Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6008/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 6008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ THÓC ĐỂ THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VỤ MÙA NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội;

Xét đề nghị của Liên ngành: Cục Thuế - Sở Tài chính tại Tờ trình số 38822/TTr-LN ngày 30 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2013 (thời gian áp dụng từ ngày 01/10/2013 đến hết ngày 31/12/2013) trên địa bàn thành phố Hà Nội với các mức giá như sau:

- Các xã miền núi: 5.800 đ/kg (năm nghìn tám trăm đồng/một kilôgam).

- Các khu vực còn lại: 6.000 đ/kg (sáu nghìn đồng/một kilôgam).

Điều 2. Giao Cục Thuế căn cứ giá thóc quy định tại Điều 1 để hướng dẫn việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2013 cho các quận, huyện, thị xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân là đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Thường trực HĐND TP;
- Các PCT: Nguyễn Văn Sửu, Trần Xuân Việt;
- Các PCVP: Lý Văn Giao, Nguyễn Ngọc Sơn;
- TH, KTk, NNNTt;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6008/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.028
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60