Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 97/2006/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế năm 2006 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 97/2006/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Ninh
Ngày ban hành: 25/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/2006/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ HỆ THỐNG THUẾ NĂM 2006

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-BTC ngày 19/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế giai đoạn 2005-2010;
Xét đề nghị của của Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế năm 2006 của từng chương trình kèm theo bao gồm:

-    Chương trình cải cách thể chế;

-    Chương trình cải cách và hiện đại hoá công tác tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp thuế;

-    Chương trình cải cách và hiện đại hoá công tác thanh tra thuế;

-    Chương trình cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý thu nợ thuế;

-    Chương trình cải cách và hiện đại hoá hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tổ chức và cá nhân nộp thuế;

-    Chương trình phát triển tin học đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý thuế;

-    Chương trình kiện toàn tổ chức ngành thuế theo yêu cầu cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế;

-    Chương trình nâng cao năng lực cán bộ thuế phục vụ cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế;

-    Chương trình hiện đại hoá công sở và phương tiện làm việc của cơ quan thuế;

-    Chương trình quản lý chất lượng công việc và tổ chức thực hiện dự án cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế;

-    Chương trình cải cách công tác quản lý thuế tài sản và thu khác;

-    Chương trình cải cách công tác quản lý đối với hộ kinh doanh cá thể;

-    Chương trình cải cách công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân;

-    Chương trình cải cách và hiện đại hoá công tác hành chính Văn phòng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đồng chí Trưởng các Ban, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục thuế, Cục trưởng các Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Ninh

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 97/2006/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế năm 2006 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.180

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103