Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 97/2012/TT-BTC lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ

Số hiệu: 97/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 18/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TRONG KỲ NGHỈ CHO CÔNG DÂN NIU DI-LÂN

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ ký ngày 29/12/2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân như sau:

Điều 1. Đối tượng nộp lệ phí và cơ quan thu lệ phí

1. Đối tượng nộp lệ phí

Công dân Niu Di-lân làm việc trong kỳ nghỉ theo Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ phải nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Cơ quan thu lệ phí

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) khi cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 2. Mức thu lệ phí

1. Mức thu lệ phí cấp phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân như sau:

a) Cấp mới: 600.000 đồng/lần/người;

b) Cấp lại: 500.000 đồng/lần/người;

2. Lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

Điều 3. Tổ chức thu, nộp và quản lý

1. Lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.

2. Cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp lệ phí vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

3. Cơ quan thu lệ phí nộp 100% (một trăm phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.

4. Ngân sách Trung ương bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để đảm bảo chi phí cho việc cấp và thu lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân. Vào thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lập dự toán chi phí cho việc cấp và thu lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2012.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, công khai chế độ thu lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 97/2012/TT-BTC

Hanoi, June 18, 2012

 

CIRCULAR

GUIDING THE COLLECTION, TRANSFER AND MANAGEMENT OF FEES FOR ISSUING WORKING HOLIDAY LICENSES TO NEW ZEALAND’S CITIZENS

Pursuant to the Ordinance on Fees and Charges No. 38/2001/PL-UBTVQH10 dated August 28, 2001;

Pursuant to the Government's Decree No. 57/2002/ND-CP dated June 03, 2002, and Decree No. 24/2006/ND-CP dated March 06, 2006, detailing the implementation of the Ordinance on Fees and charges;

Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP dated November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of New Zealand on the Working Holiday Scheme signed on December 29, 2011;

At the proposal of the Director of the Tax Policy Department;

The Minister of Finance promulgates the Circular guiding the collection, transfer and management of fees for issuing working holiday licenses to New Zealand’s citizens.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Fee payers

New Zealand’s citizens who work during their holidays according to the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of New Zealand on the Working Holiday Scheme must pay the fee for issuing the working holiday license as guided in this Circular.

2. Fee-collecting agencies

When issuing working holiday licenses to New Zealand’s citizens, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs (The Bureau of Employment) must collect, transfer and manage of the fees for issuing the licenses as guided in this Circular.

Article 2. Fee rates

1. The fee rates for issuing working holiday licenses to New Zealand’s citizens::

a/ New issuance: VND 600,000 VND/time/ person;

b/ Re issuance: VND 500,000 VND/time/person;

2. Fees for issuing working holiday licenses to New Zealand’s citizens shall be collected in Vietnam dong (VND).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Fees for issuing working holiday licenses to New Zealand’s citizens are State budget receipts.

2. The agencies that collect fee for issuing working holiday licenses to New Zealand’s citizens must register, declare and transfer the collected amount to the State budget in accordance with the Ministry of Finance's Circular No. 63/2002/TT-BTC dated July 24, 2002, and Circular No. 45/ 2006/TT-BTC dated May 25, 2006, amending and supplementing Circular No. 63/2002/TT-BTC of July 24, 2012, guiding the law provisions on fees and charges.

3. Fee-collecting agencies shall transfer 100% (one hundred percent) of collected amount to the State budget according to the corresponding chapter, category, clause, item and sub-item of the current State Budget Index.

4. Central budget shall be allocated to regular expenditure estimates of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to defray the expenses on the fee collection and the issuance of working holiday licenses to New Zealand’s citizens. At the time of making annual State budget estimates, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall make the expenditure estimates for the fee collection and the issuance of working holiday licenses to New Zealand’s citizens, include them in the state budget expenditure estimates and send it to the Ministry of Finance as prescribed.

Article 4. Implementation organization

1. This Circular takes effect on August 2, 2012.

2. Other matters related to fee collection, transfer, management and announcement of the fee collection regime not being specified in this Circular must comply with the Ministry of Finance's Circular No. 63/2002/TT-BTC dated July 24, 2012, and Circular No. 45/2006/TT-BTC dated May 25,2006, amending and supplementing Circular No. 63/2002/TT-BTC dated July 24,2002, guiding the law provisions on fees and charges; Circular No. 28/2011/TT-BTC dated February 28, 2011, guiding a number of articles of the Law on Tax Administration, and the Government's Decree No. 85/2007ND-CP dated May 25, 2007, and the Decree No. 106/2010/ND-CP dated October 28, 2010.

3. Fee payers and other relevant agencies are responsible for implementing this Circular. Organizations and individuals are recommended to send feedbacks on the difficulties arising during the course of implementation to the Ministry of Finance for consideration and settlement./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Vu Thi Mai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 97/2012/TT-BTC ngày 18/06/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.950

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74