Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 48/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 48/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 07/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU THU-NỘP THỦY LỢI PHÍ NĂM 2002

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001 ;
Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 4/4/2001 ;
Căn cứ Nghị định số 112/HĐBT ngày 25/8/1984 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về công tác thu thủy lợi phí ;
Căn cứ Quyết định số 3522/QĐ-UB-KT ngày 30/7/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố ;
Xét Tờ trình số 340/TTr-SNN-QLN ngày 23/4/2002 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố về đề nghị giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí (bao gồm cả phí qua công trình thủy lợi) năm 2002 cho các địa phương, đơn vị hưởng lợi, cơ quan quản lý Hệ thống thủy lợi kênh Đông-Củ Chi và Hóc Môn-Bắc Bình Chánh (danh sách đính kèm).

Điều 2.- Phân công trách nhiệm :

2.1- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh, Chỉ huy Trưởng Lực lượng thanh niên xung phong thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi có trách nhiệm tiến hành phân bổ chỉ tiêu, chỉ đạo, kiểm tra thu-nộp thủy lợi phí tại các đơn vị, địa phương trực thuộc theo chỉ tiêu được giao theo quyết định này ;

2.2- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chỉ đạo, kiểm tra Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, ký hợp đồng thu-nộp thủy lợi phí theo kế hoạch được giao với các địa phương, đơn vị sử dụng nước ;

2.3- Giao Sở Tài chánh-Vật giá thành phố hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị và kiểm tra, quản lý thu-nộp, sử dụng thủy lợi phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3.- Quy định về thu nộp thủy lợi phí :

3.1- Tổ chức, cá nhân thu thủy lợi phí phải thực hiện chế độ kế toán ; định kỳ báo cáo quyết toán thu-nộp, sử dụng thủy lợi phí ; thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các hành vi chiếm dụng, sử dụng thủy lợi phí trái pháp luật.

3.2- Tổ chức, cá nhân không nộp hoặc nộp không đủ số tiền thủy lợi phí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh, Chỉ huy Trưởng Lực lượng thanh niên xung phong thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :  
- Như điều 4
- Cục QLN-CTTL (HN-B2)
- TT/TU, TT HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, CNN,TM
- Sở Tư pháp TP
- CC QLN và PCLB (3b)
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (CNN)

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.717

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41