Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 908/2001/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 26/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 908/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 908/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ CÁC BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU, QUẢN LÝ NHẬP KHẨU TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2001

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại tờ trình số 2403/BTM ngày 25 tháng 6 năm 2001 và ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan tại cuộc họp ngày 26 tháng 6 năm 2001;
Để tháo gỡ khó khăn, khuyến khích xuất khẩu và quản lý tốt nhập khẩu trong 6 tháng cuối năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bộ Tài chính thực hiện việc giảm thuế nhập khẩu đối với các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu nhằm giảm đến mức thấp nhất chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Thời gian áp dụng từ nay đến hết tháng 6 năm 2002; khẩn trương nghiên cứu trình Chính phủ xem xét trong tháng 8 năm 2001 thời điểm thu thuế giá trị gia tăng đối với hai mặt hàng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu, phù hợp với đặc thù lưu thông hai mặt hàng này trong sản xuất nông nghiệp.

Điều 2. Dành các ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành trong lĩnh vực gia công hoặc sản xuất hàng xuất khẩu cho các trường hợp sau đây :

- Gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài nhưng không trực tiếp xuất khẩu mà giao lại cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu hoặc sản xuất hàng xuất khẩu theo chỉ định của bên đưa gia công.

- Sản xuất bán thành phẩm để giao cho một doanh nghiệp khác sản xuất hàng xuất khẩu.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc ưu đãi thuế đối với các trường hợp này.

Điều 3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan nâng thuế nhập khẩu đối với các hàng nông sản : gạo, ngô, đậu tương, rau quả... trong năm 2001.

Khẩn trương ban hành trong qúy III năm 2001 các công cụ quản lý mới về thuế để tạo thuận lợi cho một số ngành sản xuất trong nước như đã quy định tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ; đưa vào quản lý giá tính thuế tối thiểu một số mặt hàng để điều tiết, hạn chế nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ, tạo việc làm và tận dụng nguyên liệu sẵn có trong nước.

Điều 4. Miễn thu trong vòng một năm toàn bộ lệ phí hải quan đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu và toàn bộ các loại lệ phí về hạn ngạch xuất khẩu, giấy phép xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu (C/0). Trường hợp hạn ngạch xuất khẩu năm 2001 được phân giao theo hình thức đấu thầu nhưng nếu việc xuất khẩu các mặt hàng trúng thầu gặp khó khăn, thì cơ quan tổ chức đấu thầu xem xét hoàn trả lại 100% phí dự thầu cho doanh nghiệp trúng thầu đối với phần hạn ngạch trúng thầu chưa thực hiện.

Điều 5. Bộ Tài chính phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới chỉ đạo, điều hành việc miễn; giảm các khoản lệ phí đối với người, phương tiện và hàng hóa tham gia xuất khẩu qua địa bàn các tỉnh biên giới; miễn thu thuế buôn chuyến đối với hàng hóa xuất khẩu của các tỉnh phía sau đưa lên biên giới.

Điều 6. Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục hải quan. Riêng đối với hoạt động xuất khẩu, không nhất thiết phải quy định thương nhân xuất trình hợp đồng ngoại thương khi làm thủ tục hải quan. Tăng cường áp dụng chế độ "luồng xanh" (miễn kiểm hóa) cho hàng xuất khẩu; tạo thuận lợi tối đa cho việc kiểm định chất lượng hàng xuất khẩu.

Điều 7. Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tổng cục Hải quan và ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới rà soát lại toàn bộ các điểm thông quan hàng hóa hiện nay; có phương án xử lý vấn đề cửa khẩu trên nguyên tắc hoặc có sự thỏa thuận giữa địa phương hai nước hoặc có sự thỏa thuận ở cấp Chính phủ, nhằm tạo điều kiện khuyến khích lưu thông hàng hóa tại khu vực biên giới, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 8. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Thương mại hướng dẫn các ngành hữu quan đẩy mạnh hoạt động của các ngành dịch vụ còn tiềm năng : vận tải biển, hàng không, bưu điện viễn thông. Xây dựng các chương trình mục tiêu về xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ thời kỳ 2001 - 2005 của từng ngành và hệ thống thống kê báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động kinh doanh các loại dịch vụ này trước ngày 01 tháng 10 năm 2001.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------

No: 908/QD-TTg

Hanoi, July 26, 2001

 

DECISION

ON MEASURES TO STEP UP EXPORT AND MANAGE IMPORT IN THE LAST 6 MONTHS OF 2001

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister of Trade in Report No. 2403/BTM of June 25, 2001 and the comments of relevant ministries and branches at the June 26, 2001 meeting;
In order to remove difficulties, encourage export and well manage import in the last 6 months of 2001,

DECIDES:

Article 1.- To assign the Ministry of Finance to realize the reduction of import tax on import fertilizers and plant protection drugs of various kinds with a view to minimizing the input costs for agricultural production. The application duration lasts from now till the end of June 2002; to expeditiously study and submit to the Government for consideration in August 2001 the time for collecting value added tax on import fertilizers and plant protection drugs, which is in line with the particulars of circulation of these two commodity items in agricultural production.

Article 2.- To provide tax preferences in the field of export goods processing or production according to current regulations for the following cases:

- Processing goods for foreign traders by not directly exporting but assigning another enterprise to export or produce export goods according to the processing-ordering party’s mandate.

- Producing semi-finished products to be assigned to another enterprise for production of export goods.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 908/2001/QD-TTg, on measures to step up export and manage import in the last 6 months of 2001, promulgated by the Prime Minister of Government.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


895

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71