Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 50/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 21/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/2011/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP, ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP, ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP, ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC, ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC, ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC, ngày 24/7/2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC, ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị Quyết số 43/2011/NQ-HĐND, ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 về việc điều chỉnh mức thu phí, lệ phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 317/TTr-STC, ngày 04 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy trên địa bàn tỉnh như sau:

Ban ngày

Xe đạp, xe đạp điện                                : 1.000 đồng/chiếc/lượt

Xe máy                                                 : 2.000 đồng/chiếc/lượt

Xe cơ giới 3 bánh (thay thế xe lôi máy)    : 3.000 đồng/chiếc/lượt

Ban đêm hoặc ngày đêm

Xe đạp, xe đạp điện                                : 2.000 đồng/chiếc/lượt

Xe máy                                                 : 4.000 đồng/chiếc/lượt

Xe cơ giới 3 bánh (thay thế xe lôi máy)    : 5.000 đồng/chiếc/lượt

* Riêng:

- Mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy tại các khu vực bệnh viện, trạm xá, trường học, chợ, siêu thị như sau:

Ban ngày

Xe đạp, xe đạp điện                                : 500 đồng/chiếc/lượt

Xe máy                                                 : 1.000 đồng/chiếc/lượt

Xe cơ giới 3 bánh (thay thế xe lôi máy)    : 2.500 đồng/chiếc/lượt

Ban đêm hoặc ngày đêm

Xe đạp, xe đạp điện                                : 1.000 đồng/chiếc/lượt

Xe máy                                                 : 2.000 đồng/chiếc/lượt

Xe cơ giới 3 bánh (thay thế xe lôi máy)    : 4.000 đồng/chiếc/lượt

- Mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy tại Khu di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh núi Bà thực hiện theo Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND, ngày 19/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe mô tô, xe gắn máy tại Khu di tích lịch sử núi Bà.

Thời gian trông giữ xe ban ngày từ 06 giờ đến 19 giờ; thời gian giữ ban đêm từ sau 19 giờ đến trước 06 giờ hôm sau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Điều chỉnh mức thu quy định tại khoản 1, 2, 3, mục III, phụ lục kèm theo Quyết định số 1211/2004/QĐ-UB, ngày 20/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.

Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC, ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC, ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC và quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.427

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!