Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 102/2002/TT-BTC sửa đổi quy định khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá mua vào là nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến tại Thông tư 82/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 122/2000/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 79/NĐ-CP thi hành Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 102/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 11/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 102/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 102/2002/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2002 SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ MUA VÀO LÀ NÔNG SẢN, LÂM SẢN, THUỶ SẢN CHƯA QUA CHẾ BIẾN HƯỚNG DẪN TẠI THÔNG TƯ SỐ 82/2002/TT-BTC NGÀY 18/9/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 122/2000/TT-BTC NGÀY 29/12/2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2000/NĐ-CP NGÀY 29/12/2000 CỦACHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ GTGT

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 95/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi việc khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá mua vào là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến hướng dẫn tại điểm 1, Mục IV Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 như sau:

1) Cơ sở thương mại, xuất khẩu mua hàng hoá là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến của người bán không có hoá đơn, của cơ sở sản xuất không chịu thuế GTGT ở khâu sản xuất nhưng sử dụng hoá đơn GTGT khi bán ra không được khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ 1% tính trên giá trị hàng hoá mua vào theo bảng kê và hoá đơn GTGT.

2) Cơ sở sản xuất, chế biến mua nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến của người bán không có hoá đơn, mua của cơ sở sản xuất không chịu thuế GTGT ở khâu sản xuất nhưng sử dụng hoá đơn GTGT để sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu thì không được khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ 1% tính trên giá trị hàng hoá mua theo bảng kê và hoá đơn GTGT.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11 năm 2002.

Các hướng dẫn về việc khấu trừ thuế đối với hàng hoá mua vào là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến trái với hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để hướng dẫn bổ sung.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 102/2002/TT-BTC

Hanoi, November 11, 2002

 

CIRCULAR

AMENDING THE PROVISIONS ON VALUE ADDED TAX DEDUCTION FOR PURCHASED GOODS BEING UNPROCESSED AGRICULTURAL, FORESTRY AND AQUATIC PRODUCTS, GUIDED IN THE FINANCE MINISTRY’S CIRCULAR No. 82/2002/TT-BTC OF SEPTEMBER 18, 2002 AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF CONTENTS OF THE FINANCE MINISTRY’S CIRCULAR No. 122/2000/TT-BTC OF DECEMBER 29, 2000 WHICH GUIDES THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT’S DECREE No. 79/2000/ND-CP OF DECEMBER 29, 2000 DETAILING THE IMPLEMENTATION OF THE VALUE ADDED TAX LAW

Pursuant to Value Added Tax (VAT) Law No. 02/1997/QH9 of May 10, 1997;
Pursuant to the Governments Decree No. 95/2002/ND-CP of November 11, 2002 amending and supplementing Clause 3, Article 1 of the Governments Decree No. 76/2002/ND-CP of September 13, 2002 which amends and supplements a number of articles of Decree No. 79/2000/ND-CP of December 29, 2000 detailing the implementation of the Value Added Tax Law;
The Ministry of Finance hereby guides the amendment of the VAT deduction for purchased goods being unprocessed agricultural, forestry and aquatic products, guided at Point 1, Section IV of Circular No. 82/2002/TT-BTC of September 18, 2002 as follows:

1. Trading and export establishments, which purchase goods being unprocessed agricultural, forestry and aquatic products from sellers who do not have invoices and/or from production establishments which are not liable to VAT at the production stage, but use value added invoices upon the sale thereof, shall not be entitled to the VAT deduction of 1% calculated on the value of the purchased goods inscribed in the goods list and value added invoices.

2. Production and processing establishments, which purchase unprocessed agricultural, forestry and aquatic products from sellers who do not have invoices and/or from production establishments which are not liable to VAT at the production stage, but use value added invoices for the production and/or processing of export goods, shall not be entitled to the VAT deduction of 1% calculated on the value of the purchased goods inscribed in the goods list and value added invoices.

This Circular takes effect as from November 11, 2002.

All guidance on tax deduction for purchased goods being unprocessed agricultural, forestry and aquatic products, which is contrary to the guidance in this Circular, is

In the course of implementation, if meeting with problems, units are requested to report them to the Ministry of Finance for additional guidance.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 102/2002/TT-BTC sửa đổi quy định khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá mua vào là nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến tại Thông tư 82/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 122/2000/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 79/NĐ-CP thi hành Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.138

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116