Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 77/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 25/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 77/2000/TT/BTC NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

(Đăng kiểm phương tiện, thiết bị nghề cá, chất lượng và thú y thuỷ sản)
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.
Để tăng cường công tác quản lý thu, chi phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Thuỷ sản; Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản như sau:

I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

1. Tiền thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản là nguồn thu của ngân sách Nhà nước. Đối tượng, mức thu, tổ chức thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thực hiện theo Quyết định số 20/2000/BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

2. Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thuộc Bộ Thuỷ sản, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, trung tâm thuỷ sản các địa phương (gọi chung là cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản) tổ chức thu phí, lệ phí bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản được trích 40% tổng số tiền phí, lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc tổ chức thu phí, lệ phí, số còn lại (60%) phải nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Đơn vị tổ chức thu phải mở tài khoản thu phí tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch; Chậm nhất 10 ngày sau khi thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đơn vị nộp vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

II. NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi phí, lệ phí:

Số thu phí, lệ phí của công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản được sử dụng tại đơn vị theo dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt bao gồm các nội dung sau:

- Chi tiền công và các khoản phụ cấp cho lao động thuê ngoài (nếu có).

- Chi bảo hộ lao động, trang bị đồng phục.

- Chi công tác phí, bồi dưỡng độc hại.

- Chi làm việc ngoài giờ.

- Chi mua vật tư, dụng cụ, hoá chất, biên lai ấn chỉ.

- Chi mua sắm, sửa chữa thiết bị kỹ thuật chuyên dùng.

- Chi thuê phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng.

- Chi tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác thu.

- Chi khác có liên quan phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức thu.

- Trích 2 quĩ khen thưởng và phúc lợi bằng 3 tháng lương thực hiện của đơn vị (bao gồm tiền lương, tiền công của cán bộ công chức trong danh sách) và trong tỷ lệ phần trăm (%) đơn vị được để lại sử dụng.

Các khoản chi trên đây theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

2. Lập và chấp hành dự toán thu, chi phí, lệ phí.

Các đơn vị thu phí, lệ phí có trách nhiệm lập và chấp hành dự toán thu, chi phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước. Thông tư này hướng dẫn chi tiết thêm một số nội dung sau:

- Căn cứ vào dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan chủ quản cấp trên, sau khi thoả thuận với cơ quan tài chính cùng cấp tiến hành giao dự toán thu, chi phí, lệ phí đồng thời với dự toán thu chi NSNN cho các đơn vị trực thuộc theo mục thu, chi của mục lục NSNN.

- Trên cơ sở dự toán thu, chi NSNN cả năm được cấp có thẩm quyền giao, và căn cứ vào tiến độ thực hiện công việc, cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản lập báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quí trước và lập dự toán thu, chi ngân sách quí tiếp theo (có chia ra tháng) và chi tiết theo mục lục NSNN gửi cơ quan chủ quản cấp trên và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. Cơ quan chủ quản cấp trên tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

Trên cơ sở số thu về phí, lệ phí gửi KBNN và dự toán chi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lệnh chuẩn chi của thủ trưởng đơn vị và các hồ sơ chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo qui định hiện hành, Kho bạc Nhà nước kiểm tra cấp tạm ứng hoặc thanh toán cho đơn vị theo quy định về chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và các quy định tại Thông tư này.

Các đơn vị thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản chi theo dự toán được duyệt, trong năm nếu giảm thu thì sẽ giảm chi tương ứng. Trường hợp nếu có phát sinh thêm chi để tăng thu so với dự toán thu chi được duyệt thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép duyệt bổ sung dự toán chi.

Hàng tháng đơn vị căn cứ vào số thực thu làm thủ tục kê khai, nộp ngân sách Nhà nước theo tỷ lệ 60% và được điều tiết toàn bộ về ngân sách Trung ương đối với Cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; Điều tiết toàn bộ về ngân sách địa phương đối với Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Trung tâm thuỷ sản.

Số lệ phí được để lại chi, nếu cuối năm sử dụng không hết thì đơn vị phải nộp tiếp vào NSNN.

3. Quyết toán thu chi phí, lệ phí.

Cuối quí, cuối năm đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm quyết toán toàn bộ số thu chi phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi theo qui định tại Quyết định số 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính ban hành hệ thống chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

Công tác kiểm tra xét duyệt quyết toán cho các đơn vị thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thực hiện theo Thông tư số: 21/2000/TT-BTC ngày 16/3/ 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thông báo quyết toán năm đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp.

4. Cơ quan chủ quản cấp trên có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Tài chính tổ chức kiểm tra định kỳ (hoặc đột xuất) các đơn vị tổ chức thu để đảm bảo việc thu đúng chế độ, chi tiêu đúng mục đích, có hiệu quả và xử lý kịp thời các sai phạm (nếu có).

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 7/3/2000; Các qui định khác về sử dụng phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 77/2000/TT-BTC ngày 25/07/2000 hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Đăng kiểm phương tiện, thiết bị nghề cá, chất lượng và thú y thuỷ sản) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204