Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 87/2002/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch

Số hiệu: 87/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 02/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 87/2002/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH PHÂN HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ/CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24/8/2000 của Chính phủ về cơ sở lưu trú du lịch;
Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ MỨC THU

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24/8/2000 của Chính phủ về cơ sở lưu trú du lịch, được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch phải nộp phí thẩm định (thẩm định lần đầu và thẩm định lại) quy định tại Thông tư này.

2. Mức thu phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định như sau:

a) Thẩm định lần đầu:

- Loại đề nghị tiêu chuẩn xếp hạng 4 sao, 5 sao: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở.

- Loại đề nghị tiêu chuẩn xếp hạng 3 sao: 2.000.000 đồng/lần/cơ sở.

- Loại đề nghị đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao: 500.000 đồng/lần/cơ sở.

- Loại đề nghị tiêu chuẩn tối thiểu: 300.000 đồng/lần/cơ sở.

b) Thẩm định lại:

- Loại xếp hạng 4 sao, 5 sao: 2.000.000 đồng/lần/cơ sở.

- Loại xếp hạng 3 sao: 1.500.000 đồng/lần/cơ sở.

- Loại xếp hạng 1 sao, 2 sao: 400.000 đồng/lần/cơ sở.

- Loại xếp hạng tiêu chuẩn tối thiểu: 200.000 đồng/lần/cơ sở

c) Thời hạn thẩm định và thẩm định lại đối với các loại cơ sở lưu trú tại tiết a, b nêu trên thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 9 Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24/8/2000 của Chính phủ về cơ sở lưu trú du lịch và tại điểm 4a, mục III, chương II Thông tư số 01/2000/TT-TCDL ngày 27/4/2001 của Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định.

3. Phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch thu bằng đồng Việt Nam.

II- TỔ CHỨC THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG

1. Tổng cục du lịch và Sở Du lịch hoặc Sở Du lịch - Thương mại, Sở Thương mại - Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch qui định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24/8/2000 của Chính phủ tổ chức thu phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch (dưới đây gọi chung là cơ quan thu) theo quy định:

a) Niêm yết công khai tại nơi thu phí: đối tượng thu, mức thu phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch theo đúng mức thu quy định tại Thông tư này. Khi thu tiền phải cấp biên lai thu phí, (loại biên lai thu do Bộ Tài chính phát hành) cho người nộp tiền (biên lai nhận tại Cục thuế địa phương nơi cơ quan thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú đóng trụ sở và được quản lý, sử dụng theo quy định của Bộ Tài chính).

b) Mở tài khoản tạm giữ tiền thu phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch ( bao gồm số thu bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản) tại Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở chính; riêng số thu bằng tiền mặt thì hàng ngày hoặc chậm nhất là hàng tuần (7) ngày một lần phải lập bảng kê, gửi toàn bộ tiền phí đã thu được vào tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước và phải quản lý chặt chẽ theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

c) Đăng ký, kê khai, nộp phí với cơ quan Thuế nơi đóng trụ sở chính; thực hiện thanh toán, quyết toán biên lai thu phí và quyết toán thu, nộp tiền thu phí với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

2. Cơ quan thu phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch được trích để lại tiền thu phí để trang trải các chi phí phục vụ việc thu phí theo tỷ lệ (%) trên tổng số tiền phí thực thu được như sau:

- Tổng cục Du lịch: 90% trên tổng số tiền phí thu được từ các cơ sở đề nghị hoặc được xếp hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao.

- Sở Du lịch hoặc Sở Du lịch - Thương mại, Sở Thương mại - Du lịch: 60% trên tổng số tiền phí thu được từ các cơ sở được đề nghị hoặc được xếp hạng 1 sao, 2 sao và đạt tiêu chuẩn tối thiểu.

Số tiền phí được trích để lại theo tỷ lệ (%) quy định trên đây được sử dụng vào các nội dung chi cụ thể sau đây:

a) Chi tiền lương, tiền công cho lao động thuê ngoài trực tiếp làm công việc thu phí (kể cả trả công làm việc ngoài giờ hành chính quy định cho cán bộ công nhân viên của cơ quan thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch).

b) Chi phí trực tiếp phục vụ cho việc thu phí như: văn phòng phẩm, công tác phí (đi lại, lưu trú), công vụ phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

c) Chi hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ phục vụ công việc thu phí.

d) Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công việc thu phí.

e) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho cán bộ nhân viên trực tiếp thu phí, lệ phí của cơ quan thẩm định cơ sở lưu trú du lịch. Mức trích lập 2 (hai) quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương thực hiện nếu số thu năm thực hiện cao hơn năm trước và bằng 2 (hai) tháng lương thực hiện nếu số thu năm thực hiện thấp hơn hoặc bằng năm trước.

Toàn bộ số tiền phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch được tạm trích theo quy định trên đây, cơ quan thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch phải sử dụng đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo chế độ quy định.

3. Tổng số tiền phí thẩm định phân hạng cở sở lưu trú du lịch thực thu được (bao gồm số thu bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản), sau khi trừ số được trích để lại theo tỷ lệ quy định tại điểm 2 mục này, số còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước (chương, loại, khoản tương ứng, mục 046 Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành) theo thời hạn và thủ tục quy định tại Pháp lệnh phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí. Số nộp ngân sách nhà nước được phân cho các cấp ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

4. Việc lập và chấp hành dự toán thu-chi, quyết toán thu-chi tiền thu phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Sở Tài chính Vật giá, Cục Thuế các tỉnh, thành phố, các cơ quan thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và đối tượng nộp phí có trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 87/2002/TT-BTC

Hanoi, October 02, 2002

 

CIRCULAR

STIPULATING THE REGIME OF COLLECTION, REMITTANCE, MANAGEMENT AND USE OF CHARGES FOR EXPERTISE AND CLASSIFICATION OF TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS

Pursuant to the Ordinance on Charges and Fees of August 28, 2001 and the Governments Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002;
Pursuant to the Governments Decree No. 39/2000/ND-CP of August 24, 2000 on tourist accommodation establishments;
The Ministry of Finance hereby guides the regime of collection, remittance, management and use of charges for expertise and classification of tourist accommodation establishments as follows:

I. OBJECTS OF APPLICATION AND COLLECTION LEVELS

1. Organizations and individuals that do business in tourist accommodation establishments in Vietnam under the provisions in Article 2 of the Governments Decree No. 39/2000/ND-CP of August 24, 2000 on tourist accommodation establishments and have their tourist accommodation establishments expertised and classified by State management agencies shall have to pay expertise charges (for the first-time expertise and re-expertise) according to the provisions of this Circular.

2. The collection levels of charges for expertise and classification of tourist accommodation establishments shall be prescribed as follows:

a) First-time expertise:

- Those proposed for four-star or five-star class: VND 2,500,000/time/establishment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Those proposed two-star or one-star class: VND 500,000/time/establishment.

- Those proposed for minimum standards: VND 300,000/time/establishment.

b) Re-expertise:

- Four-star and five-star establishments: VND 2,000,000/time/establishment.

- Three-star establishments: VND 1,500,000/time/establishment.

- Two-star and one-star establishments: VND 400,000/time/establishment.

- Establishments with minimum standards: VND 200,000/time/establishment.

c) The time limits for the expertise and re-expertise of tourist accommodation establishments stated at Items a and b above shall comply with Clause 2, Article 9 of the Governments Decree No. 39/2000/ND-CP of August 24, 2000 on tourist accommodation establishments and Point 4a, Section III, Chapter II of Circular No. 01/2001/TT-TCDL of April 27, 2001 of the General Tourism Administration guiding the implementation thereof.

3. Charges for expertise and classification of tourist accommodation establishments shall be collected in Vietnam dong.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The General Tourism Administration and the provincial/municipal Tourism Services or Tourism-Trade Services, or Trade-Tourism Services, which exercise the State management over tourist accommodation establishments as prescribed in Articles 14 and 15 of the Governments Decree No. 39/2000/ND-CP of August 24, 2000, shall organize the collection of charges for expertise and classification of tourist accommodation establishments (hereinafter referred collectively to as collecting agencies) under the following regulations:

a) To publicly post up at the charge collection places: payers and rates of charges for expertise and classification of tourist accommodation establishments in strict accordance with the collection levels prescribed in this Circular. To issue charge receipts (the receipts issued by the Ministry of Finance) to charge payers upon the collection of charges (the receipts shall be received at the Tax Departments of the localities where the agencies conducting the expertise and classification of tourist accommodation establishments are headquartered, and shall be managed and used according to the Finance Ministrys stipulations).

b) To open accounts for temporary deposit of charges for expertise and classification of tourist accommodation establishments (including amounts collected in cash, checks or money transfer) at the State Treasuries of the localities where they are headquartered; particularly for the amount collected in cash, every day or at least once a week, to make a detailed list, fully deposit such collected amount into the accounts opened at the State Treasuries, and manage them strictly according to the current financial regimes.

c) To register, declare and remit the collected charge amounts with the tax offices of the localities where they are headquartered; effect the payment and final settlement of charge receipts and make final settlement of the collected and remitted charge amounts with the tax offices directly managing them strictly according to the provisions in Circular No. 63/2002/TT-BTC of July 24, 2002 guiding the implementation of law provisions on charges and fees.

2. The agencies collecting charges for expertise and classification of tourist accommodation establishments shall be allowed to deduct the actually collected charge amounts to cover expenses for charge collection according to the following percentage (%):

- For the General Tourism Administration: 90% of the total charge amounts collected from establishments proposed or classified three-star, four-star, and five-star.

- For provincial/municipal Tourism Services, Tourism-Trade Services and Trade-Tourism Services: 60% of the total charge amounts collected from establishments proposed or classified one-star, two-star, and those with minimum standards.

The charge amounts deducted in the above-prescribed percentages shall be used for the following specific spending contents:

a) Payment of salaries and remuneration for laborers hired from outside for the direct collection of charges (including payment for overtime work for officials and employees of the agencies conducting the expertise and classification of tourist accommodation establishments).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c) Expenses for conferences, seminars, and professional training courses in service of charge collection.

d) Other expenses directly related to charge collection.

e) Deductions to set up the reward fund and welfare fund for officials and employees directly engaged in charge and fee collection of the agencies conducting the expertise and classification of tourist accommodation establishments. The maximum annual per-capita deduction levels for the setting up of the reward fund and welfare fund shall not exceed 3 (three) months actually paid salarie, if the amount collected in the year is higher than the previous years figure, or be equal to 2 (two) months actually paid salarie, if the amount collected in the year is lower than the previous years figure.

The agencies conducting the expertise and classification of tourist accommodation establishments must use the entire amount of charge for expertise and classification of tourist accommodation establishments, temporarily deducted according to the above regulations for the right purposes, with lawful vouchers according to the prescribed regimes.

3. The actually collected amounts of charge for expertise and classification of tourist accommodation establishments (including those collected in cash, checks or money-transfer), after being deducted in the percentages prescribed at Point 2 of this Section, must be remitted into the State budget (the corresponding chapter, category and clause of Item 046 of the current State budget index) according to the time limits and procedures stipulated in the Ordinance on Charges and Fees and its guiding documents. The amounts remitted into the State budget shall be allocated to various State budget levels according to the provisions of the State Budget Law.

4. The elaboration and execution of charge revenue-expenditure estimates and final settlement of charges for expertise and classification of tourist accommodation establishments shall comply with the guidance in the Finance Ministrys Circulars No. 63/2002/TT-BTC of July 24, 2002 guiding the implementation of law provisions on charges and fees and No. 25/2002/TT-BTC of March 21, 2002 guiding the implementation of the Governments Decree No. 10/2002/ND-CP of January 16, 2002 on financial regimes applicable to non-business units with revenues.

III. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

1. This Circular takes effect 15 days after its signing. All previous regulations on charges for expertise and classification of tourist accommodation establishments contrary to this Circular are hereby annulled.

2. The provincial/municipal Finance and Pricing Services and Tax Departments, the agencies conducting the expertise and classification of tourist accommodation establishments, and charge payers shall have to strictly comply with this Circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.424

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!