Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông báo 357/TB-DNL 2022 danh sách Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam

Số hiệu: 357/TB-DNL Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Thuế Doanh nghiệp lớn Người ký: Nguyễn Thị Kim Oanh
Ngày ban hành: 19/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/TB-DNL

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ THUẾ TẠI VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 80/2021/TT-BTC

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thực hiện chức năng quản lý thuế đối với đối tượng là Nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (sau đây gọi là Nhà cung cấp nước ngoài) tại Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực thuộc Tổng cục Thuế.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn trân trọng thông báo danh sách các Nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam.

(Danh sách Nhà cung cấp nước ngoài đính kèm)

Cục Thuế doanh nghiệp lớn trân trọng thông báo./.


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục (để báo cáo);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (02b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KÊ KHAI - KẾ TOÁN THUẾ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP LỚN
Nguyễn Thị Kim Oanh

DANH SÁCH

NHÀ CUNG CẤP NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐĂNG KÝ THUẾ TẠI VIỆT NAM

STT

Mã số thuế

Nhà cung cấp nước ngoài

Cơ quan quản lý thuế

1

9000000045

Microsoft Regional Sales Pte Ltd

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

2

9000000052

iHerb, LLC

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

3

9000000077

Netflix Pte. Ltd.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

4

9000000084

TIKTOK PTE. LTD.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

5

9000000091

Blizzard Entertainment Inc

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

6

9000000101

Educational Testing Service

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

7

9000000126

LinkedIn Singapore Pte. Ltd.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

8

9000000119

EZVIZ INTERNATIONAL LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

9

9000000140

KLOOK TRAVEL TECHNOLOGY LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

10

9000000133

Samsung Electronics Co., Ltd.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

11

9000000158

IMAGE FUTURE INVESTMENT (HK) LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

12

9000000165

Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

13

9000000172

TRAVELOKA SERVICES PTE.LTD.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

14

9000000197

Spotify AB

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

15

9000000207

Cricut Inc

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

16

9000000260

PIPO (HK) Limited

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

17

9000000278

2C2P PTE.LTD

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

18

9000000327

META PLATFORMS IRELAND LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

19

9000000302

Hoslinger PTE Ltd.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

20

9000000292

META PLATFORMS TECHNOLOGIES IRELAND LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

21

9000000285

FACEBOOK PAYMENTS INTERNATIONAL LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

22

9000000334

CGTrader UAB

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

23

9000000341

MCAFEE IRELAND LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

24

9000000359

Canva Pty Ltd

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

25

9000000366

eBay Marketplaces GmbH

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

26

9000000373

Bloomberg L.p.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

27

9000000380

MORRIS SHIPPING INTERNATIONAL LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

28

9000000398

University of Auckland

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

29

9000000408

TOKGISTIC PTE. LTD.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

30

9000000415

Google Asia Pacific Pte Ltd

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

31

9000000422

Fenix International Limited

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

32

9000000447

PADDLE.COM MARKET LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

33

9000000454

Bloomberg Finance Singapore L.p.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

34

9000000461

ETSY IRELAND

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

35

9000000479

Verifone Payments B.V.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

36

9000000486

Apple Distribution International Limited

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

37

9000000493

DialogEdu, LLC

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

38

9000000503

Shen Yun Zuo Pin, Inc.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

39

9000000510

The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge

Cục Thuế doanh nghiệp lớn

GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
DEPARTMENT OF LARGE TAXPAYERS
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 357/TB-DNL

Hanoi, November 19th, 2022

ANNOUNCEMENT

LIST OF FOREIGN PROVIDERS REGISTERED FOR TAX IN VIET NAM IN ACCORDANCE WITH CIRCULAR 80/2021/TT-BTC

Pursuant to the Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14 dated June 6th, 2019;

Pursuant to the Decree No. 126/2020/ND-CP dated October 19th, 2020 of Government of Viet Nam on elaboration of the Law on Tax Administration;

Pursuant to the Circular No. 80/2021/TT-BTC dated September 29th, 2021 of Ministry of Finance on elaboration of some Articles of the Law on Tax Administration and the Government's Decree No. 126/2020/ND-CP on elaboration of some Articles of the Law on Tax Administration.

Department of Large Taxpayers performs the tax administration function for foreign providers without permanent establishments in Viet Nam carrying out e-commerce, digital platform-based business and other services with organizations and individuals in Viet Nam (hereinafter referred to as "foreign providers") in accordance with Decision No. 1968/QD-BTC dated 8 October 2021 of the Minister of Finance, providing for the functions, tasks, powers and organizational structure of the Department of Large Taxpayers directly under the General Department of Taxation.

Department of Large Taxpayers respectfully announces the list of foreign providers registered for tax in Viet Nam.

(List of registered foreign providers is published as an appendix)

Respectfully announce to the public./.


Recipients:

- Leadership of GDT (for reporting);
- Director of tax department (for reporting);
- Website of GDT;
- Archived: correspondence unit, Declaration - Accounting Dept

PP. DIRECTOR OF DEPARTMENT
HEAD OF TAX DECLARATION - ACCOUNTING AND DATABASE OF LARGE TAXPAYERS DIVISION
Nguyen Thi Kim Oanh

LIST OF FOREIGN PROVIDERS REGISTERED FOR TAX IN VIETNAM

No.

Tax Identification Number

Foreign provider

Tax management agency

1

9000000045

Microsoft Regional Sales Pte Ltd

Department of Large Taxpayers

2

9000000052

iHerb, LLC

Department of Large Taxpayers

3

9000000077

Netflix Pte. Ltd.

Department of Large Taxpayers

4

9000000084

TIKTOK PTE. LTD.

Department of Large Taxpayers

5

9000000091

Blizzard Entertainment Inc

Department of Large Taxpayers

6

9000000101

Educational Testing Service

Department of Large Taxpayers

7

9000000126

LinkedIn Singapore Pte. Ltd.

Department of Large Taxpayers

8

9000000119

EZVIZ INTERNATIONAL LIMITED

Department of Large Taxpayers

9

9000000140

KLOOK TRAVEL TECHNOLOGY LIMITED

Department of Large Taxpayers

10

9000000133

Samsung Electronics Co., Ltd.

Department of Large Taxpayers

11

9000000158

IMAGE FUTURE INVESTMENT (HK) LIMITED

Department of Large Taxpayers

12

9000000165

Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited

Department of Large Taxpayers

27

9000000380

MORRIS SHIPPING INTERNATIONAL LIMITED

Department of Large Taxpayers

28

9000000398

University of Auckland

Department of Large Taxpayers

29

9000000408

TOKGISTIC PTE. LTD.

Department of Large Taxpayers

30

9000000415

Google Asia Pacific Pte Ltd

Department of Large Taxpayers

31

9000000422

Fenix International Limited

Department of Large Taxpayers

32

9000000447

PADDLE.COM MARKET LIMITED

Department of Large Taxpayers

33

9000000454

Bloomberg Finance Singapore L.p.

Department of Large Taxpayers

34

9000000461

ETSY IRELAND

Department of Large Taxpayers

35

9000000479

Verifone Payments B.V.

Department of Large Taxpayers

36

9000000486

Apple Distribution International Limited

Department of Large Taxpayers

37

9000000493

DialogEdu, LLC

Department of Large Taxpayers

38

9000000503

Shen Yun Zuo Pin, Inc.

Department of Large Taxpayers

39

9000000510

The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge

Department of Large Taxpayers

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 357/TB-DNL ngày 19/11/2022 về danh sách Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC do Cục Thuế doanh nghiệp lớn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.151

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!