đề án, Quyết định. Thời gian hoàn thành: Quý II/2004.

Bộ Thương mại đã trình Đề án phát triển thị trường xuất khẩu hàng hoá giai đoạn 2004 - 2005 và các giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu vào ngày 23 tháng 10 năm 2003. Đề án này dã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 266/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2003.

Hiện nay, Bộ Thương mại đang chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện Quyết định 266/2003/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, Bộ Thương mại đề nghị không cần thiết phải xây dựng Đề án này nữa.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều tiết, điều hành vĩ mô về cung - cầu thị trường, giá cả các mặt hàng trọng yếu (đầu việc thứ 7). Hình thức văn bản: Xây dựng Nghị định, Thông tư. Thời gian hoàn thành: Quý IV/2004.

Bộ Thương mại đề nghị xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều tiết, điều hành vĩ mô về cung - cầu thị trường, giá cả các mặt hàng trọng yếu thay cho xây dựng Nghị định, Thông tư vì việc xây dựng Nghị định của Chính phủ hoặc Thông tư hướng dẫn của Bộ Thương mại phải trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật, nhưng hiện nay không có văn bản luật nào liên quan đến thương mại yêu cầu phải có Nghị định hoặc Thông tư hướng dẫn về vấn đề này.

3. Xây dựng lộ trình đàm phán ở các cấp độ toàn cầu, khu vực, đa phương và song phương (đầu việc thứ 9). Hình thức văn bản: Chiến lược. Thời gian hoàn thành: Quý I/2004.

Tại phiên họp Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Phó thủ tướng Vũ Khoan đã cho ý kiến chỉ đạo về việc Bộ Thương mại không phải làm việc này nữa, mà chỉ làm phương án sàn gia nhập WTO báo cáo Bộ Chính trị. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Bộ thương mại đã xây dựng và báo cáo Phương án tổng thể đàm phán gia nhập WTO với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị trong tháng 3/2004. Đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo đối với việc này.

4. Hoàn thiện Luật Cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh và Luật Chống bán phá giá trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội trong tháng 4/2004 (đầu việc thứ 10). về việc này, Bộ Thương mại xin có ý kiến như sau:

- Luật Cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh: Bộ Thương mại đã hoàn thành dự thảo theo đúng tiến độ và đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XI.

- Luật Chống bán phá giá: Đề nghị Văn phòng Chính phủ xem lại đầu việc này. Hình như có sự nhầm lẫn khi đánh máy văn bản vì trong Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Chính phủ nhiệm kỳ 2002 - 2007 và Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004 không có dự án Luật này, mà chỉ có dự án Pháp lệnh Chống bán phá giá.

Pháp lệnh Chống bán phá giá đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2004, Bộ Thương mại đang triển khai hướng dẫn việc thi hành Pháp lệnh này.

5. Hoàn thiện hạn ngạch thuế quan và phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu năm 2004 (đầu việc thứ 11. Hình thức văn bản: Quyết định. Thời gian hoàn thành: Quý II/2004.

Về việc này, Bộ Thương mại xin báo cáo như sau: thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thương mại dã ban hành Thông tư số 09/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003 về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam năm 2004.

Bộ Thương mại đang tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003. Nếu có vấn đề gì cần sửa đổi và bổ sung, Bộ Thương mại sẽ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

6. Điều chỉnh mức thuế xuất nhập khẩu phù hợp với lộ trình hội nhập (dầu việc thứ 12). Hình thức văn bản: Nghị định, Quyết định. Thời gian hoàn thành: Quý I/2004.

Bộ Thương mại chỉ có vai trò phối hợp vì việc ban hành, điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính. Trên thực tế, các phương án cam kết về thuế trong đàm phán hội nhập cũng như vấn đề điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu thường do Bộ Tài chính chủ trì chuẩn bị, sau đó xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành hữu quan (trong đó, có Bộ Thương mại). Vì vậy, Bộ Thương mại đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao việc này cho Bộ Tài chính.

7. Xây dựng hệ thống các biện pháp bảo hộ phi thuế phù hợp với thông lệ và cam kết quốc tế (đầu việc thứ 13). Hình thức văn bản: Nghị định, Quyết định. Thời gian hoàn thành: Quý III/2004.

Về việc này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Hiện nay, Việt Nam đã bắt đầu triển khai một số công cụ bảo hộ phi thuế mới như thực hiện thí điểm hạn ngạch thuế quan. Biện pháp thuế tuyện đối cũng đang được các Bộ, ngành nghiên cứu triển khai thực hiện (đã thống nhát được danh mục áp dụng thí điểm và đang chờ Bộ Tài chính xây dựng mức thuế cụ thể).

Vừa qua, Chính phủ đã thông qua dự thảo Pháp lệnh Chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam và giao Bộ trưởng Bộ Thương mại thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự án Pháp lệnh này để được thông qua đúng kế hoạch.

Về các công cụ phi thuế khác, Bộ Thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan nghiên cứu, đề xuất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, việc xây dựng thêm Nghị định, Quyết định về các biện pháp bảo hộ phi thuế phù hợp với thông lệ và cam kết quốc tế là không cần thiết.

B. Đăng ký đề án trình trong tháng 7, quý II và 6 tháng cuối năm 2004:

I. ĐỀ ÁN TÌNH TRONG QUÝ III.2004:

1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo (sửa đổi). Thời gian trình: trong quý III/2004.

Trong tháng 4/2004, Bộ Thương mại đã trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Quy chế Khu thương mại Lao Bảo. Sau đó, Bộ Thương mại và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng trị đã đề nghị lại với Thủ tướng Chính phủ nên ban hành Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo (sửa đổi) để thay thế Quy chế hiện hành (mà không ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo hiện hành).

2. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại (căn cứ để xây dựng Nghị định này là Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002). Thời gian trình: trong quý III/2004.

3. Dự án cung cấp thông tin thương mại phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp. Căn cứ công văn số 02/VPCP-TH ngày 05 tháng 01 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại đã đưa dự án này vào nội dung công việc xử lý thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Thương mại đã trình Phó Thủ tướng Vũ Khoan ngày 13 tháng 01 năm 2004 và Văn phòng Chính phủ đã có Phiếu báo số 54/PB-KTTH ngày 30 tháng 01 năm 2004 đề nghị bổ sung ý kiến bằng văn bản của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.  Đến cuối tháng 5 năm 2004, Bộ Thương mại đã nhận được đầy đủ ý kiến tham gia. Hiện nay, đang tiếp thu, chỉnh sửa và xin phép được trình trong quý III/2004.

4. Báo cáo rà soát lại quy hoạch phát triển thương mại của cả nước, các tỉnh và thành phố trọng điểm (đây là đầu việc thứ 4 mà Bộ Luật Hình sự chủ trì thực hiện được ghi tại Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngà 31 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX). Thời gian trình: trong quý III/2004.

5. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia trong 2 năm qua; điều chỉnh các mục tiêu định hướng của chương trình cho sát thực tiễn và nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp các thành phần kinh tế ở các ngành cũng như ở địa phương; điều chỉnh chính sách hỗ trợ và cơ chế điều hành chương trình kể cả đối với các chương trình xúc tiến thương mại của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng, nhằm bảo đảm hiệu quả, hợp lý và đáp ứng nhanh, nhạy hơn yêu càu của công tác xúc tiến thương mại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời xem xét, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết để thúc đẩy thực hiện nhanh, có kết quả các đề án cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp. Thời gian trình: trong quý III/2004.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia 2003 - 2004, Bộ Thương mại sẽ cùng Bộ Tài chính chủ trì bàn với các Bộ, ngành hữu quan để xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia giai đoạn 2005 - 2010 và các chính sách, cơ chế trợ giúp việc thực hiện Chương trình này (việc này được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Thương mại tại văn bản số 783/CP-KTTH ngày 08 tháng 6 năm 2004).

6. Đề án phát triển mạng lưới thương mại, xây dựng các trung tâm thương mại ở miền núi (đây là đầu việc thứ 6 mà Bộ Thương mại chủ trì thực hiện được ghi tại Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX). Thời gian trình: tháng 9/2004.

7. Luật Thương mại (sửa đổi) đã ghi trong Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004 của Quốc hội và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thời gian trình Chính phủ cho ý kiến: tháng 9/2004.

II. ĐỀ ÁN TRÌNH QUÝ IV/2004:

1. Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh chống bán phá giá (đã được thông qua tại Phiên họp thứ 18 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội). Thời gian trình tháng 10/2004.

2. Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh chống trợ cấp. Thời gian trình tháng 11/2004 (nếu Pháp lệnh chống trợ cấp được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào tháng 8/2004 như đã dự kiến).

3. Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều tiết, điều hành vĩ mô về cung - cầu thị trường, giá cả các mặt hàng trọng yếu (Bộ Thương mại sẽ dự thảo Đề án và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án). Thời gian trình Quý IV/2004.

4. Luật Cạnh tranh: Bộ Thương mại sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 để hoàn chỉnh trình Quốc hội thông qua Dự án Luật Cạnh tranh tại kỳ họp thứ 6 theo đúng kế hoạch của Quốc hội.

Trên đây là tình hình thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến các đề án trình trong 6 tháng cuối năm 2004. Đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo số 2780/BC-BTM ngày 16/06/2004 của Bộ Thương mại về tình hình thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm và đăng ký đề án trình trong 6 tháng cuối năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.274

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224