Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/2005/QĐ-UB điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô áp dụng cho các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 64/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 11/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 64/2005/QĐ-UB

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ THUỘC TỈNH QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Pháp lệnh phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 54/1998/TTLT.BGD&ĐT-TC ngày 31/8/1998 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tài chính hướng dẫn thực hiện thu chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 44/2001/TT-BTC ngày 15/6/2001 của Bộ Tài chính quy định về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 142/SGTVT-KHTC ngày 04/3/2005 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 429/STC-QLGCS ngày 06/4/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 và hạng C theo quy định tại Thông tư số 44/2001/TT-BTC ngày 15/6/2001 của Bộ Tài chính áp dụng cho các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý, cụ thể như sau:

- Học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2: từ 1.800.000 đồng/học viên/khoá học lên 2.160.000 đồng/học viên/khoá học.

- Học phí đào tạo lái xe ô tô hạng C: từ 3.450.000 đồng/học viên/khoá học lên 4.140.000 đồng/học viên/khoá học.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, Ban ngành có liên quan triển khai thực hiện và chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý tổ chức thu, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe ô tô theo Quyết định này và các quy định tại Thông tư số 44/2001/TT-BTC ngày 15/6/2001 của Bộ Tài chính quy định về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc KBNN Quảng Ngãi; Giám đốc các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý; Thủ trư­ởng các Sở, Ban, Ngành, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4,
- Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải,
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo),
- CT, các PCT UBND tỉnh,
- Sở Tư pháp,
- Ban Kinh tế - NS HĐND tỉnh,
- VP: HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh,
- VPUB: PVP,CN,PC,TH,
- Lưu VT,TC.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/2005/QĐ-UB điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô áp dụng cho các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.783

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219