Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 95/2004/QĐ-BTC quy định tạm thời việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 95/2004/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 07/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 95/2004/QĐ-BTC NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2004 QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH AN NINH TÀU BIỂN, ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN NINH TÀU BIỂN THEO BỘ LUẬT QUỐC TẾ VỀ AN NINH TÀU BIỂN VÀ CẢNG BIỂN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ quy định của sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển ban hành kèm theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển;
Căn cứ Nghị quyết số 5 về thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật ngày 12/12/2002 của Hội nghị quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải (tại công văn số 3643/GTVT-TC ngày 19/7/2004);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển, như sau:

1. Mức thu:

TT

Nội dung thu

Mức thu (đồng/lần/tàu)

Nhóm tàu loại I

Nhóm tàu loại II

1

Phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển

5.000.000

5.000.000

2

Phê duyệt lại kế hoạch an ninh tàu biển khi có bổ sung, sửa đổi lớn

2.000.000

2.000.000

3

Đánh giá lần đầu để cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển

10.000.000

12.000.000

4

Đánh giá trung gian để xác nhận vào giấy chứng nhận an ninh tàu biển

10.000.000

12.000.000

5

Đánh giá cấp mới giấy chứng nhận an ninh tàu biển sau 5 năm

10.000.000

12.000.000

6

Đánh giá sơ bộ để cấp giấy chứng nhận tạm thời an ninh tàu biển

9.000.000

10.500.000

7

Đánh giá bất thường để duy trì giấy chứng nhận an ninh tàu biển

9.000.000

10.500.000

Trong đó:

- Tàu thuộc nhóm loại I: gồm các tàu biển chở hàng có tổng dung tích từ 500 GT trở lên.

- Tàu thuộc nhóm loại II: gồm tàu biển chở khách, tàu chở hoá chất, tàu chở dầu, tàu chở khí hoá lỏng, giàn khoan di động ngoài khơi.

2. Mức thu phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển và đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống an ninh tàu biển quy định tại khoản 1 Điều này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Các công ty tàu biển có tàu biển tham gia vận tải tuyến quốc tế khi đề nghị phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển theo các quy định của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển, Quyết định số 170/2004/QĐ-BGTVT ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74) ban hành kèm theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển phải nộp phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận hệ thống an ninh tàu biển theo mức thu quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển và đánh giá, cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển, có trách nhiệm tổ chức thu phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển và đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống an ninh tàu biển theo quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Số tiền thu phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển và đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống an ninh tàu biển là doanh thu hoạt động đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về tài chính hiện hành đối với hoạt động đăng kiểm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, cơ quan thu phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 95/2004/QD-BTC

Hanoi, December 7, 2004

 

DECISION

PROVISIONALLY PROVIDING FOR THE COLLECTION, REMITTANCE, MANAGEMENT AND USE OF CHARGES FOR THE APPROVAL OF SHIP SECURITY PLANS, THE ASSESSMENT AND GRANT OF SHIP SECURITY CERTIFICATES UNDER THE INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the 2002 amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, enclosed with the International Code for the Security of Ships and of Port Facilities;
Pursuant to Resolution No. 5 of December 12, 2002, on promoting technical cooperation and assistance, of the International Conference for the Safety of Life at Sea;
Pursuant to the August 28, 2001 Ordinance on Charges and Fees and the Government's Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002, detailing the implementation of the Ordinance on Charges and Fees;
Pursuant to the Government's Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
After obtaining the Transport Ministry's opinions (in Official Letter No. 3643/GTVT-TC of July 19, 2004);
At the proposal of the director of the Tax Policy Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate the rates of charges for the approval of ship security plans, the assessment and grant of ship security certificates under the International Code for the Security of Ships and of Port Facilities as follows:

1. Charge rates

Ordinal number

Activities to be charged
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/2004/QĐ-BTC quy định tạm thời việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.854

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106