Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2007/QĐ-BTC về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu: 44/2007/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 04/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DỪNG HOÀN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI THUỐC LÁ ĐIẾU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC CÓ NHÃN MÁC NƯỚC NGOÀI XUẤT KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2240/VPCP-KTTK ngày 27/4/2007của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá mang nhãn mác nước ngoài xuất khẩu;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2006/TT-BTC ngày 04/04/2006 của Bộ Tài chính đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu từ ngày 01/7/2007.

Điều 2. Đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu trước ngày 1/7/2007 (theo tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu) nếu có đầy đủ điều kiện, hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Thông tư số 28/2006/TT-BTC ngày 04/04/2006 của Bộ Tài chính được xem xét giải quyết hoàn thuế TTĐB theo quy định tại Thông tư này.

Các cơ sở xuất khẩu thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài phải quyết toán với cơ quan thuế về số thuế TTĐB đã kê khai và được hoàn theo Thông tư số 28/2006/TT-BTC.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

 

 
Nơi nhận:
 - VP TW Đảng  và các Ban của Đảng;
- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước; Kiểm toán Nhà nước;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Viện kiểm sát NDTC, Toà án NDTC,
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND, sỏ TC, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản  (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ PC, TCT {(VT, DNNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


 
 Trương Chí Trung

 

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 44/2007/QD-BTC

Hanoi, June 04, 2007

 

DECISION

ON TERMINATION OF THE EXCISE DUTY REFUND FOR EXPORTED HOME-MADE FOREIGN-BRAND CIGARETTES

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002, defining the tasks, competent, authorities and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the tasks, competent, authorities and organizational structure of the Ministry of Finance;
In furtherance of the Prime Minister’s instructions in the Government Office’s Official Letter No. 2240/VPCP-KTTK of April 27, 2007, on settlement of excise tax on exported home-made foreign-brand cigarettes;
At the proposal of the General Director of Taxation,

DECIDES:

Article 1.- To terminate excise duty refund under the guidance in the Finance Ministry’s Circular No. 28/2006/TT-BTC of April 4, 2006, regarding home-made foreign-brand cigarettes exported from July 1, 2007.

Article 2.- Home-made foreign-brand cigarettes exported before July 1, 2007, (according to exported goods declaration) that fully satisfy conditions, dossiers and procedures according to the provisions of the Finance Ministry’s Circular No. 28/2006/TT-BTC of April 4, 2006, shall be examined for excise duty refund under the provisions of this Circular.

Establishments exporting home-made foreign-brand cigarettes shall finalize with tax offices their declared and refunded excise duty amounts according to Circular No. 28/2006/BTC.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its publication in “CONG BAO.” All previous regulations contrary to this Decision are annulled.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2007/QĐ-BTC về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.219

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159