Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 304/2016/TT-BTC bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô xe máy

Số hiệu: 304/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 304/2016/TT-BTC ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy, đối tượng nộp lệ phí trước bạ xe máy, ô tô, xây dựng và áp dụng bảng giá tính lệ phí trước bạ cho ô tô, xe máy.

 

1. Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy, ô tô

 
Thông tư 304 ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe gắn máy, xe mô tô 2, 3 bánh, các loại xe tương tự; ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc và các loại xe tương tự.
 
Giá tính lệ phí trước bạ ôtô, xe máy tại Bảng là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.
 
Cũng theo Thông tư 304 của Bộ Tài chính giá tính lệ phí trước bạ xe máy, ô tô được xác định dựa trên nhãn hiệu, số loại hoặc tên thương mại, số người cho phép chở, thể tích làm việc hoặc trọng tải, nước sản xuất xe máy, ô tô.
 
Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy, ô tô được sửa đổi trong trường hợp phát sinh ô tô, xe máy mới chưa được quy định hoặc giá chuyển nhượng thực tế của xe máy, ô tô tăng hoặc giảm 20% trở lên.
 

2. Đối tượng nộp lệ phí trước bạ

 
Người nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo Thông tư 304/BTC là người có xe khi đăng quyền sở hữu, quyền sử dụng.
 

3. Nguồn thông tin phục vụ xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo Thông tư 304/2016/BTC

 
- Thông báo giá bán ô tô, xe máy của công ty sản xuất kinh doanh;
 
- Từ cơ sở dữ liệu về giá;
 
- Giá cập nhật của cơ quan thuế trên hệ thống quản lý lệ phí trước bạ;
 
Ngoài ra, đối với ôtô, xe máy nhập khẩu, thông tin còn được thu thập từ trị giá tính thuế xuất nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT do cơ quan hải quan cung cấp.
 

4. Áp dụng Bảng giá lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

 
Thông tư 304 quy định trường hợp giá chuyển nhượng thực tế thấp hơn giá lệ phí trước bạ trong Bảng thì áp dụng giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng.
 
Trường hợp khi khai lệ phí trước bạ mà giá tính lệ phí trước bạ chưa được quy định hoặc giá chuyển nhượng thực tế ôtô, xe máy thực tế tăng 20% trở lên so với Bảng giá thì cơ quan Thuế căn cứ giá tính lệ phí trước bạ xe máy, ô tô tại Bảng và quy định hiện hành để giải quyết.
 
 
Thông tư 304/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và áp dụng cho hồ sơ khai lệ phí trước bạ xe máy, ô tô từ ngày 01/01/2017.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 304/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

Căn cứ Luật Quản thuế s 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí s 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ hướng dn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản mới (sau đây gọi là Bảng giá) là:

a) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (gồm cả xe máy điện), các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của các loại xe này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (gọi chung là xe máy);

b) Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của các loại xe này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (gọi chung là ô tô).

2. Đối với ô tô, xe máy đã qua sử dụng, giá tính lệ phí trước bạ được thực hiện theo Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lệ phí trước bạ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân có ôtô, xe máy thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ô tô, xe máy trong nước; Doanh nghiệp kinh doanh ô tô, xe máy nhập khẩu.

3. Cơ quan thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân khác liên quan.

Điều 3. Giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá

1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy tại Bảng giá là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường theo quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ để làm căn cứ xây dựng giá tính lệ phí trước bạ.

2. Giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá được xác định trong số các chỉ tiêu về nhãn hiệu, số loại hoặc tên thương mại, thể tích làm việc hoặc khối lượng (trọng tải) hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông, số người cho phép chở (kể cả lái xe), nước sản xuất của ô tô, xe máy trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp.

Điều 4. Nguồn thông tin phục vụ xây dựng Bảng giá

1. Đối với ôtô, xe máy sản xuất lắp ráp trong nước

a) Thông báo giá bán của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ô tô, xe máy;

b) Thông tin từ cơ sở dữ liệu về giá;

c) Thông tin giá cập nhật trên hệ thống quản lý lệ phí trước bạ của cơ quan thuế;

2. Đối với ôtô, xe máy nhập khẩu

a) Thông báo giá bán của doanh nghiệp kinh doanh ô tô, xe máy nhập khẩu;

b) Thông tin về trị giá tính thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị giá tăng của ô tô, xe máy nhập khẩu do cơ quan hải quan cung cấp;

c) Thông tin từ cơ sở dữ liệu về giá;

d) Thông tin giá cập nhật trên hệ thống quản lý lệ phí trước bạ của cơ quan thuế;

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Bảng giá

1. Bảng giá được sửa đổi, bổ sung trong trường hợp phát sinh ô tô, xe máy chưa được quy định tại Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành hoặc giá chuyển nhượng thực tế của ô tô, xe máy đã quy định tại Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành có tăng hoặc giảm 20% trở lên.

2. Khi tiếp nhận thông tin về ô tô, xe máy chưa được quy định tại Bảng giá hoặc giá chuyển nhượng thực tế của ô tô, xe máy có thay đổi so với Bảng giá, Tổng cục Thuế căn cứ nguồn thông tin quy định tại Điều 4 Thông tư này và mặt bng giá của ôtô, xe máy với các giao dịch phổ biến để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Bảng giá theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

Điều 6. Áp dụng Bảng giá

1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy được quy định tại Bảng giá ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp giá chuyển nhượng ôtô, xe máy thực tế trên thị trường thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá theo Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành đang có hiệu lực áp dụng.

2. Trường hợp tại thời điểm nộp đủ hồ sơ khai lệ phí trước bạ, giá chuyển nhượng thực tế ôtô, xe máy trên thị trường tăng 20% trở lên so với Bảng giá hiện hành đang áp dụng hoặc giá tính lệ phí trước bạ chưa được quy định trong Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành, cơ quan Thuế căn cứ giá tính lệ phí trước bạ của các loại ô tô, xe máy đã có tại Bảng giá và hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để xác định giá tính lệ phí trước bạ theo quy định. Trường hợp các loại ô tô, xe máy chưa được quy định trong Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành, Cục Thuế thông báo cho các Chi cục Thuế giá tính lệ phí trước bạ áp dụng thống nhất trên địa bàn.

Trong thời hạn ba ngày (03) ngày làm việc kể từ thời điểm ô tô, xe máy được đăng ký trước bạ, Cục thuế tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Thuế các trường hợp tại thời điểm nộp đủ hồ sơ khai lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy chưa được quy định trong Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành hoặc giá biến động tăng, giảm 20% trở lên so với Bảng giá hiện hành đang áp dụng phát sinh trên địa bàn và hồ sơ, tài liệu liên quan nếu có.

Định kỳ, Tổng cục Thuế báo cáo trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung điều chỉnh Bảng giá đối với các trường hợp phát sinh ô tô, xe máy mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ giá tính lệ phí trước bạ chưa có trong Bảng giá hoặc giá ô tô, xe máy chuyển nhượng thực tế biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên so với giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá để xử lý theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với ôtô, xe máy khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền từ ngày 01/01/2017.

2. Trách nhiệm của Tổng cục Thuế

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng Bảng giá lệ phí trước bạ, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu về giá tính lệ phí trước bạ.

b) Tổng cục Thuế có trách nhiệm cập nhật, bổ sung giá các loại ô tô, xe máy phát sinh mới hoặc có điều chỉnh giá tại Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành vào Cơ sở dữ liệu giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và áp dụng đối với hồ sơ khai lệ phí trước bạ được nộp cho cơ quan thuế từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân t
i cao;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt N
am;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thu
ế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử:
Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCT (VT,TNCN)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 304/2016/TT-BTC

Ha Noi, November 15, 2016

 

CIRCULAR

ON PROMULGATION OF LIST OF PRICES FOR AUTOMOBILES AND MOTORBIKES ON WHICH REGISTRATION FEES ARE IMPOSED

Pursuant to the Law on Tax administration No. 78/2006/QH11 dated November 29, 2006 by the National Assembly; the Law on amendments to a number of articles of the Law on Tax administration No. 21/2012/QH13 dated November 20, 2012 by the National Assembly and the guiding decrees thereof;

Pursuant to the Law on Fees and Charges No. 97/2015/QH13 dated November 25, 2015;

Pursuant to the Decree No. 140/2016/ND-CP dated October 10, 2016 by the Government providing guidance on registration fees;

Pursuant to the Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 by the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Pricing; the Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016 amending and supplementing a number of articles of the Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 by the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Pricing;

Pursuant to Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 by the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Director of the General Department of Taxation,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation

1. This Circular promulgates the List of prices for new properties on which registration fees are imposed (hereinafter referred to as the “Price list”), including:

a) Two-wheeled and three-wheeled motorbikes, mopeds (including electric motorbikes) and similar vehicles, collectively referred to as motorbikes, and their chassis and bodywork, the replacement of which is subject to registration with competent authorities;

b) Automobiles, trailer trucks or semi-trailer trucks and similar vehicles, collectively referred to as automobiles, and their chassis and bodywork which are replaced and subject to registration with competent authorities.

2. Prices for used automobiles and motorbikes upon which registration fees are imposed are specified in the Circular No. 301/2016/TT-BTC dated November 15, 2016 by the Minister of Finance.

Article 2. Regulated entities

1. Any organization or individual having an automobile or motorbike on which registration fee is imposed upon its registration with a competent authority.

2. Any enterprise manufacturing and/or trading in domestic automobiles and/or motorbikes; enterprise trading in imported automobiles and/or motorbikes.

3. Tax authorities of all levels and relevant organizations and individuals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The prices for automobiles and motorbikes on which registration fees are imposed which are specified on the price list are their market prices according to regulations on the prices for other properties on which registration fees are imposed mentioned in point a clause 2 Article 6 of the Decree No. 140/2016/ND-CP dated October 10, 2016 by the Government as the basis for establishment of the price serving the calculation of registration fees.

2. The prices on which registration fees are imposed are determined according to makes, models or the trade names, the displacement or the payload of the vehicles (including the drivers), the production countries of the automobiles/motorbikes on the Certificate of technical safety and quality and environmental safety or the Notification of exemption from assessment of technical safety and quality and environmental safety or the Certificate of type approval issued by Vietnam Register.

Article 4. Sources of information serving the establishment of the Price list

1. Regarding automobiles and motorbikes domestically manufactured and assembled

a) Notifications of the selling prices submitted by enterprises manufacturing and trading in automobiles and motorbikes;

b) Information from price database;

c) Information about prices updated on the system of management of registration fees formulated by tax authorities;

2. Regarding imported automobiles and motorbikes

a) Notifications of the selling prices of enterprises trading in imported automobiles and motorbikes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Information extracted from price database;

d) Information about prices updated on the system of management of registration fees of tax authorities;

Article 5. Amendment to the Price list

1. The Price list shall be amended upon the addition of an automobile or a motorbike to the Price list or the actual price for any automobile and motorbike on the Price list issued by the Ministry of Finance which increases or decreases by at least 20%.

2. When receiving information about automobiles and motorbikes other than those specified on the Price list or the adjustment to price of automobiles/motorbikes on the Price list, the General Department of Taxation shall, depending on the sources of information specified in Article 4 of this Circular and the market price of automobiles and motorbikes, consider amending the Price list according to regulations in point b clause 2 Article 6 of the Decree No. 140/2016/ND-CP dated October 10, 2016 by the Government.

Article 6. Application of the Price list

1. The prices for automobiles and motorbikes  on which registration fees are imposed are specified on the Price list enclosed with this Circular.

If the market price for an automobile or motorbike is lower than that on the Price list, then the latter shall apply.

2. When the declaration of registration fee has been fully submitted, if the market price of an automobile/motorbike increases by 20% in comparison with the applicable Price list or such vehicle is not specified on the Price list, then the Tax authority shall, depending on the prices for automobiles and motorbikes on which registration fees are imposed on the Price list and the guidelines in point a clause 3 Article 3 of the Circular No. 301/2016/TT-BTC dated November 15, 2016 by the Minister of Finance, determine the prices on which registration fees are imposed. If the involving automobile/motorbike is not included on the Price list issued by the Ministry of Finance, Provincial Departments of Taxation shall notify the prices on which registration fees are imposed to Sub-departments of Taxation for consistent application in its provinces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Periodically, General Department of Taxation shall request the Ministry of Finance to issue the Decision on amendments to the Price list to apply to the aforementioned cases according to regulations in Article 5 of this Circular.

Article 7. Organization of implementation

1. The List of prices for automobiles and motorbikes on which registration fees are imposed enclosed with this Circular applies to automobiles and motorbikes applying for registration of the right to ownership and/or the right to enjoyment with competent authorities from January 01, 2017.

2. Responsibilities of General Department of Taxation

a) Cooperate with responsible units in establishing the Price list, managing and using the database on prices on which registration fees are imposed.

b) The General Department of Taxation shall update and add the prices of automobiles and motorbikes which are not on the current Price list or which have the price adjusted to the database on prices for automobiles and motorbikes on which the registration fees are imposed.

Article 8. Effect

This Circular comes into force from January 01, 2017 and applies to declarations of registration fees which are submitted to tax authorities from January 01, 2017.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Finance for solution./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

P.P. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


50.823

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!