Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 101/2003/TTLT-BTC-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Trọng Điều, Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 29/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 101/2003/TTLT-BTC-BNV

Hà Nội , ngày 29 tháng 10 năm 2003

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ SỐ 101/2003/TTLT/BTC-BNV NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÀ THI NÂNG NGẠCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, Công chức (sửa đổi, bổ sung) ngày 29/4/2003 và các văn bản của Chính phủ hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC THU:

1. Đối tượng nộp phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức quy định tại Thông tư này là các thí sinh đủ tiêu chuẩn và được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi thông báo dự thi tuyển công chức hoặc dự thi nâng ngạch cán bộ, công chức.

2. Mức thu phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức quy định như sau:

a) Đối với dự thi tuyển công chức, cơ quan tổ chức thi căn cứ vào số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi để áp dụng theo các mức:

- Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 130.000 (một trăm ba mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

- Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự, thu: 70.000 (bảy mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

- Từ 1.000 thí sinh tham dự trở lên, thu: 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

b) Đối với dự thi nâng ngạch cán bộ, công chức, cơ quan tổ chức thi căn cứ vào số lượng chỉ tiêu được duyệt để áp dụng theo các mức:

b1) Đối với ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương:

- Dưới 50 thí sinh tham dự, thu: 900.000 (chín trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 800.000 (tám trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

- Từ 100 thí sinh tham dự trở lên, thu: 700.000 (bảy trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

b2) Đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương, thu: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

b3) Đối với ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống:

- Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 180.000 (một trăm tám mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

- Từ 500 thí sinh tham dự trở lên, thu: 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

II- TỔ CHỨC THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ:

1. Cơ quan tổ chức dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức có trách nhiệm:

a) Niêm yết công khai tại nơi thu phí về đối tượng thu, mức thu theo đúng quy định tại Thông tư này. Khi thu tiền phải cấp biên lai thu phí (theo quy định của Bộ Tài chính) cho người nộp tiền (biên lai nhận tại cơ quan Thuế địa phương nơi cơ quan thu đóng trụ sở và được quản lý, sử dụng theo chế độ hiện hành).

b) Mở tài khoản tạm giữ tiền thu phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức tại Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở chính; hàng ngày hoặc chậm nhất một tuần một lần phải lập bảng kê, gửi tiền phí đã thu được vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước và phải quản lý chặt chẽ theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

2. Cơ quan thu phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức được sử dụng số tiền phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch thu được để trang trải các chi phí phục vụ công tác tổ chức thi theo nội dung sau đây:

Đối với thi tuyển công chức, bao gồm:

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về chỉ tiêu và điều kiện dự thi;

- Kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu, gửi thông báo đến các đối tượng tham gia dự thi;

- Xét duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tại Hội đồng thi của Bộ và của tỉnh;

- Biên soạn tài liệu thi, thuê hội trường, thuê giáo viên để tập huấn cho thí sinh, khai mạc kỳ thi;

- In, mua biên lai thu phí;

- Thuê phòng thi, tổ chức kỳ thi;

- Chi cho hoạt động của Hội đồng thi: họp Hội đồng, ra đề thi và đáp án, coi thi, chấm thi, phúc tra bài thi...;

- Các công việc khác phục vụ trực tiếp cho công tác thi tuyển cán bộ, công chức ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

b) Đối với thi nâng ngạch cán bộ, công chức, bao gồm:

Ngoài những nội dung chi tương tự như đã qui định khi thi tuyển công chức tại tiết a điểm 2 Mục II Thông tư này, còn được chi cho các nội dung sau:

- Chi làm giấy chứng nhận để bổ nhiệm vào ngạch dự thi;

- Chi cho đi lại, ăn ở của giảng viên và các thành viên của Hội đồng thi;

- Các công việc khác phục vụ cho công tác thi nâng ngạch cán bộ, công chức ở các Bộ và tỉnh theo phân cấp hiện hành.

3. Các cơ quan, đơn vị làm công tác thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức, hàng năm phải lập dự toán thu chi phần phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức cùng với dự toán thu chi của cơ quan, đơn vị mình. Việc lập và chấp hành dự toán phải thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách. Việc quản lý thu, chi tiền thu phí phải thực hiện theo đúng chế độ tài chính hiện hành và tổng hợp vào báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của cơ sở theo phân cấp quản lý ngân sách, đảm bảo nguyên tắc tài chính công khai, dân chủ.

4. Cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức theo đúng quy định tại Thông tư này và Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; Bãi bỏ Thông tư số 32/2001/TT-BTC ngày 23/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ công chức.

2. Đối tượng nộp phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức thu phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Liên Bộ Tài chính - Nội vụ để nghiên cứu giải quyết.

 

Nguyễn Trọng Điều

(Đã ký)

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 29/10/2003 quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức do Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.429

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!