Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 07/2023/TT-BTC mức thu phí thẩm định cải tạo phục hồi môi trường do trung ương thẩm định

Số hiệu: 07/2023/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Ngày 02/02/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2023/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Theo đó, mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định đối với dự án có tổng vốn đầu tư dự án:

+ Đến 10 tỷ đồng: mức phí 6 triệu đồng;

+ Trên 10-20 tỷ đồng: mức phí 9 triệu đồng;

+ Trên 20-50 tỷ đồng: mức phí 15 triệu đồng;

+ Trên 50-100 tỷ đồng: mức phí 27 triệu đồng;

+ Trên 100-200 tỷ đồng: mức phí 30 triệu đồng;

+ Trên 200-500 tỷ đồng: mức phí 39 triệu đồng;

+ Trên 500-1000 tỷ đồng: mức phí 44 triệu đồng;

+ Trên 1000-1500 tỷ đồng: mức phí 48 triệu đồng;

+ Trên 1500-2000 tỷ đồng: mức phí 49 triệu đồng;

+ Trên 2000-3000 tỷ đồng: mức phí 51 triệu đồng;

+ Trên 3000-5000 tỷ đồng: mức phí 53 triệu đồng;

+ Trên 5000-7000 tỷ đồng: mức phí 56 triệu đồng;

+ Trên 7000 tỷ đồng: mức phí 61 triệu đồng.

Hiện hành, theo Thông tư 35/2017/TT-BTC việc thẩm định cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt có mức phí dao động từ 04 - 40,7 triệu đồng.

Thông tư 07/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/3/2023 và thay thế Thông tư 35/2017/TT-BTC ngày 25/4/2017.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2023/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG DO CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định, theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp phí; tổ chức thu phí; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Điều 2. Người nộp phí và tổ chức thu phí

1. Người nộp phí là các tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thực hiện thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan nhà nước được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường tổ chức thu phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Mức thu phí

Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định như sau:

Số tt

Tổng vốn đầu tư dự án (tỷ đồng)

Mức phí (triệu đồng)

1

Đến 10

6,0

2

Trên 10 đến 20

9,0

3

Trên 20 đến 50

15,0

4

Trên 50 đến 100

27,0

5

Trên 100 đến 200

30,0

6

Trên 200 đến 500

39,0

7

Trên 500 đến 1.000

44,0

8

Trên 1.000 đến 1.500

48,0

9

Trên 1.500 đến 2.000

49,0

10

Trên 2.000 đến 3.000

51,0

11

Trên 3.000 đến 5.000

53,0

12

Trên 5.000 đến 7.000

56,0

13

Trên 7.000

61,0

Điều 4. Kê khai, nộp phí

1. Người nộp phí thực hiện nộp phí theo mức thu quy định tại Điều 3 Thông tư này cho tổ chức thu phí khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

2. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, thu, nộp và quyết toán phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC.

Điều 5. Quản lý và sử dụng phí

1. Tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì được trích để lại 70% tổng số tiền phí thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí và nộp 30% tổng số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

a) Tiền phí được để lại được quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; trong đó, các khoản chi khác liên quan đến thực hiện thẩm định và thu phí, bao gồm cả: Chi phí kiểm tra, đánh giá tại cơ sở, tại địa điểm thực hiện dự án và tổ chức họp của hội đồng thẩm định (chi lấy ý kiến, bản nhận xét thẩm định, báo cáo thẩm định); mức chi theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

b) Sau khi quyết toán thu, chi đúng chế độ, số tiền phí trong năm được trích để lại chưa chi được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định; trường hợp hết 02 năm kể từ năm được chuyển nguồn, số tiền phí đã được chuyển nguồn không còn nhiệm vụ chi phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2023.

2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 35/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

3. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí thẩm định không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại các văn bản: Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; Luật Quản lý thuế; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các Hội, Đoàn thể;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (230b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

THE MINISTRY OF FINANCE OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------------

No.: 07/2023/TT-BTC

Hanoi, February 02, 2023

 

CIRCULAR

PRESCRIBING FEES FOR APPRAISAL OF ENVIRONMENTAL REMEDIATION AND IMPROVEMENT PLANS BY CENTRAL-LEVEL AUTHORITIES, COLLECTION, TRANSFER, MANAGEMENT AND USE THEREOF

Pursuant to the Law on Fees and Charges dated November 25, 2015;

Pursuant to the Law on Minerals dated November 17, 2010;

Pursuant to the Law on State Budget dated June 25, 2015;

Pursuant to the Law on Environmental Protection dated November 17, 2020;

Pursuant to the Government's Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016 on elaboration of the Law on fees and charges;

Pursuant to the Government's Decree No. 126/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on elaboration of the Law on Tax Administration; the Government's Decree No. 91/2022/ND-CP dated October 30, 2022 providing amendments to the Decree No. 126/2020/ND-CP;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance of Vietnam;

At the request of the Director of the Tax Policy Department;

The Minister of Finance of Vietnam promulgates a Circular prescribing fees for appraisal of environmental remediation and improvement plans by central-level authorities, collection, transfer, management and use thereof.

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Circular stipulates fees for appraisal of environmental remediation and improvement plans carried out by central-level authorities as prescribed in Article 36 of the Government’s Decree No. 08/2022/ND-CP dated January 10, 2022, the collection, transfer, management and use thereof.

2. This Circular applies to payers, collectors, and other organizations and individuals involved in the payment and collection of fees for appraisal of environmental remediation and improvement plans carried out by central-level authorities.

Article 2. Payers and collectors

1. Payers are organizations and individuals that request central-level authorities to appraise their environmental remediation and improvement plans.

2. The Ministry of Natural Resources and Environment or regulatory authorities that are assigned by the Ministry of Natural Resources and Environment to appraise environmental remediation and improvement plans shall collect appraisal fees as prescribed in this Circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Fees for appraisal of environmental remediation and improvement plans are provided for in the following table:

No.

Project’s total investment (VND billion)

Fee (VND million)

1

Up to 10

6,0

2

Exceeding 10 to 20

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3

Exceeding 20 to 50

15,0

4

Exceeding 50 to 100

27,0

5

Exceeding 100 to 200

30,0

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Exceeding 200 to 500

39,0

7

Exceeding 500 to 1.000

44,0

8

Exceeding 1.000 to 1.500

48,0

9

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.49,0

10

Exceeding 2.000 to 3.000

51,0

11

Exceeding 3.000 to 5.000

53,0

12

Exceeding 5.000 to 7.000

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.13

Exceeding 7.000

61,0

Article 4. Fee declaration and transfer

1. Payers shall pay fee amounts as prescribed in Article 3 of this Circular to collectors when they submit applications for appraisal of environmental remediation and improvement plans in the forms prescribed in the Circular No. 74/2022/TT-BTC dated December 22, 2022 of the Minister of Finance of Vietnam prescribing forms and time limits for collection, transfer and declaration of fees and charges within the jurisdiction of the Ministry of Finance of Vietnam.

2. Collectors shall transfer total amount of fees collected in the previous month to the dedicated account opened at the State Treasury by the 05th of each month. Collectors shall declare, collect, transfer and make statements of fees in accordance with the provisions of the Circular No. 74/2022/TT-BTC.

Article 5. Management and use of fees 

1. Each collector shall transfer the entire amount of collected fees to state budget. Expenditures on appraisal and fee collection shall be covered by funding derived from state budget and specified in the collector’s cost estimate according to policies and levels of state budget expenditures as prescribed by laws.

2. If the collector is a regulatory authority allowed to retain a portion of collected fees to cover its operating expenses as prescribed in Clause 1 Article 4 of the Government's Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016, it shall be allowed to retain 70% of total amount of collected fees for covering its expenses incurred during appraisal and fee collection, and transfer the remaining amount of collected fees (30%) to state budget.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) After making annual statements of revenues and expenses, the unused amount of retained fees in a year shall be carried forward to the following year for covering the collector’s expenses as prescribed; at the end of 02 years of fee carryforward, the unused amount of fees shall be paid to state budget.

Article 6. Implementation

1. This Circular comes into force from March 20, 2023.

2. The Circular No. 35/2017/TT-BTC dated April 25, 2017 of the Minister of Finance of Vietnam prescribing fees for appraisal of environmental remediation and improvement plans and modified environmental remediation and improvement plans by central-level authorities, collection, transfer, management and use thereof is abrogated.

3. Other contents concerning the collection, transfer, management and use of appraisal fees, receipts, and disclosure of regulations on collection of appraisal fees which are not mentioned in this Circular shall comply with regulations of the Law on fees and charges, the Decree No. 120/2016/ND-CP, the Law on tax administration, the Decree No. 126/2020/ND-CP dated October 19, 2020, the Government’s Decree No. 91/2022/ND-CP dated October 30, 2022, the Government’s Decree No. 11/2020/ND-CP dated January 20, 2020, the Government’s Decree No. 123/2020/ND-CP dated October 19, 2020, the Circular No. 78/2021/TT-BTC dated September 17, 2021 of the Minister of Finance, and the Government’s Decree No. 123/2020/ND-CP dated October 19, 2020.

4. During the implementation of this Circular, if any legislative documents referred to in this Circular are amended or superseded, the new ones shall apply.

5. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Finance of Vietnam for consideration./.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.340

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!