Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 57/2009/TT-BTC miễn thuế thu nhập cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện tổ chức Liên hợp quốc

Số hiệu: 57/2009/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 57/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Công ước về quyền ưu đãi miễn trừ của Liên hợp quốc đã thông qua Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 13/2/1946;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;
Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7835/VPCP-KTTH ngày 14/11/2008 của Văn phòng Chính phủ về thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên là người Việt Nam làm việc trong các văn phòng đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam được tuyển dụng và làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam như sau:

Điều 1. Đối tượng được miễn thuế:

Cá nhân Việt Nam được tuyển dụng theo hợp đồng, làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là nhân viên) thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Thông tư này.

Các cá nhân khác được văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam tuyển dụng và trả lương theo giờ không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Điều 2. Thu nhập được miễn thuế:

Thu nhập được miễn thuế cho nhân viên theo quy định tại Thông tư này là các khoản tiền lương và thù lao mà nhân viên nhận được do văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc trả.

Các khoản thu nhập mà nhân viên nhận được từ các nguồn khác không do tổ chức Liên hợp quốc trả thì các nhân viên phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế:

Văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam có trách nhiệm nộp danh sách nhân viên Việt Nam được văn phòng tuyển dụng thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư này cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi văn phòng đóng trụ sở chậm nhất là ngày 30/5/2009.

Trường hợp các văn phòng có thay đổi về nhân viên theo hợp đồng như tuyển dụng mới hoặc chấm dứt hợp đồng thì phải nộp danh sách thay đổi nhân sự cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng có phát sinh thay đổi.

Trưởng đại diện văn phòng của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách nhân viên được miễn thuế thu nhập đã nộp cho cơ quan thuế.

Cơ quan thuế thực hiện không thu thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam theo danh sách nhân viên do văn phòng đại diện xác nhận.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trái với quy định tại Thông tư này. Áp dụng miễn thuế thu nhập cá nhân kể từ ngày 01/01/2009 trở đi cho nhân viên được tuyển dụng theo hợp đồng và làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc LHQ tại Việt Nam .

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;  
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cơ quan TƯ của các Đoàn thể;
- UBND, Sở TC, Cục thuế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCT(VT, TNCN(2b).Vân anh 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính)

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
CỦA TỔ CHỨC
...............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:

..........., ngày.............tháng.........năm.............

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh, thành phố.......

Thực hiện theo qui định tại Thông tư số ....../2009/TT-BTC ngày ..../..../2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam;

Tên văn phòng đại diện của tổ chức....................................................................

Xác nhận các cá nhân theo danh sách sau làm việc tại ................................. được miễn thuế thu nhập cá nhân:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mã số thuế/ Số CMND

Thu nhập được miễn thuế

Thời gian hợp đồng (từ.... đến....)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên  
- Lưu

TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC ....
Ký, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 57/2009/TT-BTC

Hanoi, March 24, 2009

 

CIRCULAR

GUIDING PERSONAL INCOME TAX EXEMPTION FOR VIETNAMESE STAFF OF REPRESENTATIVE OFFICES OF UNITED NATIONS ORGANIZATIONS IN VIETNAM

Pursuant to the Treaty on Privileges and Immunity of United Nations Organizations passed by the General Assembly of the United Nations Organization on 13 February 1946;
Pursuant to the Law on Accession to and Implementation of International Treaties dated 14 June 2005;
Pursuant to the Law on Management of Tax dated 29 November 2006 and its implementing Decree 85/2007/ND-CP of the Government dated 25 May 2007;
Pursuant to the Law on Personal Income Tax dated 21 November 2007 and its implementing Decree 100/2008/ND-CP of the Government dated 8 September 2008;
Pursuant to Decree 118/2008/ND-CP of the Government dated 27 November 2008 on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the opinion and instructions of the Prime Minister of the Government in Official Letter 7835/VPCP-KTTH of the Government Office dated 14 November 2008 on personal income tax exemption for Vietnamese staff working in representative offices of United Nations Organizations in Vietnam;

The Ministry of Finance hereby provides the following guidelines on personal income tax exemption for Vietnamese staff of representative offices of United Nations Organizations (UNOs) in Vietnam:

Article 1.- Exempt individuals

Vietnamese individuals who are recruited pursuant to a contract to work in representative offices of UNOs in Vietnam (hereinafter referred to as staff) shall be personal income tax exempt pursuant to the provisions of this Circular.

Other staff who are recruited by the representative office of a UNO in Vietnam and who are paid an hourly rate salary shall not be exempt individuals and this Circular shall not apply to them.

Article 2.- Exempt income

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.- Application file and procedures for tax exemption

The representative office of a UNO in Vietnam shall be responsible to submit a list of Vietnamese staff recruited by such office and being individuals eligible for personal income tax exemption {on the standard form in the Appendix issued with this Circular) to the Tax Division of the province or city where such office has its headquarters, by no later than 30 May 2009.

If an office has any changes of staff working pursuant to a contract such as new recruitments or terminations of contract, then it must lodge a list of amended personnel with the tax office no later than the last day of the month during which such change occurs.

Heads of representative offices of UNOs in Vietnam shall be liable for the accuracy of lists lodged with the tax office of staff who are personal income tax exempt.

Tax offices shall not collect personal income tax for Vietnamese staff working in representative offices of UNOs in Vietnam in accordance with the staff lists certified by such representative offices.

Article 4.- Organization of implementation

This Circular shall be of full force and effect after forty-five (45) days from the date of its signing, and any provisions contrary to the provisions in this Circular are hereby repealed. Personal income tax exemption shall apply as from 1 January 2009 for staff recruited pursuant to a contract and working in representative offices of UNOs in Vietnam.

Any problems arising during implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for resolution.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 57/2009/TT-BTC ngày 24/03/2009 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.045

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!