Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 03/2001/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Số hiệu: 03/2001/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 11/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2001/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 03/2001/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;
Sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính ban hành chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG THU VÀ MỨC THU:

1. Đối tượng thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình xây dựng, bao gồm xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, sửa chữa lớn, trùng tu, tôn tạo thuộc diện phải được cấp giấy phép xây dựng quy định tại khoản 1, Điều 39 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Trừ các công trình được miễn lệ phí cấp giấy phép xây dựng sau đây:

a) Công trình do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và các công trình trực tiếp bảo vệ an ninh, quốc phòng.

b) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), công trình xây dựng trong khu công nghiệp tập trung và công trình thuộc dự án BOT.

c) Công trình thuộc dự án phát triển kết cấu hạ tầng, dự án phát triển đô thị mới, các dự án thành phần trong khu đô thị mới đã có thiết kế kỹ thuật và tổng dự án được duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

d) Công trình thuộc dự án đầu tư nhóm B, C có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đã được phê duyệt sau khi có văn bản thẩm định của cơ quan chức năng quản lý xây dựng của cấp quyết định đầu tư hoặc Sở Xây dựng hoặc sở có xây dựng chuyên ngành.

g) Công trình nhà ở của dân thuộc đối tượng được miễn cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 3b Điều 39 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.

2. Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng là các chủ đầu tư các công trình thuộc đối tượng phải thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng quy định tại điểm 1 mục này.

3. Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng được quy định như sau:

a) Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với:

- Nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/giấy phép;

- Công trình khác: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/giấy phép.

b) Mức thu gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 (mười nghìn) đồng.

II- TỔ CHỨC THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ:

1. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng quy định tại Điều 41 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ nêu trên có nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Thông tư này (dưới đây gọi chung là cơ quan thu).

2. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng thu bằng tiền Việt Nam. Hàng ngày hoặc chậm nhất là 5 ngày một lần, cơ quan thu phải nộp số tiền lệ phí đã thu được vào tài khoản tạm giữ tiền thu lệ phí của cơ quan thu mở tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. Hàng tháng chậm nhất là ngày 10, cơ quan thu phải kê khai, nộp 90% (chín mươi phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được của tháng trước vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản tương ứng, mục 046 mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

3. Cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thu, nộp và quản lý sử dụng tiền lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo đúng Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu được tạm trích 10% (mười phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc cấp giấy phép và thu lệ phí như sau:

- Chi phí in (mua) giấy phép.

- Chi phí tiền công và phụ cấp theo tiền công quy định.

- Chi phí vật tư văn phòng.

- Chi phí sửa chữa tài sản máy móc, công cụ phục vụ công tác thu.

- Trích quỹ khen thưởng cho cán bộ công nhân viên thực hiện thu nộp lệ phí, bình quân một người một năm không quá ba tháng lương thực hiện.

Tổng số tiền được trích sau khi trừ số thực chi theo đúng nội dung quy định trên đây, cuối năm nếu chưa sử dụng hết thì phải nộp hết số còn lại vào ngân sách nhà nước.

4. Cơ quan Thuế địa phương nơi cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đóng trụ sở có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư này và Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước.

III- HIỆU LỰC THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; Bãi bỏ các quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trái với Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan và các tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 03/2001/TT-BTC

Hanoi, January 11, 2001

 

CIRCULAR

GUIDING THE REGIME OF COLLECTION, PAYMENT AND MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PERMIT FEES

Pursuant to the Governments Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget and Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999 promulgating the Regulation on Investment and Construction Management;
After consulting with the Construction Ministry, the Finance Ministry hereby promulgates the regime of collection, payment and management of construction permit fees as follows:

I. COLLECTION OBJECTS AND LEVELS

1. Objects of the collection of fees for granting of construction permits for construction works, including new construction, renovation, expansion, overhaul, reparation, and upgrading, which must be granted the construction permits as prescribed in Clause 1, Article 39 of the Governments Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999 promulgating the Regulation on Investment and Construction Management, excluding the following works which are exempt from construction permit fees:

a/ Works with investment decided by the Prime Minister and works in direct service of national security and defense.

b/ Works under the projects using foreign direct investment (FDI) capital, works built in industrial parks and works under BOT projects.

c/ Works under infrastructure development and new urban development projects, component projects in new urban areas for which technical designs and total cost estimates have been already approved in strict accordance with law provisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.g/ Peoples dwelling houses which are exempt from the granting of construction permits as prescribed in Clause 3b, Article 39 of the Governments Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999.

2. Payers of construction permit fees are investors of projects subject to construction permits granting fees as prescribed at Point 1 of this Section.

3. The construction permit fee levels shall be stipulated as follows:

a/ Construction permit fees for:

- Peoples individual dwelling houses (subject to construction permits): VND 50,000 (fifty thousand dong)/permit;

- Other works: VND 100,000 (one hundred thousand dong)/permit.

b/ Fee for construction permit extension: VND 10,000 (ten thousand dong).

II. ORGANIZATION OF FEE COLLECTION, PAYMENT AND MANAGEMENT

1. Construction permit-granting agencies prescribed in Article 41 of the above-said Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999 of the Government shall have to organize the collection of construction permit fees in accordance with the provisions of this Circular (hereafter referred collectively to as the collecting agencies).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The collecting agencies shall have to collect, pay and manage the use of construction permit fees in strict accordance with the Finance Ministrys Circular No. 54/1999/TT-BTC of May 10, 1999 guiding the implementation of the Governments Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget. The collecting agencies shall be entitled to temporarily deduct 10% (ten percent) of the total collected fee amount before remitting it into the State budget to cover expenses for the permit granting and fee collection as follows:

- Expenses for the printing (purchase) of permits.

- Expenses for wages and wage-allowances as prescribed.

- Expenses for office supplies.

- Expenses for the repair of machinery and instruments in service of the collection work.

- Deduction of fund for reward to officials and employees who perform the fee collection and payment, the average per-head annual deduction level shall not exceed 3 months� actually paid salary.

After subtracting the actually paid amount according to the above contents, if the total deducted amount has not been used up yet, the remainder thereof must be remitted into the State budget.

4. The tax offices of localities where the collecting agencies are headquartered shall have to guide and inspect the collection of construction permit fees in strict accordance with this Circular and Circular No. 54/1999/TT-BTC of May 10, 1999 of the Finance Ministry guiding the implementation of the Governments Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget.

III. IMPLEMENTATION EFFECT

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In the course of implementation, if any problems arise, agencies, organizations and individuals are requested to promptly report them to the Finance Ministry for study and settlement.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Van Ninh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.915

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!